Гражданско дело 15681/2015 - Решение - 09-05-2016

Решение по Гражданско дело 15681/2015г.

РЕШЕНИЕ

 

№ 1545, 09.05.2016 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІІ гр. с.

На 22.04.2016  г.

В публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

                                               СЕКРЕТАР: Катя Грудева

 

    като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 15681 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното :

    Производството е по реда на чл. 239 от ГПК – неприсъствено по съществото на спора решение.

    Делото е образувано по искова молба на К.Х.Т., ЕГН **********,***  против „Хепи трейдинг” ЕООД,  ЕИК 115529124, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Отец Паисий № 32, и  с искане да се осъди ответника да предаде на ищеца негови недвижими имоти, държани без основание. Твърди , че е собственик на имота , представляващ ½ ( една втора ) идеална част от двуетажната еднофамилна жилищна сграда с изба, състояща се от първи ( приземен ) етаж , с площ от 55 кв. метра , състоящ се от стая , кухня  и санитарен възел , и втори етаж от 55 кв. метра , състоящ се от две стаи и санитарен възел, и 1/6 ид. част от мазе с площ от 60.00 кв. метра, която жилищна сграда е построена в дворно място от 305 кв. метра ( триста и пет квадратни метра ), съставляващо имот VІІІ – 538 в кв. 54 по плана на П. , С.,, с административен адрес П., ул. П. К.  А. № * ( бивша ул. П. № *), който имот бил отдаден на ответното дружество да го държи по силата на договор за наем . Договорът обаче бил едностранно прекратен по реда на чл. 87 от ЗЗД , заради не плащане на наемната цена , при което ответното дружество следвало да върне вещта. Понеже това не било направено , се иска то да бъде осъдено да освободи от вещите си имота и да предаде държанието върху него на ищеца .

  Ответникът не се е ангажирал със становище по делото , няма отговор на исковата молба, не е взето участие в откритото съдебно заседание въпреки редовното призоваване. Няма искане делото да се гледа в негово отсъствие.

    Осъдителен иск с правно основание чл.233 ал. 1 предл. първо от Закона за задълженията и договорите, разгледан по реда на бързото исково производство, чл. 310 и следващите от ГПК. Ищецът го поддържа, моли за неприсъствено решение против ответника.

     При тези факти, съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 239 от ГПК досежно постановяването на неприсъствено решение по съществото на спора. Ответния търговец е редовно уведомен, не е изпратил представител, не е депозирал отговор на исковата молба, не е взело каквото и да било участие в делото. Предупреден е за последиците от такова поведение. Искът е вероятно основателен с оглед представените по делото писмени доказателства, неоспорени от ответника.

    Разноските по делото се понасят от ответника в пълен размер.

    Воден от изложеното и на основание чл. 239 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

 

    Осъжда „Хепи трейдинг” ЕООД ,  ЕИК 115529124, със седалище и адрес на управление Пловдив , ул. Отец Паисий № 32, да освободи от вещите си и да предаде на ищеца К.Х.Т., ЕГН **********,***, държанието върху недвижим имот, представляващ ½ ( една втора ) идеална част от двуетажната еднофамилна жилищна сграда с изба, състояща се от първи ( приземен ) етаж , с площ от 55 кв. метра , състоящ се от стая , кухня  и санитарен възел , и втори етаж от 55 кв. метра , състоящ се от две стаи и санитарен възел, и 1/6 ид. част от мазе с площ от 60.00 кв. метра, която жилищна сграда е построена в дворно място от 305 кв. метра (триста и пет квадратни метра), съставляващо имот VІІІ – 538 в кв. 54 по плана на П., С., с административен адрес П., ул. П. К.  А. №* ( бивша ул. П. № *), както и да му заплати разноски по делото в размер от 496 лева – 96 лева държавна такса и хонорар на адвокат от 400 лева.

 

      Решението се основава на предпоставките за постановяването на неприсъствено такова и затова е окончателно. Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение може да се защити по реда на чл. 240 ГПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала!

КГ