Гражданско дело 1662/2015 - Определение - 17-10-2016

Определение по Гражданско дело 1662/2015г.

 

     ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер      8849                                      Година 17.10.2016                   Град ПЛОВДИВ

 

Пловдивски  Районен съд                                                                       XIІІ гр.състав

На  седемнадесети октомври                                                             Година 2016

В закрито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 1662  по описа за 2015 година

              С Определение в открито съдебно заседание от 15.06.2015 г.  съдът е оставил исковата молба без движение с указания подробно посочени в него.

           С Определение в закрито съдебно заседание от 30.05.2016 г.,  съдът отново е оставил исковата молба без движение, с указания подробно посочени в него.

                      Съдът е указал на страната, че в случай на неотстраняване тези нередовности на исковата молба, същата ще бъде върната, а делото прекратено.

          В дадения срок, удължаван многократно, включително след изпращане на напомнително, последно изтекъл  на 07.10.2016 г. не са отстранени посочените нередовности.

           Ето защо съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 129 ал.3 от ГПК и следва да върне исковата молба и да прекрати образуваното производство.

                     Мотивиран от горното съдът

 

О   П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

                    ВРЪЩА исковата молба на И.Д. К...и В.И.М. – К... и двамата със съдебене адрес: гр. П..., ул.”Ц...ш...” №..., ет..., ап....  поради неотстраняване на нередовностите в срок.

                     ПРЕКРАТЯВА  производството по гр. дело №1662 по описа за 2015 г.

                   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен  срок от съобщаването.

                     

 

 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

 

Вярно с оригинала.

М.Х.