Гражданско дело 14576/2015 - Решение - 04-05-2017

Решение по Гражданско дело 14576/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

№1412

 

гр. Пловдив, 04.05.2017 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти граждански състав, на четвърти април през две хиляди и седемнадесета година, в открито съдебно заседание, в състав с :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

при участието на секретаря Ваня Койчева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 14576 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е във втора фаза - по извършване на делбата. По делото е постановено решение № 1985/13.06.2016 г.  г. на ПРС, поправено с решение № 2513/18.07.2016 на ПРС, с които е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на ПИ с идентификатор № 39921.501.611  по КККР на град К., община К., област П., одобрен със Заповед № РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. К., ул. „С*, с площ от 460 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, с номер по предходен план: 1287, квартал 79, парцел: 111-1287, със съседи: имоти 39921.501.612, 39921.501.610. 39921.501.609, 39921.501.613, ведно с построените в същия имот сгради, както следва: Сграда с идентификатор № 39921.501 611.2, със застроена площ от 25 кв. м., с брой етажи 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване - лятна кухня; Сграда с идентификатор № 39921.501.611.3, със застроена площ от 34 кв. м., с брой етажи 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване - Работилница; Сграда с идентификатор № 39921.501.611.4, със застроена площ от 5  кв. м., с брой етажи 1, с предназначение:  друг вид сграда за обитаване -навес с оградни стени; както и първи жилищет етаж от Сграда с идентификатор № 39921.501.611.1, със застроена площ от 118 кв. м., брой етажи 2/два/, с предназначение, друг вид сграда за обитаване, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 39921.501.611.1.1  с площ от 100,67 кв. м., с предназначение жилище, апартамент, ведно с 36,547% ид. части от общите части на сградата МЕЖДУ: А.Н.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, Н.А.С., ЕГН ********** с адрес: ***; А.А.С., ЕГН ********** с адрес: *** и М.К.С., ЕГН **********, с адрес: *** ПРИ КВОТИ ОТ: ½ ид. част за А.Н.Б. и по 1/6 ид. част за Н.А.С.; А.А.С. и М.К.С..

В първото съдебно заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата, е заявено искане от страна на А.С. за възлагане на допуснатия до делба имот с построените в него сгради и съсобствения самостоятелен обект, тъй като е живяла в него към момента на откриване на наследството и не притежава друго жилище.

Ищцата Б. притендира изнасяне на имота на публична продан.

По делото са приети за съвместно разглеждане претенция на А. Б. спрямо ответниците Н.А.С., П., А.А.С., М.К.С. за заплащане на суми от по 51 лева за лишаването й от възможността й да ползва имота в периода 01.09.2015 год.- 08.09.2016 год., ведно със законната лихва и претенции на ответниците Н.А.С., А.А.С., М.К.С. против А. Г. за присъждане на сумата от 7820 лв. като увеличена стойност на имота в резултат на извършени от тях подобрения приживе на наследодателя, както и сумата от 5374 лева подобрения, извършени от тях в имота в периода  2012 – 2015 година.

Притенциите се оспорват от страните.

          Като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства съда намира за установено следното.

         От изготвеното заключение от 27.10.2016 г. по допуснатата СТЕ е видно, че  средната пазарна стойност на допуснатия до делба имот 44120 лв, като делът на А.Б. е в размер от 22060 лв, а на всеки от ответниците-по 7353 лв.

         От показанията на св. П. се установява, че към смъртта на Д.К и тази на С. К. Б. И. е живеела в жилищната сграда построена в ПИ с идентификатор 11845.502.278. Имота е неподеляем съобразно притежаваните квоти от страните.

От представената декларация за семейно и имотно състояние от А.С. от 08.11.2016 г., удостоверение за адресна регистрация от 06.10.2016 г. е видно, че същата не притежава друго жилище освен просната идеална част от жилищния имот. От показанията на св. П. и св. К. е видно, че А.С. е започнала да живее в съсобствения апартамент, находящ се на първия етаж от построената в поземления имот жилищна сграда след смъртта на наследодателите-Т. и Н. С..

         От показанията на св. К. се установява, че Б. няма ключ за имота, който с оглед показанията и на св. П. е видно, че се ползва от тримата ответници.

         От представената покана и обратна разписка(на лист 11-12 от делото) е видно, че на 14.08.2015 г. ищцата е отправила искане към ответниците за осигуряване на достъп до имота за ползване на приспадащата и се идеална част или да и заплащат обезщетение за невъзможността да ползват имота.

         От изготвената СТЕ от 17.03.2017 г. е видно, че средномесечния пазарен наем в периода 01.09.2015 г.-08.09.2016 г. за половината от допуснатия до делба имот е в размер от 155,88 лв., като общия размер за периода е 1911 лв.

         От показанията на св. П. се установява, че през 1971 г. -1972 г. находящата се в дворното място първоначална постройка-едноетажна с две стаички  и салонче, както и залепена за нея работилница е в била надстроена с втори етаж, като е добавено стълбище, ново избено помещение, лятна кухня с тераса и баня. Преди това ответницата М.С. и съпругът и направили преустройство в старата сграда, като приобщили към нея част от работилницата. През 2011-2012 г. се извършил ремонт на първия етаж, състоящ се в смяна на част от дограмата, измазване, боядисване, ремонт на тоалетна и баня, подмяна на инсталации, ремонт на навеса, който бил рухнали лятната кухня, поради теч от покрива и.

         От изготвеното заключение от 17.03.2017 г. по извършената СТЕ е видно, че стойността на извършените СМР в имота през 2012 г. е 11294,68 лв., като същите са увеличили стойността му с 10748 лв.

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното:

Не се твърди от страните, а и не се представят доказателства за възможна поделяемост на допуснатия до делба имоти съобразно притежаваните от тях квоти. Предвид това съда намира, че делбата неможе да се осъществи чрез реално разпределяне на всеки от съделителите на реален дял от съсобствеността.

Независимо, че от страна на ответницата А.С. своевременно е отправено искане за възлагане на нея на съсобствения имот доколкото съда намира, че не са налице предпоставките за това, защото по делото не са установени данни същата да е живяла в жилището на наследодателите с тях към момента на смъртта им, а напротив от събраните писмени и гласни доказателства става ясно, че това е станало след това, при липса на съгласие от страна на останалите съделители за разпределяне на имота в неин дял съдът намира, че искането и не следва да бъде уважавано.

Предвид изложеното съдът намира, че като единствен способ за ликвидиране на съсобствеността се очертава публичната продан, който следва да се възприеме и в настоящия случай.

Притенцията на ищцата Б. към ответниците се приема за основателна, предвид установените данни за отправена към тях покана през м. 08.2015 г. за предоставяне на възможност за ползване на имота и липсата на последващи действия от тяхна страна сочещи готовност за предоставяне на такава. Тъй като общия размер от 153 лв. на притендираната от всеки от ответниците част от по 51 лв. месечно, попада в определения размер от заключението на вещото лице, съдът намира че предявените искове по чл. 32, ал. 2 от ЗС към всеки от тях са основателни и следва да се уважат до сумите от 625,60 лв. съответстващи на искането от 51 лв. месечно за 12 м. и 8 дни.

Притенцията на ответниците към ищцата за заплащане на сумата от 7820 лв. като увеличена стойност на имота в резултат на извършени от тях подобрения приживе на наследодателя, иск по чл. 12,ал. 2 от ЗН следва да се отхвърли поради липса на установени данни за стойността на увеличението към момента на приключване на делото, но според състоянието на имота по време на откриване на наследството.

Предвид събраните по делото гласни доказателства за извършени ремонтни работи от ответниците в първия жилищен етаж и съсобствени второстепенни постройки в имота в периода 2012 г., по времето, когато същите са го ползвали изцяло, съдът намира, че искането им за заплащане на стойността на извършеното от ищцата в размер на приспадащата и се част съобразно притежаваната от нея квота, касае иск по чл. 61, ал. 2 от ЗЗД, доколкото по делото не се установиха данни за търсено или получавано съгласие за ремонтите от другия съделител А.Б.. Съобразно с това притендентите имат право на заплащане на размера на увеличената стойност на квотата на другия съделител от имота. Доколкото от заключението на вещото лице се установява, че увеличението е в размер на 5374 лева иска се явява доказан по размер и следва да се уважи изцяло.

Предвид приключване на производството по делото страните следва на основание чл.355 от ГПК да бъдат осъдени да заплатят държавна такса в размер на 4% от стойността на дяловете им, съгласно чл. 8, във вр. с чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК или за А.Б.-882,40 лв., а за М.С., А.С. и Н.С. –по 294,12 лв.

Предвид изхода на производството по притенциите по сметки ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят ДТ от по 50 лв. са уваженият спрямо тях иск и солидарно сумата от 312,80 лв. за отхвърления техен такъв. Ищцата Б. дължи ДТ в размер от 214,96 лв. за уважения  спрямо нея иск на ответниците.

         Искането на ищцата за присъждане на сторени от нея разноски се производството по притенциите по сметки се явява основателно за сумата от 1041,67 лв. съразмерно на уваженият неин иск и отхвърленият спрямо нея такъв на ответниците.

         Искането на ответниците за присъждане на разноски, сторени за производството по делба се явява неоснователно по аргумент на чл. 355 от ГПК сочещ, че такива в производството по делба са за сметка на страните. На А.С. и Н.С. следва да се присъдят разноски съразмерно на уважените им притенции по сметки или суми от по 150 лв.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

 

Р     Е     Ш     И   :

      

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН  допуснатия до делба между страните недвижим имот ПИ с идентификатор № 39921.501.611  по КККР на град К., община К., област П., одобрен със Заповед № РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. К., ул. „С*, с площ от 460 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, с номер по предходен план: 1287, квартал 79, парцел: 111-1287, със съседи: имоти 39921.501.612, 39921.501.610. 39921.501.609, 39921.501.613, ведно с построените в същия имот сгради, както следва: Сграда с идентификатор № 39921.501 611.2, със застроена площ от 25 кв. м., с брой етажи 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване - лятна кухня; Сграда с идентификатор № 39921.501.611.3, със застроена площ от 34 кв. м., с брой етажи 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване - Работилница; Сграда с идентификатор № 39921.501.611.4, със застроена площ от 5  кв. м., с брой етажи 1, с предназначение:  друг вид сграда за обитаване -навес с оградни стени; както и първи жилищет етаж от Сграда с идентификатор № 39921.501.611.1, със застроена площ от 118 кв. м., брой етажи 2/два/, с предназначение, друг вид сграда за обитаване, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 39921.501.611.1.1  с площ от 100,67 кв. м., с предназначение жилище, апартамент, ведно с 36,547% ид. части от общите части на сградата при пазарна цена от 44120лв. СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА: ½ ид. част за А.Н.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***; 1/6 ид. част за Н.А.С., ЕГН ********** с адрес: ***/6 ид. част за А.А.С., ЕГН ********** с адрес: *** и 1/6 ид. част за М.К.С., ЕГН **********, с адрес: ***

 

ОСЪЖДА Н.А.С., ЕГН ********** с адрес: ***; А.А.С., ЕГН ********** с адрес: *** и М.К.С., ЕГН **********, с адрес: *** да заплатят на А.Н.Б. с ЕГН **********, с адрес: *** суми от по 625,60 лв.(шестстотин двадесет и пет лева и шестдесет ст.) като обезщетение за лишаването и от възможността да ползва съсобственият имот в периода 01.09.2015 г.-08.09.2016 г., ведно със законната лихва от 08.11.2016 г. до окончателното плащане, както и солидарно да и заплатят сумата от 1041,67 лв.(хиляда и четиридесет и един лева и шестдесет и седем ст.) за разноски за производството по притенциите по сметки.

ОСЪЖДА А.Н.Б. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати общо на Н.А.С., ЕГН ********** с адрес: ***; А.А.С., ЕГН ********** с адрес: *** и М.К.С., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 5374 лева(пет хиляди триста седемдесет и четири лева) увеличената стойност на квотата и от делбения имот в следствие на извършени от тях ремонтни работи през 2012 г.

ОТХВЪРЛЯ  иска на Н.А.С., ЕГН ********** с адрес: ***; А.А.С., ЕГН ********** с адрес: *** и М.К.С., ЕГН **********, с адрес: *** против А.Н.Б. с ЕГН **********, с адрес: *** за заплащане на сумата от 7820 лв. (седем хиляди осемстотин и двадесет лева) увеличена стойност на имота в резултат на извършени от тях подобрения приживе на наследодателя.

ОСЪЖДА А.Н.Б. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на Н.А.С., ЕГН ********** с адрес: ***; и  А.А.С., ЕГН ********** с адрес: *** суми от по 150 лв.(сто и петдесет лева) за разноски за производството по притенциите по сметки.

 

ОСЪЖДА А.Н.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от  882,40 лв. (осемстотин осемдесет и два лева и четиридесет ст.) за държавна такса за производството, съобразно стойността на дела й и сумата от 214,96 лв. (двеста и четиринадесет лева и деветдесет и шест ст.) за уважения  спрямо нея иск на ответниците.

.

ОСЪЖДА Н.А.С., ЕГН ********** с адрес: ***; А.А.С., ЕГН ********** с адрес: *** и М.К.С., ЕГН **********, с адрес: *** заплатят в полза на съдебната власт по сметка на ПРС суми от по 294,12 лв. (двеста деветдесет и четири лева и дванадесет ст.) за държавна такса за производството, съобразно стойността на дела им и суми от по 50 лв.(петдесет лева) за държавна такса по уважениет спрямо тях притенции по сметки, както и да заплатят солидарно сумата от 312,80 лв. (триста и дванадесет лева и осемдесет ст.) за държавна такса за отхвърления техен иск по сметки.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

УКАЗВА  на страните, че следва да внесат дължимите от тях суми в полза на ПРС и Общината в едноседмичен срок от влизане на решението в сила, в противен случай спрямо тях ще се издаде изпълнителен лист и ще се предприеме принудителното им събиране.

 

СЪДИЯ: /П/ Димитрина Тенева

 

Вярно с оригинал.

ГБ