Гражданско дело 15619/2015 - Решение - 18-10-2016

Решение по Гражданско дело 15619/2015г.

 

                                                                         

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

               Номер     3069                    18.10. 2016г.                 Град ПЛОВДИВ

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Пловдивски Районен съд                                          ХХ-ти граждански състав

 

       На четиринадесети септември                                           2016  Година

 

       В публично заседание в следния състав:

 

                                                                         Председател: ЗОЯ БОГДАНОВА

        

при секретаря Каменка Кяйчева,като разгледа докладваното от съдията  гр. дело N15619 по описа за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 422 ГПК вр. чл. 415 ГПК,образувано по предявени от „Топлофикация София“ ЕАД ЕИК 831609046 със седалище и адрес на управление гр.София  ул.“Ястребец“№23Б против Х.П.К. ЕГН ********** с адрес *** обективно съединени искове с правно основание чл. 79, ал. 1 и чл.86 от ЗЗД. 

Ищецът твърди, че ответникът е  собственик на топлоснабден имот, находящ се в гр. С., ЖК „****”, блок **, вх. *, ет.* и като такъв се явява потребител на топ линна енергия  по смисъла на ОУ на ищеца и му дължи заплащане на стойността на доста вената топлинна енергия в тридесетдневен срок от датата на публикуване на дължимите суми в интернет страницата на продавача.Твърди, че ответникът не е изпълнил задъл жението си да му заплати стойността на доставената топлинна енергия, за периода:  месец 04.2012г. – месец 04.2014г. общо в размер на 2388,45лв. Твърди, че поради неплащане на задълженията в срок ответникът му дължи обезщетение за забавено плащане за периода: 31,05,2012 – 26,05,2015 в размер на 509,18лв. За така описаните суми ищецът се снабдил със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. №10466/ 2015г. по описа на ПРС, срещу която ответникът възразил. Въз основа на изложеното от съда се иска да постанови решение с което да признае за установено по отношение на ответника, че същият дължи на ищеца гореописаните суми предмет на издадената по ч. гр. д. №10466/2015 по описа на ПРС заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, ведно със закон ната лихва върху главницата считано от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното й изплащане.Претендира разноски.

Ответникът оспорва наличието на договорно правоотношение между страните с описания предмет.Оспорва ответникът да е потребител на топлинна енергия по смисъла на ЗЕ,оспорва да е ползвал имота за исковия период.Оспорва приложените извлечения от сметки с твърдения, че същите не представляват счетоводни документи по смисъла на за кона, а такива изходящи от ищцовата страна.На следващо място оспорва договора за дялово разпределение на топлинна енергия сключен между него и третото лице помагач „ПМУ Инженеринг“ ООД, извършващо дяловото разпределение с твърдение, че същият не го обвързва тъй като от една страна действието му е прекратено, а от друга не е  под писан на ответника. По изложените съображения настоява за отхвърляне на исковете.

Третото лице помагач „ПМУ Инженеринг“ООД не взема становище по така предя вените искове.

        Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства,съгласно чл. 235 от ГПК, намира за установено следното:

       По приложеното ч.гр.д. №10466/2015г. по описа на ПРС, в полза на ищцовото дружество е издадена заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК за сумите, предмет на настоящия иск, срещу която ответникът е възразил.Изложеното обуславя правния интерес на ищеца от предя вяване на иск за установяване на вземането му. Същият е предявен в срока по чл.415 ал.1 от ГПК и се явява допустим.

      По същество:Видно от представените на л.30 и 32 от делото констативен но тариален акт за собственост на недвижим имот и удостоверение изх.№КО-7000-36/05.10.2012г. за идентичност на административен адрес ищецът е собственик на топ лоснабден имот, находящ се в гр. С., ЖК „****”, блок **, вх. *, ет.*.Като такъв ответникът има качеството на клиент на топлинна енергия по смисъла на  чл. 153 ал.1 от ЗЕ. Съдът намира за неоснователни възражението на ответника, че не е налице валидно договорно правоотношение с ищеца за доставка на топлинна енергия. За наличието на това правоотношение е от значение че ищецът има качеството на потре бител по смисъла на закона и без правно значение кой реално ползва имота и живее в него, в какъвто смисъл са възраженията на ответника .

      От представените писмени доказателства и съдебно-техническата експертиза се установява,че сградата, в която се намира имотът на ответника е топлоснабдена, съот ветно в нея е въведена система за индивидуално отчитане и разпределение на ТЕ по силата на сключени между етажните собственици и “ПМУ София“ООД договори Това се потвърждава както от представените удостоверение изх.№166/27.09.2002г., издадено от „ПМУ София 98“ООД според което към 26.09.2002г. фирмата е сключила индиви дуални договори с етажните собственици на сградата, находяща се на адрес гр С., ЖК „****”, блок **, вх. *, ет.*, така и от представения протокол на ОС на етаж ните собственици,проведено на 16.09.2012г., на което е взето решение за сключване на дого вор с ПМУ-София 98 ООД за извършване на услугата топлинно счетоводство.

     Видно от представените договори №272 от 07.06.2011 г./л.40 от делото/ и №32/ 14.03.2012г. /л.14 от делото/ ищцовото дружество е възложило на ПМУ София ООД извършването на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между потре бителите в сградата етажна собственост.

      Следователно, имотът на ответника се намира в сграда, в която ищецът извършва продажба на топлинна енергия за битови нужди, поради което и по силата на чл. 153, ал.1 от Закона за енергетиката, същият като собственик има качеството на клиент на топлинна енергия, съответно на основание чл. 150, ал.2 от същия закон, е обвързан от Общите условия на договорите за продажба на топлинна енергия за битови нужди и без изричното им писмено приемане, като следва да се посочи, че сключването на договор, като източник на облигационно правоотношение между страните, не изисква спазва нето на някаква форма, вкл. и писмена. Волеизявленията на страните могат да бъдат обективирани и чрез действия, изразени в извършване на доставка на топлоенергия /фактическо изпълнение на задължението на страната-доставчик/ и приемане на престацията без възражения от страна на потребителя. В този смисъл неоснователни са доводите на ответника за липсата на договорни отношения с ищеца.   

   Съгласно разпоредбата на чл. 139, ал.1 ЗЕ разпределението на топлинната енергия в сграда - етажна собственост, се извършва по система за дялово разпределение. Начинът за извършване на дяловото разпределение е регламентиран в ЗЕ /чл. 139 - чл. 145/ и в действалите към процесния период Наредба № 16-ЗЗ4 от 06.04.2007 г. за топло снабдяването Топлинната енергия за отопление на сграда - етажна собственост, се раз деля на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, топлинна енергия за отопление на общите части и топлинна енергия за отопление на имотите /чл. 142, ал.2 ЗЕ  , като според чл. 145, ал.1 от закона, топлинната енергия за отопление на имотите в сграда - етажна собственост, при прилагане на дялово разпределение чрез индиви дуални топломери, се определя въз основа на показанията на топломерите в отделните имоти.

     

 

 

    От заключението на изготвената по делото съдебно-техническата експертиза, се установява, че системата за дялово разпределение е въведена преди процесния период като стойността на доставената топлинна енергия на ответника е формирана от ТЕ за отопление на имота и ТЕ за БГВ за 1 лице и ТЕ за сградна инсталация Количеството доставена топлоенергия е отчитано редовно по показанията на общия топломер в абонатната станция, след приспадане на технологичните разходи, които са за сметка на дружеството-доставчик. В тази насока са и представени са по делото справки за изпол звана топлинна енергия за исковия период, изготвени от ПМУ Инженеринг ООД, про токол за отчет на уреди и протоколи за предване на изравнителни сметки  Посочените от вещото лице прогнозни стойности  са изравнявани  съобразно реално отчетената топлоенергия по данни на фирмата за дялово разпределение, което е в съответствие с чл.155 ал.1 т.2 от ЗЕ и уговореното в Общите условия.Вещото лице е констатирало, че уредите за измерване на потребената топлоенергия отговарят на изискванията на БДС. Съгласно заключението на вещото лице по съдебно-техническата експертиза дължими те суми за отопление на имота, включително и сумите за битово горещо водоснаб дяване и сградна инсталация  са  изчислени точно.  Експертът потвърждава,че начинът на разпределение и начисляване на потребените количества ТЕ е в съответствие от тех ническа гледна точка със специалната методика от нормативните актове, уреждащи разпределението и начисляването на  ТЕ. 

     Следва да се посочи, че претендираните вземания не са установени въз основа единствено на счетоводните записвания на ищцовото дружество и представените едностранно съставени частни документи,в каквато насока за възраженията на ответника, а въз основа на изготвените заключения на експертизите, при отчитане на индивидуалните измервателни уреди, чиито отчети, ответникът не е оспорил в съот ветните рекламационни срокове.Затова направените в тази връзка възраженията от ответника са  неоснователни.

      Предвид на изложенотот така предявеният иск се явява основателен.относно размера по делото е изготвената и приета  ССЕ,която дава точен отговор на това как е образувана стойността на начислените количества топлинна енергия на ответника за процесния период съобразно действащите норамативни цени  след приспадане на сумите по изравнителните сметки като на база изчисленията на вещото лице  главницата за  исковия период възлиза на сумата от 2388,45лв.

      По акцесонрана претенция: В чл. 33, ал.1 от представените по делото Общи условия   е предвидено, че клиентите са длъжни да заплащат месечните си задължения за доставена топлинна енергия в 30-дневен срок от дататат на публикуването им на интернет страницата на продавача.Следователно при изтичане на срока и  при неплащане ответникът е изпаднал в забава и дължи обезщетение за забавеното им плащане. Според заключението на счетоводната експертиза лихвата за забава върху главница от 2388,45 лв възлиза на сумата от   509,18 лв   

    Изложеното дотук налага извод за основателност на предявените от ищеца искове за установяване дължимост на сумите по издадената в негова полза заповед за изпълне ние-главница и лихва за забава.Върху главницата се дължи и законната лихва съгласно чл.422 ал.1 от ГПК от датата на подаване на заявлението-29.05.2015г. до окончателното й заплащане. Ето защо предявените искове следва да бъдат уважени.

    На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 157,95лв разноски в заповедното производство и сумата от 480 настоящото производство 

     С оглед изложените мотиви, Съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И

 

       ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Х.П.К. ЕГН ********** с адрес ***, че същият дължи на „Топлофи кация София“ ЕАД ЕИК 831609046 със седалище и адрес на управление гр.София  ул.“Ястребец“№23Б сумата от 2388,45лв.,представляваща доставена топлинна енергия за периода месец 04.2012г. – месец 04.2014г., ведно със законната лихва върху главни цата,считано от 29.05.2015г.до окончателото й заплащане,сумата от 509,18лв, пред ставляваща обезщетение за забавено плащане за периода 31.05.2012r.-26.05.2015г.,за които суми е издадена заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК по ч.гр.д. №10466/2015г по описа на ПРС

       ОСЪЖДА на Х.П.К. ЕГН ********** с адрес ***    да заплати  на„Топлофикация София“ ЕАД ЕИК 831609046 със седалище и адрес на управление гр.София  ул.“Ястребец“№23Б  сумата от 637,95 лв. представляваща разноски за заповедното и за настоящото поизводство  .

      Настоящото решение е постановено при участието на третото лице помагач„ПМУ Инженеринг“ООД със седалище и адрес на управление гр.София бул.“Ал.Стамболий ски“№205

     Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

Районен съдия/п./ З.Б.

 

 

 

Вярно с оригинала.

КК