Гражданско дело 16421/2015 - Решение - 25-05-2016

Решение по Гражданско дело 16421/2015г.

                                    РЕШЕНИЕ

 

Номер 1716                           Година  2016                 Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                      V граждански състав

На двадесет и пети май                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на двадесет и  пети април 2016г. в следния състав:

 

Председател:ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар: Величка Грабчева

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    16421   по описа за   2015  година

 

 

Предявен е иск по чл. 422, ал. 1 ГПК от „Агенция за събиране на вземания” АД, ЕИК 203670940, със седалище адрес на управление: гр. София,  бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, представлявано от законните си представители М.Д.Д. и Н.Т.С – поотделно, чрез пълномощник К.Г.Г., ЕГН ********** – **. на „Агенция за събиране на вземания” АД, със съдебен адрес по чл. 39, ал. 1 ГПК: гр. Пловдив, ул. 4-ти януари № 34, офис против  Е.Р.П., ЕГН **********, с адрес: ***.

Ищецът иска, да бъде признато за установено по отношение на ответницата, че му дължи сумата от: 366, 56 (триста шестдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки) лева- главница, произтичаща от договор за паричен заем № 1728390/ 28.11.2012 г., сключен между Е.Р.П. и „Изи Асет Мениждмънт” АД, вземането по който е цедирано на „Агенция за събиране на вземания” ООД с рамков договор от 16.10.2010 г. за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) по приложение 1 от 01.07.2013 г., договорна лихва в размер на 247, 44 (двеста четиридесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки) лева за периода 25.01.2013 г.- 25.05.2013 г., лихва за забава в размер на 151, 11 (деветдесет и три лева и двадесет и една стотинки) лева за периода 26.01.2013 г.- 05.10.2015 г., такса разходи- 45 (четиридесет и пет) лева, ведно със законната лихва върху главницата от датата на постъпване на заявлението в съда- 05.10.2015 г. до окончателното изплащане на вземането.

Направено е и искане за присъждане на разноски по ЧГД № 12628/2015 г. на ПРС, XVI  гр.с., както и на разноските по настоящото дело.

Ответницата признава иска.

Пловдивски районен съд, V граждански състав, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното:

         Пълномощникът на ищеца е поискал постановяването на  решение при признание на иска на основание чл.237 ал.1 от ГПК.

Настоящият състав намира, че са налице процесуалните предпоставки за постановяване на решение при признание на иска срещу ответника, визирани в чл. 237  от ГПК, а именно ответникът е признал исковете и своята отговорност.Предявеният иск , с оглед и на представените доказателства с исковата молба, не противоречи на закона и добрите нрави, нито пък е признато право, с което страната не може да се разпорежда, поради което и срещу ответникът  ще следва да се постанови решение при признание на иска, с което да се уважи предявения иск, без същото да се мотивира по същество по аргумент на чл.237, ал. 2 от ГПК.

 На основание чл.78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските по делото в размер на 175 лева за заплатена държавна такса по настоящото дело и 300 лева юрисконсултско възнаграждение,или общо 475 лева.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и разноските по ч. гр. д. №12628/15 г., по описа на ПРС, ХVІ гр.с.,ПРС в размер на 25 лв. за заплатена ДТ и 300 лв. за заплатено юрисконсултско възнаграждение ,общо 325 лева съгласно т.12 от Тълкувателно решение № 4/2013г. от 18.06.2014г.

        По изложените съображения, Пловдивският районен съд,V гр.състав

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.Р.П., ЕГН **********, с адрес: ***,че същата дължи на „Агенция за събиране на вземания” АД, ЕИК 203670940, със седалище адрес на управление: гр. София,  бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, представлявано от законните си представители М.Д.Д. и Н.Т.С – поотделно, чрез пълномощник К.Г.Г., ЕГН ********** – **. на „Агенция за събиране на вземания” АД, със съдебен адрес по чл. 39, ал. 1 ГПК: гр. Пловдив, ул. 4-ти януари № 34, офис сумата от: 366, 56 (триста шестдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки) лева- главница, произтичаща от договор за паричен заем № 1728390/ 28.11.2012 г., сключен между Е.Р.П. и „Изи Асет Мениждмънт” АД, вземането по който е цедирано на „Агенция за събиране на вземания” ООД с рамков договор от 16.10.2010 г. за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) по приложение 1 от 01.07.2013 г., договорна лихва в размер на 247, 44 (двеста четиридесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки) лева за периода 25.01.2013 г.- 25.05.2013 г., лихва за забава в размер на 151, 11 (деветдесет и три лева и двадесет и една стотинки) лева за периода 26.01.2013 г.- 05.10.2015 г., такса разходи- 45 (четиридесет и пет) лева, ведно със законната лихва върху главницата от датата на постъпване на заявлението в съда- 05.10.2015 г. до окончателното изплащане на вземането.

         ОСЪЖДА Е.Р.П., ЕГН **********, с адрес: ***  да заплати на „Агенция за събиране на вземания” АД, ЕИК 203670940, със седалище адрес на управление: гр. София,  бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, представлявано от законните си представители М.Д.Д. и Н.Т.С – поотделно, чрез пълномощник К.Г.Г., ЕГН ********** – **. на „Агенция за събиране на вземания” АД, със съдебен адрес по чл. 39, ал. 1 ГПК: гр. Пловдив, ул. 4-ти януари № 34, офис сумата от 475 лева разноски по настоящото дело и сумата в размер на 325 лева по ч. гр. д. №12628/15 г., по описа на ПРС, ХVІ гр.с.,ПРС

         Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с  препис.

 

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Дарина Матеева

 

Вярно с оригинала: И.П.