Гражданско дело 15153/2015 - Решение - 27-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

/неприсъствено/

 

         № 1779                    27.05.2016г.                    Гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                     

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХV-ти гр. състав в открито съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ТРАЙКОВА

 

при участието на секретаря Цвета Тошева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 15153 по описа на ПРС за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:  

            Предявен е иск с правно основание чл. 422 ГПК вр. с чл. 415 ГПК.     

Ищецът „Макроадванс” АД с ЕИК 201127485 моли за постановяване на решение, с което да се признае за установено по отношение на ответника дължимостта на следните суми: главница в размер от 2732,17 евро; законна лихва върху просрочената главница в размер на 240,49 евро за периода 01.08.2014г. – 08.12.2014 г., законна лихва върху просрочената главница в размер от 157,29 евро за периода 09.12.2014г. – 03.07.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 02.07.2015 г. до окончателното изплащане на вземането, както и на нотариални такси в размер на 85,20 лева, ведно с разноските по заповедното и по исковото производство.

Ищецът сочи, че е образувал заповедно производство по реда на чл. 410 от ГПК срещу ответницата, като спрямо последната е била издадена заповед за изпълнение, срещу която е постъпило възражение в двуседмичния срок.

Ищецът сочи, че по силата на договор за продажба на вземания, сключен между него и „Уникредит Булбанк” АД от 08.12.2014 г. са му прехвърлени вземанията спрямо длъжницата З.К.И., произтичащи от договора за банков потребителски кредит, като е представил договора за цесия и Приложение № 1, в което е посочено прехвърленото вземане.

Ищецът твърди, че е бил редовно упълномощен от „Уникредит Булбанк” АД да уведоми кредитополучателя за извършеното прехвърляне, видно от сключения договор за цесия, като твърди, че с *** покана, съставена от *** Е.А., длъжницата е била поканена да заплати дължимите по договора за кредит суми, в едноседмичен срок от получаването, надлежно уведомена чрез залепяне на уведомление, което не е било потърсено в двуседмичния срок.

Ищецът твърди, че кредитът е бил отпуснат, парите са били усвоени, като длъжницата е спряла да плаща вноските по кредита, като кредитът е бил обявен за предсрочно изискуем, за което длъжницата е била надлежно уведомена с *** покана на *** Е.А..

            Препис от исковата молба е редовно връчен на ответника при условията на член 41, ал. 2 ГПК на 09.02.2016 година, като от същия писмен отговор в срок не е постъпил. Ответникът е бил редовно призован за първото заседание на 26.05.2016 година, като в изпратеното до същия съобщение, изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

В първото съдебно заседание ответникът не е изпратил представител, като няма направено искане делото да се гледа в негово отсъствие. Препис от определението, с което е насрочено делото, е редовно връчен на страните, като със същото на всяка от тях отново са разяснени последиците по чл. 238, ал. 1 и сл. от ГПК.

В писмено становище от 20.05.2016г.ищецът, чрез пълномощника си юрк. Х. е поискал на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК да бъде постановено неприсъствено решение срещу ответника.

Съдът намира, че в настоящия случай всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника са налице. Ответникът не е депозирал писмен отговор на исковата молба в срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, не изпраща представител в първото по делото заседание и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие. Искането на ищеца за постановяване на неприсъствено решение е своевременно направено, като от представените с исковата молба писмени доказателства – договор за цесия от 08.12.2014г.приложение № 1***, договор за банков кредит може да се направи извода за вероятната основателност на иска. 

Ето защо настоящият съдебен състав счита, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 239, ал. 1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, поради което и на основание чл. 239, ал. 1 и 2 от ГПК следва да се постанови такова решение, с което предявения иск да се уважи изцяло.

Ищецът претендира направените по заповедното и по настоящото дело делото разноски за юрк. възнаграждение, държавна такса  и платена такса за удостоверение,  за които представя списък.  Същите възлизат на сумата от 1205,23 лева. С оглед изхода на спора същите следва да се възложат в тежест на ответника.

Така мотивиран, съдът 

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на З.К.И. с ЕГН ********** съществуването на парично вземане в полза на „Макроадванс” АД с ЕИК 201127485 както следва: главница в размер от 2732,17 евро по договор за за банков потребителски кредит от 23.08.2012г.; законна лихва върху просрочена главница в размер на 240,49 евро за периода 01.08.2014г. – 08.12.2014 г., законна лихва върху просрочена главница в размер от 157,29 евро за периода 09.12.2014г. – 03.07.2015г., както и на нот. такси в размер на 85,20 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 02.07.2015 г. до окончателното изплащане на вземането, за които е издадена заповед за изпълнение по реда на член 410 ГПК по ч. гр. д. № 8275/2015г. на ІІІ бр.с., ПРС.

ОСЪЖДА З.К.И. с ЕГН********** да заплати на „Макроадванс” АД с ЕИК 201127485 сумата от 571,38 лева разноски по заповедното производство и сумата от 633,85 лева разноски по исковото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

Ответникът може да търси защита срещу решението по реда на чл. 240 от ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/

                                                                  /Анета Трайкова/

Вярно с оригинала

РС