Гражданско дело 17323/2015 - Решение - 05-05-2016

Решение по Гражданско дело 17323/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1509

 

 

гр. Пловдив, 05.05.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на пети април през две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 17323 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация, ...................................

 

Водим от горното, Съдът    

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА промяна на фамилното име на З.П.К. с ЕГН ********** *** от К. на К.-Е.

ОТХВЪРЛЯ искането на З.П.К. с ЕГН ********** *** за промяна на фамилното и име от К. на К-Е.

 Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчване на страните.

Препис от решението, след влизането му сила, следва да бъде изпратено на Община Пловдив за отразяване на допуснатата промяна в регистрите за гражданското състояние, на РС Пловдив - Бюро „Съдимост” и на ЕСГРАОН на областно ниво. 

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: СЕКРЕТАР: Д. Д.