Гражданско дело 14576/2015 - Решение - 12-12-2016

Решение по Гражданско дело 14576/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3815

 

Гр. Пловдив, 12.12.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 14576 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на А.Н.Б.,с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. З., за поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение № **** от ***** г. по делото, изразяваща се в пропуск за посочване като допуснати до делба и прилежащите към имота две избени помещения.

В предоставения срок за отговор отсрещната страна оспорва искането като сочи, че искането кореспондира с допълване на решението, като и, че не е налице формирана воля от страна на съда по отношение на двата заявени прилежащи обекта, която да не кореспондира с постановеното решение.

Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от поправката, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на молителя, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

С решение № ***** г. е допусната съдебна делба по отношение на заявен от А.Н.Б. първи жилищет етаж от Сграда с идентификатор № *********, със застроена площ от 118 кв. м., брой етажи 2/два/, с предназначение, друг вид сграда за обитаване, представляващ самостоятелен обект с идентификатор ******* с площ от 100,67 кв. м., с предназначение жилище, апартамент, ведно с 36,547% ид. части от общите части на сградата. В мотивите на решението съда е приел за установено, съществуването на заявения от ищцата самостоятелен обект, и е уважил искането и за допускането му до делба съобразно депозираната от нея молба от 04.12.2015 г. и представена схема от 06.01.2016 г. Тъй като в уточняващата молба не се посочва изрично, какви прилежащи помещения има към обекта, а и от представените доказателства не се установява наличието на такива, съда не е формирал воля по отношение на тях в мотивите на решението, поради което и не е налице разлика с действително отразената такава в диспозитива. Ето защо това искане следва да се отхвърли.

Водим от горното съдът,

 

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ  молбата на А.Н.Б.,с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. З., за поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение № **** от **** г. по делото, изразяваща се в пропуск за посочване като допуснати до делба и прилежащите към самостоятелен обект с идентификатор ***** с площ от 100,67 кв. м., с предназначение жилище, апартамент, ведно с 36,547% ид. части от общите части на сградата две избени помещения.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: /п./ Димитрина Тенева

 

Вярно с оригинала!

ЦБ