Гражданско дело 16072/2015 - Решение - 08-09-2016

Решение по Гражданско дело 16072/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  2807                                   Година 14.09.2016                        Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                   XIII граждански състав

На осми септември                                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 16072 по описа за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                 Производството е по иск за делба във фазата по допускането ù.

                 Предявен е иск за делба от Р.Р.Б., ЕГН **********,***, и със съдебен адрес:***, офис 1, чрез адв. И.О., против Р.А.Ш., ЕГН **********,***, с която иска от съда да се допусне извършване на съдебна делба на съсобствен недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор **************** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П.***********, одобрени със Заповед № РД- 18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: гр. П.***************, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор **********, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1(едно), с площ: 70.53 кв.м,(седемдесет цяло петдесет и три стотни квадратни метра), състоящ се от три стаи, готварна, баня- тоалетна, тоалетна и една тераса, с прилежащи части: изба № 76( седемдесет и шест) с площ от 4кв.м.(четири квадратни метра), при граници: изба № 77, изба № 75 и коридор, таван № 60(шестдесети) с площ 6 кв,м,(шест квадратни метра), както и 1.13%( едно цяло и тринадесет стотни процента) идеални части от сградата и от правото на строеж, при съседки самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ****************************, при квоти 3/4 идеални части за Р.Р.Б. и 1/4 идеални части за  Р.А.Ш..

                 Ищцата твърди, че след смъртта на М.М.П., починала на **** г. в гр. П., м. на ответника Р.Ш. и  б.на ищцата Р.Б., тя и ответника станали съсобственици на процесния имот. Твърди, че М.М.П.  е пирдобила същия при съдебна делба с бившия си съпруг  А.Н.Ш., при която с Решение № 203/31.05.1980 г.  по гр. дело № 6735/1979 г. имота и бил възложен в самостоятелен дял. Твърди, че с Акт за нотариално завещание от 09.05.1997 г., ****************г., б. и М.М.П.  и завещала 3/4 идеални части от  процесния имот  на нея като нейна внучка. Ответника  Р.Ш. наследил останалата 1/4  идеални части от имота от своята майка.

                  ОТВЕТНИКЪТ Р.Ш., чрез назначения му особен представител адв. Л.Г., с отговора на исковата молба заявява, че предявения иск за делба е допустим, но частично неоснователен.

           

                  От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

      Представено е Решение № 203 от 31.05.1980 г.  по гр. дело № 8735/1979 г. на ПРС, V гр. с., от  което се установява, че на общия наследодател на страните по настоящото производство М.М.П., и е бил възложен в самостоятелен дял процесния недвижим имот в производство по съдебна делба.

      Представени са като доказателства заверени преписи от Нотариален акт за констатиране на право на собственост върху недвижим имот № ************** г. и  Акт за нотариално завещание от ******* г., №***********., от които се установява, че ищцата е придобила чрез завещание  от своята б.  М.М.П. 3/4 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор **********.

      Представено е Удостоверение за наследници изх. № 15 448/06.11.2013 г. на М.М.П. ЕГН ********** , от което се установява, че същата е оставила като законен наследник своя с. Р.А.Ш..

      По делото е изискана информация от О – П, служба ГРАО, от която се установява, че М.М.П. ЕГН ********** с Решение №600/12.04.1978 г. на ПОС  се е развела.

                 Останалите представени доказателства не променят направените изводи.

                 Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка съдът, изграждайки вътрешното си убеждение, прави следните изводи от правна страна:

                 По отношение на иска за делба:

                  Правото на делба е потестативно субективно право, което съгласно член 34 от ЗС може винаги да се упражни, освен ако закона разпорежда друго. В случая делбата се води между съсобственици, като съсобствеността е възникнала въз основа на завещание и наследяване по закон.

      С оглед представените писмени доказателства  беше установено, че ищцата Р.Б. е придобила собствените си идеални части върху имот с идентификатор ***********, с адрес на имота: гр. П.***********, с площ: 70.53 кв.м., посредством завещание от своята б.  М.П. Същата  и е завещала 3/4 идеални части от жилището.

      Установи се, че към момента на възлагането на имота на М.П., същата е била разведена.

      С оглед на това и предвид извършеното завещателно разпореждане, ответника Р.Ш., като законен наследник на своята майка,  е наследил останалите 1/4 идеални части от процесния недвижим имот.

                  Мотивиран от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

                  ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Р.Р.Б. ЕГН **********,***, и със съдебен адрес:***, офис 1, чрез адв. И.О., от една страна и Р.А.Ш. ЕГН **********,***, чрез адв. Л.Г.,***, в качеството и на особен представител, от друга, на съсобствен недвижим имот:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор ************** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П.********* одобрени със Заповед № РД - 18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: гр. П.****************, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор *************, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1(едно), с площ: 70.53 кв.м,(седемдесет цяло петдесет и три стотни квадратни метра), състоящ се от три стаи, готварна, баня - тоалетна, тоалетна и една тераса, с прилежащи части: изба № 76( седемдесет и шест) с площ от 4 кв.м.(четири квадратни метра), при граници: изба № 77, изба № 75 и коридор, таван № 60(шестдесети) с площ 6 кв.м.(шест квадратни метра), както и 1.13%( едно цяло и тринадесет стотни процента) идеални части от сградата и от правото на строеж, при съседки самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: **************, ПРИ КВОТИ: 3/4(три четвърти) ид. части за Р.Р.Б. и 1/4(една четвърт) ид. части за Р.А.Ш..

      РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд – Пловдив, в двуседмичен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Мария Личева-Гургова/

 

Вярно с оригинала

МХ