Гражданско дело 16072/2015 - Решение - 01-03-2017

Решение по Гражданско дело 16072/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 626                                        Година 01.03.2017                           Град  Пловдив

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        XIII граждански състав

На тринадесети февруари                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ  ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 16072 по описа за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                 Производството е по иск за делба във фазата на извършването ѝ.

                 С влязло в сила Решение №2807 от 14.09.2016 г., постановено по гр. дело № 16072/2015 г. по описа на ХІІІ граждански състав, е допуснато извършването на съдебна делба между Р.Р.Б. ЕГН **********,***, и със съдебен адрес:***, офис..., чрез адв. И.О., от една страна и Р.А.Ш. ЕГН **********,***, чрез адв. Л.Г.,***, в качеството и на особен представител, от друга, на съсобствен недвижим имот:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 56784.530.2155.1.21 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка две едно пет пет точка едно точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П..., община П..., област П..., одобрени със Заповед № РД - 18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: гр. П..., район „Ю...”, п.к...... улица „ ...”№ .... блок ...., етаж ...., апартамент ......., който самостоятелен обект се намира в сграда № 1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2155, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1(едно), с площ: 70.53 кв.м,(седемдесет цяло петдесет и три стотни квадратни метра), състоящ се от три стаи, готварна, баня - тоалетна, тоалетна и една тераса, с прилежащи части: изба № 76( седемдесет и шест) с площ от 4 кв.м.(четири квадратни метра), при граници: изба № 77, изба № 75 и коридор, таван № 60(шестдесети) с площ 6 кв.м.(шест квадратни метра), както и 1.13%( едно цяло и тринадесет стотни процента) идеални части от сградата и от правото на строеж, при съседки самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.530.2155.1.22, 56784.530.2155.1.24, под обекта: 56784.530.2155.1.17, над обекта: 56784.530.2155.1.25, ПРИ КВОТИ: 3/4(три четвърти) ид. части за Р.Р.Б. и 1/4(една четвърт) ид. части за Р.А.Ш..

             Съдът, след преценка на събраните в хода на производството доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:

                I.По извършване на делбата:

             От страните не са представени надлежни писмени доказателства – одобрен инвестиционен проект по смисъла на чл.203 от ЗУТ, за разделяне на допуснатите до делба недвижими имоти на отделни самостоятелни обекти на правото на собственост, поради което следва да се приеме, че те са неподеляеми.

            Особения представител на ответника Р.Ш. – адв. Л.Г. е предявила претенция за възлагане с правно основание чл.349 ал.2 от ГПК на процесния недвижим имот и съдът е приел същата за разглеждане в производството.

Съгласно разпоредбата на чл.349, ал.2 ГПК, при извършване на делба на неподеляем жилищен имот всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в негов дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари. Следователно прилагането на този способ за извършване на делба на неподеляем жилищен имот чрез възлагане в дял на съделител е допустимо само при съсобственост, възникнала по наследяване. Съгласно т.8 от Тълкувателно решение № 1/2004 г. на ОСГК на ВКС, делбата не може да се извърши по този ред, ако е налице смесена (комбинирана) съсобственост, възникнала на основание различни юридически факти. В тази връзка е налице задължителна съдебна практика, формирана с решения на ВКС, постановени по реда на чл.290 ГПК, която приема, че не е налице смесена съсобственост, когато вещта е била придобита в режим на съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг и преживелият съпруг наследява заедно с други наследници на общия наследодател. В тези случаи, се приема, че съсобствеността произтича от наследяване, доколкото преживелият съпруг придобива конкретен дял от имота поради прекратяване на СИО, именно вследствие смъртта на наследодателя си – починалия съпруг и се легитимира като съсобственик както вследствие прекратената СИО, така и в качеството си на наследник на починалия наследодател. Задължителната съдебна практика приема се, че при такава хипотеза състоянието на съсобственост възниква от един юридически факт – смъртта на наследодателя, водеща до прекратяване на съпружеската имуществена общност и до наследяване. Предвид това, възлагане по чл.349, ал.2 ГПК е допустимо, когато съсобствеността е съсредоточена между съделители, чийто основен източник и правопораждащ факт на придобитите права е смъртта на общия наследодател, която е довела едновременно до прекратяване на съпружеската имуществена общност и придобиването от преживелия съпруг в това му качество на идеална част от имота, така и до съсобственост с останалите наследници относно другата идеална част от вещта. В този смисъл е задължителната съдебна практика по чл.290 ГПК – Решение № 242/04.11.2014 г. по гр.д.№ 3345/2014 г. на ВКС, І г.о.; Решение № 223/12.10.2012 г. по гр.д.№ 235/2012 г. на ВКС, ІІ г.о.; Решение № 148/07.04.2010 г. по гр.д.№ 437/2009 г. на ВКС, І г.о.; Решение № 239/06.08.2012 г. по гр.д.№ 81/2011 г. на ВКС, І г.о.

            В конкретния случай съсобствеността между съделителите е възникнала в резултат на наследяване по закон и завещание.

            Не са налице и останалите предпоставки на разпоредбата на чл.349, ал.2 ГПК, съделителя предявил претенцията  при откриване на наследството да е живял в имота и да не притежава друго жилище.

            С оглед на горното съдът намира, че не са налице предпоставки за възлагане на имота и в този смисъл и с оглед установената неподеляемост, имота следва да бъдат изнесен на публична продан, като получените суми бъдат разделени по равно между страните.

Посочената със заключението пазарна стойност на имота е 55 300 лева.

           Определената пазарна цена на имота съобразно заключението на вещото лице от 29.12.2016 г. г., следва да се има предвид с оглед определяне на държавната такса по делото и съгласно чл. 355, изр. първо от ГПК, съделителите следва да заплатят съобразно  стойността на дяловете си  държавна такса в размер на 4% по сметка на ПРС, или съделителя Р.Р.Б. 1 509,00 лева, а съделителя Р.А.Ш. 503,00 лева.

По претенцията по сметки с правно основание чл. 31 ал.2 от ЗС :

Съгласно чл. 30, ал. 3 ЗС, всеки съсобственик участвува в ползите от общата вещ съразмерно с частта си, а съгласно чл. 31, ал. 2  ЗС, когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.

Представена е Н... п... от Р.Б. до Р.Ш., от която се установява, че ответника не допуска ищцата в имота. Същата не е оспорена от ответната страна.

Съделителят Р.Р.Б. е претендирал 187,50 лева месечно за притежаваните от нея 3/4 идеални части от процесния недвижим имот, което за 48 месеца прави общ размер на претенцията 9 000,00 лева.

Съдът е допуснал изменение на исковата претенция съобразно направеното искане, като същата се счита предявена в размер на 7 202,00 лева за периода 12.12.2013 г. до 13.01.2017 г.

С оглед обстоятелството, че срока за предявявяне на претенцията за месечен наем започва да тече от 12.12.2013 г./датата на връчване на ответника Р.А.Ш. на Нотариална покана л. 83 от делото/, то съдът намира,  че началния период на претенцията е именно тази дата. С писмената си молба ищцата е определила за краен период на претенцията – датата на първото редовно проведено съдебно заседание във втора фаза на делбения процес - 13.01.2017 г.

Изготвено е допълнително заключение по допусната съдебно-техническа експертиза от 01.02.2017 г. на вещото лице В.Р.,  от което се установява, че месечния пазарен наем за ползване на процесния имот за периода 12.12.2013 г. –  13.01.2017 г. за 3/4 идеални части на  съделителя Р.Б. е в общ размер на 7 202,00 лева.

           Съдът намира, че се установиха предпоставките за определяне на дължимо обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС - ползване, лишаване от ползване и писмено поискване, поради което съдът приема иска за основателен и доказан и като такъв следва да го уважи в размер на 7 202,00 лева за периода 12.12.2013 г. –  13.01.2017 г. за съделителя  Р.Б..

III. По разноските.

Съделителят Р.Р.Б. е претендирала разноски, като с оглед уважаване на предявената претенция по сметки, съдът намира, че следва да осъди ответника Р.А.Ш. да й заплати направените по делото разноски в общ размер на 1 164,60 лева.

Ответникът Р.А.Ш. ще следва да заплати и държавна такса относно уважената претенция по сметки по сметка на ПРС в полза на бюджета на Съдебната власт в размер на 288,08 лева.

            Водим от горното  съдът

Р Е Ш И:

 

            ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл. 348 ал.1 от ГПК следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 56784.530.2155.1.21 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка две едно пет пет точка едно точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П..., община П..., област П..., одобрени със Заповед № РД - 18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: гр. П..., район „Ю...”, п.к... улица „ ....”№ ..., блок ..., етаж ..., апартамент ...., който самостоятелен обект се намира в сграда № 1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2155, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1(едно), с площ: 70.53 кв.м,(седемдесет цяло петдесет и три стотни квадратни метра), състоящ се от три стаи, готварна, баня - тоалетна, тоалетна и една тераса, с прилежащи части: изба № 76( седемдесет и шест) с площ от 4 кв.м.(четири квадратни метра), при граници: изба № 77, изба № 75 и коридор, таван № 60(шестдесети) с площ 6 кв.м.(шест квадратни метра), както и 1.13%( едно цяло и тринадесет стотни процента) идеални части от сградата и от правото на строеж, при съседки самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.530.2155.1.22, 56784.530.2155.1.24, под обекта: 56784.530.2155.1.17, над обекта: 56784.530.2155.1.25.

            ОСЪЖДА Р.Р.Б. ЕГН **********,***, и със съдебен адрес:***, офис ..., чрез адв. И.О., да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 1 509,00(хиляда петстотин и девет) лева.

ОСЪЖДА Р.А.Ш. ЕГН **********,***, чрез адв. Л.Г.,***, в качеството и на особен представител, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 503,00(петстотин и три) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.31 ал.2 от ЗС, Р.А.Ш. ЕГН **********,***, чрез адв. Л.Г.,***, в качеството и на особен представител, да изплати на Р.Р.Б. ЕГН **********,***, и със съдебен адрес:***, офис ....., чрез адв. И.О., обезщетение в общ размер на 7 202,00(седем хиляди двеста и два)лева, за периода 12.12.2013 г. –  13.01.2017 г., ведно със ведно със законна лихва до пълното й изплащане.

            ОСЪЖДА Р.А.Ш. ЕГН **********,***, чрез адв. Л.Г.,***, в качеството и на особен представител, да изплати на Р.Р.Б. ЕГН **********,***, и със съдебен адрес:***, офис...... чрез адв. И.О., сумата от 1 164,60(хиляда сто шестдесет и четири)лева направени по делото разноски.

ОСЪЖДА Р.А.Ш. ЕГН **********,***, чрез адв. Л.Г.,***, да заплати по сметка на ПРС в полза на държавата по бюджета на Съдебната власт държавна такса в 288,08(двеста осемдесет и осем лева и 08 ст.) лева

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаване на страните.

                                                                

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

 

Вярно  с оригинала.

М.Х.