Гражданско дело 14576/2015 - Решение - 06-10-2017

Решение по Гражданско дело 14576/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 3458

 

Гр. Пловдив 06.10.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на шести октомври през две хиляди седемнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 14576 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на Н.А.С., А.А.С. и М.К.С. чрез адв. П. с искане за поправка на постановеното по делото решение № 1412/04.05.2017 г. в частта досежно уважената им притенция по сметки спрямо А.Б. в размер от 5374 лв., явяваща се увеличена стойност на квотата й, в резултат на извършени от тях ремонти в периода 2012-2015 г., състояща се в липса на посочване на крайния момент на периода-„2015 г.”

В предоставения срок за отговор отсрещната страна не заявява становище по искането .

Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от допълването, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на страните, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

Производството е по чл. 34 от ЗС. В същото е предявена притенция по сметки от ответниците спрямо ищцата за заплащане на сумата от 5374 лева подобрения, извършени от тях в имота в периода  2012 – 2015 година. В мотивите на постановеното по делото решение по втората фаза на делбата, съдът е посочил, че иска за сумата от 5374 лв. е основателен и следва да се уважи. В диспозитива на решението е отбелязано, че сумата се дължи поради извършени от ответниците ремонтни работи през 2012 г.

С оглед установените данни съдът намира, че е налице разлика между формираната и действително изразената воля на съда състояща се в пропуск да се отбележи крайния момент на периода, в който се визира да са извършени притендираните ремонтни работи, която представлява техническа такава, свързана с изписване на годината 2015 и отстраняването и е допустимо чрез добавяне на посочените цифри. Ето защо молбата следва да се уважи, като в диспозитива на постановеното по делото решение, на страница шеста  от същото, в абзац втори на ред девети след годината „...1012 г....” се чете „....-2015 г....”

Водим от горното съдът,

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ДОПУСКА  поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение № 1412/04.05.2017 г. По гр. дело № 14576 по описа за 2015 г. на ПРС, при която в диспозитива на съдебното решение, на страница шеста  от същото, в абзац втори на ред девети след годината „...1012 г....” се чете „....-2015 г....”

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: / п / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.