Гражданско дело 15210/2015 - Решение - 28-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е №

Р Е Ш Е Н И Е № 3222

 

28.10.2016 г., град ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                                         VІ граждански състав, на двадесет и шести октомври през две хиляди и шестнадесета година,

в публично заседание в състав:

 

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при секретар ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА,

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 15210 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе, съобрази:

  

            Предявеният иск е за делба на съсобствен недвижим имот с правна квалификация чл.34 от ЗС. Производството се движи по реда на чл.341 и следващите от ГПК. Намира във втора фаза - по извършване на делбата.

            С влязло в сила съдебно решение № 2455 от 14.07.2016 г., постановено по делото, е допусната съдебна делба между страните Г.С.Х. с ЕГН: **********, Т.П.Х. с ЕГН: ********** и Т.А.Д. с ЕГН: ********** по отношение на следния недвижим имот: Дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 563 кв.м., находящо се в с. Б., общ. Р., обл. Пловдив, съставляващо урегулиран поземлен имот VІІ - 1317 от кв. 106, съгласно действащия план на селото, одобрен със Заповед № 60 от 1989 г., който е идентичен с парцел VІІІ – 549 от кв. 55 по отменения план, ведно с построената в същото дворно място двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72,58 кв.м., при граници по скица: УПИ VІІІ – 1312, УПИ VІ – 1311 и улица, при съответни квоти от правото на собственост.

            В първото съдебно заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата, страните не предявяват помежду си вещни и облигационни претенции във връзка с делбената общност.

След като разгледа извършените до момента съдопроизводствени действия, направените искания и събраните доказателства, съдът установи следното :

            Съдебна делба е допусната върху реално поделяем недвижим имот, който отговаря на изискванията на чл.19, ал.1, т.5 от ЗУТ за минимални параметри на новообразувани имоти, видно от становище на главния архитект на Община Р., дадено на основание чл.201, ал.1 от ЗУТ. Това обстоятелство не се спори между страните, които не са направили искане за реално поделяне на имотите. Напротив, ищците са заявили изрично нежелание за изготвяне на проект за поделяне на процесния имот.

            От заключението на приетата по делото съдебно – техническа експертиза, която съдът цени като компетентно и безпристрастно дадено, става ясно, че справедливата пазарна стойност на допуснатия до съдебна делба недвижим имот е 19 176,00 лв.

            Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

            Прекратяването на съсобствеността следва да стане чрез основния предвиден в ГПК способ – изнасяне на имота на публична продан, поради невъзможността да се спази принципа в чл.69, ал.2 от ЗН – всеки съделител да получи дял в натура. Действително, делбеният имот е реално поделяем, което прави принципно възможно извършването на делбата чрез разпределение. Но в случая, делбата не може да се извърши по друг начин, освен чрез изнасяне на имота на публична продан, тъй като страните не са проявили процесуална активност за реалното му разделяне, а съдът не може да им вмени такова задължение.

Страните ще бъдат осъдени, на основание чл.355 от ГПК да заплатят държавна такса в размер на 4% от стойността на дяловете им, съгласно чл.8, във вр. с чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Стойността на дяловете ще се определи, съобразно пазарната стойност, дадена от съдебно-техническата експертиза по делото.

Ищците претендират разноски за назначения на ответника особен представител /800,00 лв./ и за съответната част от възнаграждението за СТЕ, дължима от ответника съобразно квотата му в съсобствеността /33,34 лв./. Такива се установиха и ще се присъдят на ищците.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до съдебна делба недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено с площ от 563 кв.м., находящо се в с. Б., общ. Р., обл. Пловдив, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ - 1317 от кв. 106, съгласно действащия план на селото, одобрен със Заповед № 60 от 1989 г., който е идентичен с парцел VІІІ – 549 от кв. 55 по отменения план, ведно с построената в същото дворно място двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72,58 кв.м., при граници по скица: УПИ VІІІ – 1312, УПИ VІ – 1311 и улица, със справедлива пазарна стойност 19 176,00 лв., като получената от публичната продан сума да бъде поделена между съсобствениците Г.С.Х. с ЕГН: **********, Т.П.Х. с ЕГН: ********** и Т.А.Д. с ЕГН: **********, съобразно техните квоти от правото на собственост, установени с решението по допускане на делбата.

            ОСЪЖДА Т.А.Д., с ЕГН: **********, да заплати по сметка на ПРС сумата 127,84 лв. – държавна такса.

            ОСЪЖДА Г.С.Х., с ЕГН: **********, да заплати по сметка на ПРС сумата 127,84 лв. – държавна такса.

ОСЪЖДА Г.С.Х. с ЕГН: ********** и Т.П.Х. с ЕГН: ********** да заплатят общо по сметка на ПРС сумата 511,36 лв. – държавна такса.

ОСЪЖДА Т.А.Д. с ЕГН: **********, да заплати на Г.С.Х. с ЕГН: ********** и Т.П.Х. с ЕГН: ********** сумата 833,34 лв. – разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в 2-седмичен срок, считано от връчването му на страните.

                                            

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П. К.