Гражданско дело 15165/2015 - Решение - 28-10-2016

Решение по Гражданско дело 15165/2015г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 3213                                28.10.2016 Година                     Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХІV граждански състав

 

На пети октомври, две хиляди и шестнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Елена Лянгова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 15165 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

      Производството по делото е образувано по молби по чл.40 от ЗУЕС от Г., П. и В. Ч. за отмяна на решенията, гласувани на проведено на ...г. общо събрание на етажните собственици в сградата на ул.”С. М.”№ ..., гр.П..

        От ответната етажна собственост оспорват молбите като неоснователни.

        ПРС, ХІV гр.с., като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

        В молбите се твърди, че са допуснати редица нарушения при свикването и провеждането на общото събрание и в по- конкретно, че то не е свикано от у. на ЕС и поканата не отговаря на изискванията на закона. Поканата била на неподписана бланка на „БГ Д.”, каквото дружество не била регистрирано в Търговския регистър, нямало правосубектност нито правомощия по свикване на общо събрание. Твърди се, че събранието не е председателствано, съобразно с изискванията на чл.16, ал.2 от ЗУЕС, а също така, че и избора на протоколчик е незаконосъобразен. Оспорва се и законосъобразността на самите решения. От ответната страна считат, че не са допуснати твърдените от молителите пропуски и нарушения на закона.

        Съгласно чл.13, ал.1, вр.чл.12, ал.1, т.1, когато общото събрание се свиква от у., поканата следва да е подписана от него. Задължително в поканата се вписват датата и часът на поставянето, за което се съставя протокол. По делото са приети две копия от покани- едната с подпис на у., а другата без / л.14 и л.40/. Не може с абсолютна категоричност да се приеме, че във входа на сградата са били залепени подписани покани, тъй като това не се потвърждава от показанията на с. Н. Н., която сочи, че е предала на у. на етажната собственост покана и той я е подписал пред нея, като това обаче не означава непременно, че тази покана е била залепена. При това с. Р. Т. / без родство с молителите/ е категоричен, че молителят Г.Ч. е свалил от входа и двете покани и ги е прибрал, поради което би следвало да се приеме, че представеното от него копие / л.14/ е от тази покана, която е била залепена. Това обаче е без съществено значение, тъй като по делото е приет протокол от ...г. / л.46/, удостоверяващ залепването на същата дата от у. на две покани на външната врата на входа и на информационното табло.

        По делото е приет нотариалния акт, с който е учредено правото на строеж за сградата ул.”С. М.”№ ..., гр.П.- нот.акт № .../...г. / л.8/, видно от който молителят Г.Ч. учредява право на строеж, но не получава такова право върху самостоятелни обекти от сградата, а само си запазва право на ползване върху два от тях- м.№№ ... и .... Видно от приложения към молбата му по присъединеното гр.д.№ 15166/2015г. нот.акт № ../...г. и от удостоверението за сключен граждански брак по същото дело, Г.Ч. е собствен в режим на СИО със с. си на м. № .... В протокола за проведеното общо събрание Г.Ч. е записан като собственик, освен на м. № ..., но и на м.и №№ ... и ... и на ап.№ ..., като при това не са записани действителните им собственици- молителите П. и В. Ч..

       Относно правото на собственост върху самостоятелните обекти в сградата на  ул.”С. М.”№ ... не са налице други преки доказателства. Приети са книга на собственици / л.69 и сл./ и справка от СГКК- гр.П. относно вписванията в имотния регистър / л.117 и сл./. Единствените собственици, които съвпадат и по протокола за общото събрание, и по книгата на собствениците и по имотния регистър са В. К.- собственик на ап...., П. М.- собственик на ап...., С. А.- собственик на ап.... и И. Т.- собственик на ап..... Техните идеални части от общите части, съдейки по записаното в протокола, са общо 22,022 %. Други две лица, които съвпадат само по протокола и по книгата на собствениците са Г. Ч.- собственик на ап...., и Р. Ч.- собственик на ап..... Техните идеални части са общо 11,577 %. Г. Ч. в протокола е отразен и като собственик на офис ..., който според книгата на собствениците е собственост на „Х.”ЕООД- с у. и/или с. Г. Ч.. Дружеството и неговият собственик са различни правни субекти, но дори да приемем, че Ч. е участвал на събранието и в лично качество и в качеството на законен представител на посоченото търговско дружество и като прибавим и идеалните части на Г.Ч. за м. № ... се получава процент, значително под изискуемия в чл.15, ал.1 от ЗУЕС кворум от 67 % за провеждане на събранието за насрочения час / 22,022 + 11,577+ 5,741 за офис ... + 6,695 за ап.... = 46,035/. Предвид липсата на доказателства за правото на собственост на останалите отразени в протокола етажни собственици, не може да се приеме, че в 18,30 часа е бил налице изискуемия кворум за провеждане на събранието. Същото не е било отложено за след един час и въобще не е направена констатация за липса на кворум, за да се приложи кворума от минимум 33% по чл.15, ал.2 от ЗУЕС.

        Гласуването на каквито и да било решения при липса на кворум представлява особено съществено нарушение на закона, което дава основание за отмяна на всички решения от събранието, проведено на ...г.. Съобразно с решението по делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК в полза на молителите ще следва да бъдат присъдени направените от тях съдебни разноски, като адв.възнаграждение, платено от всеки от тях ще следва да се редуцира от 400 лева на 300 лева. Към адв.възнаграждение ще следва да бъдат прибавени и платените от тях държавни такси от по 25 лева за Г. и В. Ч. и 80 лева за П.Ч..

        Предвид гореизложеното, съдът

 

 

 

РЕШИ :

 

        ОТМЕНЯ решенията, гласувани на проведено на ...г. общо събрание на етажните собственици в сградата на ул.”С. М.”№ ..., гр.П..

        ОСЪЖДА Етажната собственост в сградата на ул.”С. М.”№ ..., гр.П. да заплати разделно на Г.П.Ч. ***, ЕГН: ********** и В.Г.Ч. ***, ЕГН: ********** по 325 лева- съдебни разноски, а на П.Г.Ч. ***, ЕГН: **********- 380 лева- съдебни разноски.

        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                       Районен съдия: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ