Гражданско дело 16334/2015 - Решение - 18-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

                           

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3071                               18.10.2016  година                       град Пловдив

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XXI граждански състав, в публично заседание на двадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

                                                                  

при участието на секретаря Малина Петрова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 16334 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Съдът е сезиран с искова молба от Министерството на външните работи на Република България, представлявано от Министъра на външните работи – Д.М., с адрес: гр. София, ул.”Александър Жендов” № 2 против К.Т.М., ЕГН **********, с която са предявени обективно съединени осъдителни искове с правно основание по чл. 79, ал.1, пр. 1, вр. с чл. 232, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. с чл. 228, вр. с чл. 365 ЗЗД.

   В исковата молба се твърди, че на 02.05.2012 г. между страните бил сключен договор за наем № ....., по силата на който ищецът като наемодател отдал за временно и възмездно ползване на наемателя – ответник недвижим имот – апартамент № ..., находящ се в П.. к. в гр. П., Р. Ч., ул.”Р.” ...., собственост на Република България. Уговорен бил размер на месечна наемна цена в размер на 681 евро, съгласно чл. 3, ал. 1 от договора, платима в евро или чешки крони, авансово, но не по-късно от пето число на текущия месец, съобразно чл.4, ал.1. Съгласно чл. 5, наемателят следвало да заплаща и дължимите консумативни разноски за ползване на имота, в т.ч. за електро и топлоенергия, вода, такса смет, телефон и др., платими в чешки крони в касата на Посолския комплекс в срок до края на месеца за предходния такъв. Договорът бил сключен за срок от 01.05.2012 г. до 31.12.2012 г., като апартаментът бил предоставен за ползване на ответника от 01.05.2012 г, до 01.12.2012 г., съгласно подписани приемо – предавателни протоколи.

Твърди се, че за периода от м. юли 2012 г. до м. ноември 2012 г. включително, ответникът не е платил дължимите наемни вноски, възлизащи на сумата от общо 3405 евро. За същия период, ответникът дължал и сумата от общо 17 138 чешки крони, представляваща сбор от неплатени консумативни разходи, както следва: 4847 ч.к. – за електрическа енергия; 2244 ч.к. – за студена вода; 1530 ч.к. – за топла вода; 7377 ч.к.  – за отопление; 540 ч.к. – за газ; 600 ч.к. – такса смет. Твърди се посочените разноски, да са платени от Посолството на РБ в гр.П, Ч. Р., с платежни нареждания на съответните доставчици, изброени конкретно.

Ответникът бил канен многократно да плати дължимите суми, включително с писмо изх. № .... г., получено лично на 22.11.2012 г. Твърди се, че на 01.12.2012 г., страните подписали график за разсрочено плащане на дължимите суми за наем от 3405 евро и режийни разходи в размер на 17138 чешки крони, с което по същество били признати вземанията на ищеца от ответника – длъжник. Признание на задълженията се съдържало и в протокола за приемо – предаване на апартамента от 01.12.2012 г.

При сключването на договора за наем, не бил внесен предвиденият в чл. 6, ал. 1, залог, който би следвало да служи за обезпечаване на задълженията по заплащане на наемната цена. Договорът бил прекратен предсрочно, считано от 01.12.2012 г., на основание чл. 28, ал.1, поради неплащане на дължимия наем и консумативи за повече от два последователни месеца.

Тъй като дължимите от ответника суми не били заплатени, се моли за осъждането му да плати сумата от общо 3405 евро, представляваща сбор от неплатени наемни вноски за периода м. юли 2012 г. до м. ноември 2012 г. включително, както и общо 17 138 чешки крони, представляваща сбор от неплатени консумативни разходи за същия период, дължими, съгласно сключен на 02.05.2012 г. между страните договор за наем № ......... . и споразумение за разсрочено плащане от 01.12.2012 г. Моли се за уважаване на исковете, ведно със законната лихва върху сумите, считано от подаване на исковата молба – 01.12.2015 г. до окончателното погасяване. Претендират се разноски.

В законоустановения срок по чл. 131 ГПК, от ответника е постъпил отговор под формата на молба. Не се оспорва, че в периода, за който се твърди да са възникнали посочените задължения, ответникът е ползвал жилището, в което е пребивавал заедно със семейството си. Твърди, че след получаване на съобщението за заведеното дело, е информирал своя нов епархиален архиерей за актуалното състояние на възникналия дълг към МВнР на РБ, който го уверил, че нужната сума за покриване на дълга ще бъде събрана. Предвид изложеното, се моли, съдът да предостави срок от два месеца, който е необходим за събиране на дължимите парични средства за погасяване на търсените суми, както и да се посочи банкова сметка, ***.

В хода на процеса, с оглед извършено плащане на главните вземания от ответника, предвид постъпила молба от ищеца и даденото съгласие от насрещната страна, с влязло в законна сила протоколно определение от 26.05.2016 г., производството по делото е прекратено в частите по предявените искови претенции с правно основание чл.79, ал.1, пр. 1, вр. с чл. 232, ал.2, пр. 1 и пр. 2, вр. с чл. 228, вр. с чл. 365 ЗЗД за осъждане на ответника да заплати сумите от: общо 3405 евро, представляваща сбор от неплатени наемни вноски за периода м. юли 2012 г. до м. ноември 2012 г., включително и сумата от общо 17 138 чешки крони, представляваща сбор от неплатени консумативни разходи за същия период, дължими, съгласно сключен на 02.05.2012 г. между страните договор за наем за недвижим имот № Фв27-166/26.04.2012 г. и споразумение за разсрочено плащане от 01.12.2012 г., на основание чл.232 ГПК, поради оттегляне на исковете.

Ето защо, същите не са предмет на разглеждане в процеса. С няколко изрични молби, ищецът заявява, че поддържа искането си за присъждане на законна лихва върху сумите, считано от подаване на исковата молба до плащането и за присъждане на разноски в производството. Само по тези искания съдът дължи произнасяне.

 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства по свое убеждение и по реда на чл. 235, ал. 2, вр. с чл. 12 ГПК, обсъди възраженията, доводите и исканията на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

Предвид становището на страните в процеса, с доклада по делото, на основание чл. 153, вр. с чл. 146, ал.1, т.3 и т.4 ГПК, като безспорни и ненуждаещи се от доказване са отделени обстоятелствата, че: на 02.05.2012 г. между страните е сключен договор за наем № .......... ., по силата на който ищецът като наемодател отдал за временно и възмездно ползване на наемателя – ответник недвижим имот – апартамент № .., находящ се в П. к. в гр. П., ул.”Р.” ....., собственост на Република България, с описаните в исковата молба параметри; че за периода от м. юли 2012 г. до м. ноември 2012 г. включително, ответникът не е платил дължимите наемни вноски, възлизащи на сумата от общо 3405 евро; че за същия период, ответникът не е платил дължимите консумативни разноски за електрическа енергия, студена и топла вода, отопление, газ, такса смет, като същите са платени от П.на РБ в гр.П., Ч. Р.; че на 01.12.2012 г., бил подписан график за разсрочено плащане на дължимите суми за наем от 3405 евро и режийни разходи в размер на 17138 чешки крони.

Няма спор, че главниците от 3405 евро и режийни разходи в размер на 17138 чешки крони, освен, че са били дължими и не са платени в уговорения срок, са погасени в хода на настоящия процес – на 18.03.2016 г. /виж признание на този факт от ищеца в молба от 15.04.2016 г. – л.62/.

От изложеното следва, че главните вземания са възникнали, след което се е породило вземане и за законна лихва, което има акцесорен характер. Доколкото паричните задължения са платени със забава, обезщетение в размер на законната лихва несъмнено се дължи на основание чл. 86 ЗЗД. В случая, не е предявен самостоятелен иск по чл. 86 ЗЗД, а е отправено искане за присъждане на законната лихва върху главниците от подаване на исковата молба до погасяването. Съдът счита, че законната лихва следва да се присъди от 04.12.2015 г., а не от посочената от ищеца дата 01.12.2015 г., тъй като исковата молба фактически е постъпила в съда на 04.12.2015 г., от която дата е възможно да бъде присъдена лихвата. Няма основание за присъждането й от по-ранна дата, нито такова - ответникът да понесе санкционни последици чрез заплащане на законна лихва от момент, предхождащ сезирането на съда.

Ето защо, искането за присъждане на законна лихва е основателно, тъй като са налице законовите предпоставки за дължимостта й, но, считано от 04.12.2015 г., като за периода от 01.12.2015 г. до 03.12.2015 г. вкл., искането ще бъде отхвърлено. Досежно размера, по делото е прието заключение на съдебно – счетоводна експертиза, което съдът кредитира като компетентно и безпристрастно изготвено, а и неоспорено от страните. Вещото лице е посочило, че върху главницата от 3405 евро законната лихва от постъпване на исковата молба до погасяването /18.03.2016 г./ възлиза на сумата от 99,81 евро, а върху главницата от 17 138 чешки крони – на 502,36 чешки крони. Тези размери са изчислени именно за периода от постъпване на исковата молба в съда – 04.12.2015 г. до погасяването. Сумите подлежат на присъждане в полза на ищеца, съобразно посочените стойности от вещото лице, като те се дължат в съответната валута, предвид акцесорността на вземането за законна лихва и критериите при изчисляване на размера му.

 

По отговорността за разноски:

С оглед изхода на спора при настоящото му разглеждане, разноски се дължат само в полза на ищеца, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Въпреки частичното прекратяване на делото, поради плащане на главните вземания в хода на процеса, ответникът дължи всички сторени от ищеца разноски. Не са налице кумулативно изискуемите предпоставки по чл. 78, ал. 2 ГПК за освобождаването му от отговорност за заплащането им. Ищецът е направил съответно искане и е представил доказателства за сторени такива в размер на 316,38 лева – платена държавна такса; 30 лева – депозит ССЕ. Претендира се за присъждане и на юрисконсултско възнаграждение, което е дължимо на основание чл.78, ал.8 ГПК и възлиза на сумата от 725,01 лева, съгласно чл.7, ал.2, т.3 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Разноските от общо 1071,39 лева ще бъдат възложени в тежест на ответника.

Така мотивиран, съдът  

                                                              Р    Е    Ш    И :

 

   ОСЪЖДА К.Т.М., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на Министерството на външните работи на Република България, представлявано от Министъра на външните работи, с адрес: гр. София, ул.”Александър Жендов” № 2, следните суми: 99,81 евро /деветдесет и девет евро и осемдесет и един евроцента/ - законна лихва за периода от постъпване на исковата молба в съда – 04.12.2015 г. до 18.03.2016 г. върху главница, платена на 18.03.2016 г. – в хода на процеса от 3405 евро, представляваща сбор от наемни вноски за периода м. юли 2012 г. до м. ноември 2012 г. включително, както и сумата от 502,36 /петстотин и две и тридесет и шест/ чешки крони - законна лихва за периода от постъпване на исковата молба в съда – 04.12.2015 г. до 18.03.2016 г. върху главница, платена на 18.03.2016 г. – в хода на процеса от общо 17 138 чешки крони, представляваща сбор от консумативни разходи за периода м. юли 2012 г. до м. ноември 2012 г. включително, които главници произтичат от сключен на 02.05.2012 г. между страните договор за наем за недвижим имот № .....споразумение за разсрочено плащане от 01.12.2012 г., както и сумата от общо 1071,39 лева /хиляда седемдесет и един лева и тридесет и девет стотинки/ - разноски по делото, като ОТХВЪРЛЯ искането на Министерството на външните работи на Република България за присъждане на законна лихва върху посочените главници за периода 01.12.2015 г. – 03.12.2015 г. включително.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                        

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ :п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП