Гражданско дело 15974/2015 - Решение - 12-10-2017

Решение по Гражданско дело 15974/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3513                                       Година 12.10.2017                            Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                               XIII граждански състав

На четвърти октомври                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 15974 по описа за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид:                   

               Производството е по иск за делба във фазата на извършването ѝ.

     С влязло в сила Решение №3636 от 28.11.2016 г., постановено по гр. дело № 15974/2015 г. по описа на ХІІІ граждански състав, е допуснато извършването на съдебна делба между В.К.Т. ЕГН ********** ***, чрез адв. ***, пл.”” №***, чрез *** ***, от друга, на съсобствен недвижим имот:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на град ***, община ***, област ***, одобрени със Заповед *** от 03.06.2009 г. на *** на АГКК, с адрес на имота: град ***, ул."***" № ***, с площ на имота - 209 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 120, парцел Х-146  по плана на *** на гр. ***, при съседи: имоти с идентификатори: ***, ***, ***, ***, ПРИ КВОТИ: 93/209(деветдесет и три двеста и девети) идеални части за В.К.Т. и 116/209(сто и шестнадесет двеста и девети) идеални части за ОБЩИНА ***.

                 Съдът, след преценка на събраните в хода на производството доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:

                I.По извършване на делбата:

                 От страните не са представени надлежни писмени доказателства – одобрен инвестиционен проект по смисъла на чл.203 от ЗУТ, за разделяне на допуснатия до делба недвижим имот на отделни самостоятелни обекти на правото на собственост, поради което следва да се приеме, че те са неподеляеми.

                 Съделителят В.К.Т. чрез процесуалния си представител адв. Д. е предявила претенция за възлагане като е поискала от съда процесния недвижим имот да ѝ бъде възложен в дял.

                 По отношение на възможността делбата да бъде извършена чрез поставяне на имота в дял на един от съделителите по реда на чл. 349, ал. 1 или ал. 2 ГПК следва да  се има предвид, че:

                1.Този способ за извършване на делбата е допустим само ако предмет на делбата е неподеляем жилищен имот. По отношение на имоти, които имат друго предназначение, този способ за извършване на делбата не може да бъде приложен, тъй като съставлява изключение от установеното в разпоредбата на чл. 69, ал. 2 ЗН правило;

                2.Основанието за възникване на съсобствеността е от съществено значение, тъй като този способ е приложим само ако съсобствеността е възникнала от наследяване или имотът е придобит в режим на съпружеска имуществена общност, която вече е прекратена.        

            Видно от събраните по делото гласни писмени доказателства, не се установяват посочените по-горе предпоставки, които да обуславят възлагане на процесния недвижим имот и в този смисъл и с оглед установената неподеляемост, имота следва да бъдат изнесен на публична продан, като получените суми бъдат разделени по равно между страните.

     Посочената със заключението пазарна стойност на имота е 119 500 лева.

                Определената пазарна цена на имота съобразно заключението на вещото лице от 07.03.2017 г., следва да се има предвид с оглед определяне на държавната такса по делото и съгласно чл. 355, изр. първо от ГПК, съделителите следва да заплатят съобразно  стойността на дяловете си  държавна такса в размер на 4% по сметка на ПРС, или съделителя В.К.Т. 2 127,00 лева, а съделителя Община ***  2 653,00 лева.

                 Водим от горното  съдът

Р Е Ш И:

 

                 ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл. 348 ал.1 от ГПК следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на град ***, община ***, област ***, одобрени със Заповед *** от 03.06.2009 г. на *** на АГКК, с адрес на имота: град ***, ул."***" № ***, с площ на имота - 209 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 120, парцел Х-146  по плана на *** на гр. ***, при съседи: имоти с идентификатори: ***, ***, ***, ***.

                 ОСЪЖДА В.К.Т. ЕГН ********** ***, чрез адв.  да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 2 127,00 (две хиляди сто двадесет и седем) лева.

    ОСЪЖДА ОБЩИНА ***, гр. ***, пл.”” №1, чрез ******, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 2 653,00(две хиляди шестстотин петдесет и три) лева.

                РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаване на страните.

                                                                    

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

                    МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Вярно с оригинала!

В.Т.