Гражданско дело 16522/2015 - Решение - 09-05-2016

Решение по Гражданско дело 16522/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е №1544

 

09.05.2016 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIІ-ти гр. състав, в открито съдебно заседание на пети април две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

при секретаря Катя Грудева, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 16522/ 2015 г. по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

      Производството е по реда на чл. 235 от ГПК – решение по исково производство.

      Делото е образувано по искова молба на С.П.М., ЕГН **********, с адрес ***, против „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД – Пловдив, с ЕИК 115016602 и седалище и адрес за управление в Пловдив , ул. Христо Г .Данов № 37, за признаване за установено спрямо ответното дружество, че ищецът не дължи по изпълнителното дело № 6414/ 2006  на СИС при ПРС , преобразувано с друг номер – 784/2008 г при а ЧСИ В. А., с рег. № *** следните суми:  сумата от общо 1566.19 лева, главница,  представляваща стойността на консумирана и незаплатена топлинна енергия, доставена до обект на ищеца в П., за периода от 01.11.2002г до 30.04.2006 г , сумата от 244.27 лева обезщетение за забава  в плащането на тази главница, в размер на законната лихва, начислена за периода от  01.01.2003 г до 06.07.2006 г, както и сумата от  129.20 лева разноски по частното гражданско дело № 5491/2006 г на РС Пловдив, поради това, че вземанията на ответника са погасени по давност. Претендират се и разноските по делото.

      В срока по чл. 131 от ГПК ответното дружество чрез процесуалния си представител – юриск. Д. Н.  е депозирал писмен отговор, в който се посочва, че не се оспорват изложените в исковата молба твърдения относно обстоятелството, че задълженията за заплащане на топлинна енергия, обезщетения за забава и разноски посочени от ищеца са погасени по давност. Изразява се готовност при посочване на конкретна банкова сметка ***, на същата да му бъдат преведени направените в производството разноски. Ответникът прави възражение за прекомерност на поискания адвокатски хонорар, като счита, че същият не е  съобразен с Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, във вр. с чл. 36 от ЗА.

     Два съединени между същите страни отрицателни установителни  иска с правно основание в чл.124 ал. 1 от ГПК. Исковете са допустими при очевиден интерес от исканото установяване .

      По същество са и основателни.

      По делото няма спор, а и се установява от приложеното на л. 5 копие от изпълнителен лист, че по частното гражданско дело № 5491 по описа на  районния съд в Пловдив за 2006 г , е издаден  , на основанието по чл. 237 от отменения ГПК , изпълнителен лист на неисково  изпълнително основание против ищеца, за събиране на процесните суми. Молбата за издаването му стартира процес за вземането , който факт от своя страна прекъсва изтичането на давността за това вземане. С този изпълнителен лист ответното дружество е образувало изпълнително дело под номер 6414 по описа на съдебноизпълнителната служба при РС Пловдив, което впоследствие  по искане на взискателя  е било  изпратено за продължаване на ЧСИ В. А. с район на действие ПОС , където е било образувано под нов номер - 784/2008 г. По делото  е приложено и копие от това дело, като по него,  след молбата на ответното дружество да бъде присъединени още три дела между страните страни от дата 23.08.2013г, последното действие на взискателя ( но не и изпълнително такова ) е наложения запор на вземането на длъжника по трудово правоотношение с работодателя „Ч.„ ООД, което се е случило на 07.12.2012г.  А според дадените  в тълкувателното решение 2/2013, по тълк . дело № 2 по описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия, разрешения , т. 10. „Когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две години и изпълнителното производство е прекратено по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК (чл. 330, ал. 1, б. „д” ГПК отм.), нова погасителна давност за вземането започва да тече от датата, на която е поискано или е

предприето последното валидно изпълнително действие.”  Оттам нататък, та до подаването на исковата молба за образуването на настоящото производство в съда,  липсват данни за друга активност на взискателя. Тоест, установява се тригодишен период на бездействие от страна н а взискателя, който е достатъчен да се приеме , че в полза на длъжника – ищец е изтекла погасителна давност за вземането. Нещо повече , по изтичането на давността в полза на ищеца не се е спорило, ответника признава този факт, а ответникът, комуто бе възложено да докаже прекъсването и/ или спирането на давност, не се ангажира с такова доказване, нещо повече, признава факта на изтичането. Тоест, исковете са основателни, тъй като вземанията на ответното дружество, ако и съществуващи, са се погасили по давност. 

      Разноските се присъждат в полза на ищеца -  държавната такса -  в пълен размер. Възражението на ответното дружество за прекомерност на уговореното възнаграждение на процесуален  представител е неоснователно: делото не се отличава с особена фактическа и / или правна сложност, основния факт в предмета на доказване е признат и безспорен, и общата сума за възнаграждение  на процесуален представител е 370 лева , тоест, под размера  на минималните хонорари по двата иска, изчислена по реда на чл. 7 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Затова и съдът се  мотивира да отхвърли възражението, като хонорара не подлежи на намаление

    Воден от изложеното и на основание чл. 235  от ГПК, съдът

 

                                                             Р Е Ш И: 

 

      Признава за установено спрямо ответното дружество “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК: 115016602, със седалище и адрес на управление в Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37,  че в отношенията между страните,  ищецът С.П.М., ЕГН **********, с адрес ***, не дължи на ответника следните суми, предмет на изп . дело № 784/2008 г на ЧСИ А.: 1566.19 лева, главница,  представляваща стойността на консумирана и незаплатена топлинна енергия, доставена до обект на ищеца в П., за периода от 01.11.2002г до 30.04.2006 г , сумата от 244.27 лева обезщетение за забава  в плащането на тази главница, в размер на законната лихва, начислена за периода от  01.01.2003 г до 06.07.2006 г, както и сумата от  129.20 лева разноски по частното гражданско дело № 5491/2006 г на РС Пловдив, поради изтичането на погасителна давност за тези суми. 

 

      Осъжда ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК: 115016602, със седалище и адрес на управление в Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37,  да заплати на С.П.М., ЕГН **********, с адрес ***,, сумата от 532.65  лева  разноски по делото, от които 162.65 лева – държавна такса, и 370  лева хонорар на процесуален представител.

 

   Решението подлежи на обжалване пред ПОС с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му.                                                                                                                       

 

                                                                                          РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!

КГ