Гражданско дело 14576/2015 - Решение - 13-06-2016

Решение по Гражданско дело 14576/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1985

 

 

гр. Пловдив, 13.06.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на дванадесети май през две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 14576 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбата. Образувано е по искова молба, постъпила от А.Н.Б.,с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. З. срещу Н.А.С., ЕГН ********** с адрес: ***; А.А.С., ЕГН ********** с адрес: ***; М.К.С., ЕГН **********, с адрес: *** за допускане до делба между страните на ПИ с идентификатор № 39921.501.611  по КККР на град К., община К., област Пловдив, одобрен със Заповед № РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. К., ул. „С."№ *, с площ от 460 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, с номер по предходен план: 1287, квартал 79, парцел: 111-1287, със съседи: имоти 39921.501.612, 39921.501.610. 39921.501.609, 39921.501.613, ведно с построените в същия имот сгради, както следва: Сграда с идентификатор № 39921.501 611.2, със застроена площ от 25 кв. м., с брой етажи 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване - лятна кухня; Сграда с идентификатор № 39921.501.611.3, със застроена площ от 34 кв. м., с брой етажи 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване - Работилница; Сграда с идентификатор № 39921.501.611.4, със застроена площ от 5  кв. м., с брой етажи 1, с предназначение:  друг вид сграда за обитаване -навес с оградни стени; както и първи жилищет етаж от Сграда с идентификатор № 39921.501.611.1, със застроена площ от 118 кв. м., брой етажи 2/два/, с предназначение, друг вид сграда за обитаване, ведно с прилежащи към него две избени помещения; при квоти от 3/6 идеални части за ищцата и по 1/6 идеална част за всеки от ответниците.

В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици в резултат на наследствено правоприемство от родителите на ищцата -Т.Т. С., починала на 15.11.1992г. и Н.Р. С., починал като вдовец на 20.05.1995г, които са и възходящи на ответниците, като съпруга и деца на сина им А.Н. С., починал на 11.07.2008г. Посочва се, че втория жилищен етаж от Сграда с идентификатор № 39921.501.611.1, представлява собственост само на тримата ответници, доколкото за неговото построяване е било учредено право на строеж от наследодателя в полза на починалия му син през 1973 г.

         В предоставения срок за отговор ответниците оспорват иска като сочат, че същите са придобити по давност от ответницата М.С. и съпруга й в период от 10 години начиная от 20.05.1996 г. до 11.07.2008 г. Твърдят, че приживе наследодателите са поделили имотите, като са предоставили тези в гр. К. на сина си А., а на дъщеря си А. са дали пари за закупуване на апартамент, като А. е поел задължение да ги гледа  и издържа до края на живота им. Ищцата не е посещавала имота, не се е интересувала от него, не е давала пари за ремонти и преустройства, не е отправяла притенции за собственост. Западното избено помещение принадлежи на втория построен от А. С. етаж и се явява собственост само на неговите наследници.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.

От представените писмени доказателства –НА № 21, том ІІІ, дело №1240/1964 г.; скица № 142/08.07.1996 г.; удостоверение № 125/11.07.1996 г. на Община Р.; скица № 15-34256/12.08.2015 г. на АГКК-Пловдив; схема № 15-2639/06.01.2016 г.; е видно, че през 1964 г. заявения за делба поземлен имот е признат за собствен на Н.Р. С., в резултат на упражнявано давностно владение. Към момента същия е застроен с четири сгради, три едноетажни и една двуетажна с предназначение-друг вид сграда за обитание, съдържаща два самостоятелни обекта.

От представения НА № 192, том ІІІ, дело № 1188/1973 г. е видно, че през 1993 г. Н. С. и съпругата му Т. С. са учредили на си А. С.  право на надстрояване на втори жилищен етаж на съществуваща в имота жилищна сграда.

От представените удостоверения за наследници № АО-05-889/06.08.2015 г. ; АО-05-890/06.08.2015 г.е видно, че след смъртта си през 1992 г. за Т. С. и 1996 г. за Н. С., същите са оставили живи към момента наследници: А.Б.-дъщера, М.С.-снаха и внуци-Н.С. и А.С..

От представената нотариална покана и обратна разписка (на лист 11 и 12 от делото) е видно, че на 14.08.2015 г. ищцата е поискала от ответниците М.С. и А.С. да изкупят притежаваните от нея идеални части от заявения като съсобствен недвижим имот.

От показанията на св. П. и Койчева е видно, че имота се е ползвал от ответниците приживе на Т. и Н. С. и понастоящем. До смъртта на наследодателя С. ищцата посещавала имота по-често за кратко, а след смъртта на брат си А. С. не е идвала изобщо. Според П. между страните не е имало спорове относно имота. Според св. К. между страните е имало опити за доброволно уреждане на съсобствеността, които са останали безуспешни поради липса на съгласие относно цената, която следва ответниците да заплатят на Б. за придобиване на нейния дял.

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

Не се спори между страните, а и от събраните писмени документи се установява, че заявеният за делба поземлен имот, ведно с построените в него сгради, без втория етаж от двуетажната жилищна сграда е бил приживе собственост на Н. С., както и, че след смъртта си през 1996 г. той е оставил като наследници ищцата и тримата ответници.

Спорът се състои в обстоятелството, дали след смъртта на наследодателя ответниците са придобили чрез упражнявано давностно владение дела на ищцата от имота. За да се приеме за установено това обстоятелство е необходимо да се докаже, доколкото ответниците са ползвали имота и приживе на наследодателя, че в определен момент същите са променили намерението си по отношение на дела на ищцата от държане към своене. Факти в тази насока по делото не са установени. Напротив от показанията на свидетелите е видно, че между страните не е имало спорове за имота, както и, че същите с направили опити за доброволно уреждане на съсобствеността, чрез изкупуване на дела на Б. от С.. До този извод съда достига като кредитира изцяло показанията на разпитаните свидетели досежно фактите за ползването на имота и отношенията между страните, тъй като те са еднопосочни и кореспондират със събраните писмени доказателства-отправената покана от Б. към двете ответнички преди завеждане на делото с определяне на цена за нейния дял.

С оглед изложеното съда намира, че заявения имот следва да се допусне до делба между страните при квоти съобразно наследствените им права от ½ за ищцата и по 1/6 за ответниците.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на следния недвижим имот: ПИ с идентификатор № 39921.501.611  по КККР на град К., община К., област Пловдив, одобрен със Заповед № РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. К., ул. „С."№ 1, с площ от 460 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, с номер по предходен план: 1287, квартал 79, парцел: 111-1287, със съседи: имоти 39921.501.612, 39921.501.610. 39921.501.609, 39921.501.613, ведно с построените в същия имот сгради, както следва: Сграда с идентификатор № 39921.501 611.2, със застроена площ от 25 кв. м., с брой етажи 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване - лятна кухня; Сграда с идентификатор № 39921.501.611.3, със застроена площ от 34 кв. м., с брой етажи 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване - Работилница; Сграда с идентификатор № 39921.501.611.4, със застроена площ от 5  кв. м., с брой етажи 1, с предназначение:  друг вид сграда за обитаване -навес с оградни стени; както и първи жилищет етаж от Сграда с идентификатор № 39921.501.611.1, със застроена площ от 118 кв. м., брой етажи 2/два/, с предназначение, друг вид сграда за обитаване, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 39921.501.611.1.1  с площ от 100,67 кв. м., с предназначение жилище, апартамент, ведно с 36,547% ид. части от общите части на сградата КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: А.Н.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, Н.А.С., ЕГН ********** с адрес: ***; А.А.С., ЕГН ********** с адрес: *** и М.К.С., ЕГН **********, с адрес: *** ПРИ КВОТИ ОТ: ½ ид. част за А.Н.Б. и по 1/3 ид. част за Н.А.С.; А.А.С. и М.К.С..

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

След влизане на решението в сила делото да се докладва за предприемане на действия по подготовка на втората фаза на делбата.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.