Гражданско дело 15542/2015 - Решение - 20-05-2016

Решение по Гражданско дело 15542/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    1690/  20.05.2016 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и шести април 2016 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

Разгледа докладваното от съдията гр. д. № 15542 по описа за 2015 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

....................................................................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

УТВЪРЖДАВА споразумението по чл. 127, ал. 1 от СК между П.И. ***, ЕГН ********** и К.Н.В. ***, ЕГН **********, относно упражняването на родителските права, местоживеенето, личните отношения и издръжката на малолетното им дете Е. К. В. с ЕГН **********, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетното дете Е. К. В. с ЕГН **********, се предоставя на майката П.И. ***, ЕГН **********, и се определя МЕСТОЖИВЕЕНЕ на детето при майката.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата К.Н.В. и детето Е. се определя, както следва: бащата има право да вижда и взема детето при себе всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10.00 ч. в събота до 17.00 ч. в неделя – с преспиване в дома на бащата, както и в продължение на една седмица през лятото, която да не съвпада с годишния отпуск на майката.

Бащата К.Н.В. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете Е. К. В. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител П.И. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 105 лв. (сто и пет лева) месечно, считано от 01.03.2016 г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

Бащата К.Н.В. ***, ЕГН **********, се задължава да заплати на малолетното си дете Е. К. В. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител  П.И. ***, ЕГН **********, сумата от общо 700 лв. /седемстотин лева/, представляваща ИЗДРЪЖКА ЗА МИНАЛО ВРЕМЕ за периода от 23.11.2014 г. до 01.03.2016 г., платими както следва:

- на 26.04.2016 г. – сумата от 250 лв. /двеста и петдесет лева/, се заплати в брой в съдебното заседание чрез а. М.Д. – п. на П.И. ***, ЕГН **********, а остатъка от 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/ бащата К.Н.В. ***, ЕГН **********, се задължава да заплати в петмесечен срок, считано от 26.04.2016 г., по банков път, по посочена от майката банкова сметка.

- ***ил 2016 г. в размер на по 105 лв. /сто и пет лева/ месечно за всеки от посочените месеци, бащата К.Н.В. ***, ЕГН **********, се задължава да заплати в срок до 01.05.2016 г., по банков път, по посочена от майката банкова сметка.

***, че разноските по делото остават така, както са направени от тях до момента.         

ОСЪЖДА К.Н.В. ***, ***********, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 75,60 лв. /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР