Гражданско дело 14191/2015 - Решение - 12-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

                              Р Е Ш Е Н И Е

 

           Номер       2991            12.10. 2016г.                   Град  ПЛОВДИВ

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Пловдивски Районен съд                      ХХ-ти граждански   състав

         На четиринадесети септември                          2016Година

         В публично заседание в следния състав:

 

                                                    Председател: ЗОЯ  БОГДАНОВА

  при секретаря Каменка Кяйчева,като разгледа докладваното от съдията гр. дело N14191 по описа за 2015год.,за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е по реда на чл.422 ал.1 вр. чл.415 ал.1 от ГПК вр. чл.124 от ГПК, образувано по предявен от ЕТ “Фактор-АС-С. К.“ ЕИК120015039 със седалище и адрес на управление гр.Л. ул. “К. М.“№**,представляван от у. С. А. К. ЕГН********** против Ц.Х. К. с ЕГН ********** с адрес: *** иск с правно основание чл.228 от ЗЗД.Ищецът твърди, че ответницата не е изпълнила договорното си задължение по сключен между страните на 31.07.2015г. договор за наем с нотариална заверка на подписите да му предаде за ползване обособена част от следния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.511.1993 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълни телния директор на АГКК, и последно изменение със Заповед КД-14-16-248/05.02.2010г. на Началник СГКК–Пловдив, с площ на имота 975 кв.м.,с трайно предназначение на територията:урбанизирана,с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, при съседи: имот с идентификатор:56784.511.1158.Твърди, че наемодателите не изпълни ли задълженото си за предаване на имота нито на уговорената в точка 3.1, буква А от договора дата 01.08.2015г., нито в последствие, поради това ищецът се снабдил със Заповед за изпълнение на парично задъл жение за предаване на вещ въз основа на документ по чл. 417 от ГПК издадена по ч. гр. д. №10842/2015г. по описа на ПРС срещу която ответницата възразила. Въз основана на изложеното от съда се иска да постанови решение,с което да признае за установено по отношение на ответницата съществуването на правата на ищеца по Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК издадена по ч. гр. д. №10842/2015г. по описа на ПРС, че ответницата дължи на ищеца предаване на гореописания имот, предмет на договор за наем, сключен на 31.07.2015г. с нотариална заверка на подписите.Претендира разноски.

Ответницата оспорва така предявения иск. Счита,че не е пасивно легитимирана по иска, тъй като същият е заведен след като  ответ ницата и други двама съсобственици - д. й А. М. и с. й Г. К. са продали на  25.09.2015г. собствените си 3/18 ид. части от процесния имот на М. Х. Б.. Счита, че като ответник по делото следва да бъде конституиран новия приобретател-М. Б..Навежда доводи, че заповедта за незабавно изпълнение е издадена в нарушение на закона, тъй като представения договор за наем на недвижим имот не е редовен от външна страна. На следващо място счита,че липсва индивидуали зация на имота,предмет на договора, който бил посочен като обособе на част, но не бил индивидуализиран. Наред с това посочената квадратура не съответствала, а и не били посочени  граници. При това положение счита, че е невъзможно да бъде предадена част от недви жима вещ, която не е индивидуализирана, затова счита, че договорът за наем е нищожен на основание чл. 26, ал. 2 поради невъзможен предмет. На следващо място твърди,че е уведомила Д. Ш. на 30.07.2015г., че оттегля даденото му от ответницата пълномощно, въз основа на което е сключен договора за наем от името на ответ ницата.Твърди, че Ш. против волята й, след като бил уведомен на 30.07.2015г., че ответницата оттегля представеното му пълномощ но, сключил във вреда на ответницата договор за наем с невъзможен предмет.  Твърди още, че М. Б. е наемател на процесния имот повече от 15 години, поради което счита, че няма как да предаде владението на имот, който не притежава и чието владение е отдавна предадено на друго лице. Счита, че с подаване на заявлението по чл. 417 се цели да бъде заобиколен закона и да бъде премахнат павилион собственост на М. Б., който към момента на подаване на иска е собственик на 3/18 ид. части на поземления имот с идентифи катор 56784.511.11.93. По изложените съображения настоява за отхвърляне на иска.

       Съдът след преценка на събраните по делото доказателства-поот делно и в тяхната съвкупност,намира за установено следното:      

        По допустимостта:Видно от приложеното към настоящото дело ч. гр. д.№10842/2015 по описа на ПРС в полза на ищеца е издадена запо вед № 5923/03.09.2015 г. за незабавно изпълнение на задължение за предаване на гореописания недвижим имот и изпълнителен лист срещу длъжниците Д. Н. Ш. ЕГН********** с адрес ***,С. Г. К. ЕГН **** ****** с адрес ***, Д. Й. С. с ЕГН ********** с адрес: ***, К. К. К. с ЕГН ********** с адрес: *** Д. Н." N**, Е. Г. К. с ЕГН ********** с адрес: ***. Т. Д. К. с ЕГН ********** с адрес: ***. С. Д. К. с ЕГН ********** с адрес: *** и Ц.Х. К. с ЕГН ********** с адрес: *** срещу която ответницата е възразила. Изложеното обуславя правния интерес на ищеца от предявяване на иск за устано вяване на правата му. Същият е предявен в срока по чл.415 ал.1 от ГПК и се явява допустим. 

 

 

 

  

 

 

 

Приложено е по делото ч.гр.д.№ 2691/2015 г. на ПОС, образу вано по частна жалба на Ц.К.., с която по реда на чл. 419 ГПК е обжалвано разпореждането на ПРС за незабавно изпълнение -за предаване на вещ,предмет на издадената заповед за изпълнение от 03.09.2015 г. въз основа на документ по чл. 417, т.3 ГПК. С определение от 24.11.2015 г. ПОС е приел,че постановеното по ч.гр.д. №2691/2015 г. разпореждане е правилно и е оставил без уважение подадената против него частна жалба. 

 

 

 

 

             По същество Видно от представения по делото  договор за наем   сключен между страните на 31.07.2015г. с нотариална заверка на подпи сите,вписан в Служба по вписванията на 31.07.2015 г. под Акт N ***, том ** ответницата заедно с останалите наемодатели,представлявани от пълномощник Д. Ш. са предоставили  на ищеца за временно възмедно ползване обособена част от ПИ с ид.56784.511.1993  подробно описан в договора,защрихована и оцветена  на Скица№15-308007/20. 07. 2015г.,съставляваща неразделна част от договора /намираща се на л.13 от делото/.Съгласно чл. 228 от ЗЗД с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно пол зване, а наемателят - да му плати определена наемна цена. Съгласно чл. 1, ал. 2 от договора за наем, същият е сключен за срок от 5 години, който срок тече от 01.08.2015г.На посочената дата е уговорено  чл.3.1 б.а от договора предаването на имота от наемодателя на наемателя с приемо-предавателен протокол.

 При така установената фактическа обстановка съдът приема за установено, че е налице хипотезата на чл. 228 от ЗЗД и ответницата заедно с останалите наемодатели дължат предаване на имота предмет на наемния договор от 31.07.2015 г  на основание чл. 3.1 б.а от същия Това свое задължение ответницата не е изпълнила на уговорената в договора дата-01.08.2015г.,нито по- късно.

     Възраженията на ответницата,че заповедта за незабавно изпълнение е издадена в нарушение на закона, тъй като представеният договор за наем на недвижим имот не е редовен от външна страна не следва да се обсъждат в настоящото производство,а следва да се обсъждат в производството по обжалване разпореждането на ПРС за незабавно изпълнение.Именно затова тези възражения са обсъждани от въззивния съд в производството  по ч.гр.д.№ 2691/2015 г. на ПОС и са приети за неоснователни,като съдът е приел,че представения документ е редовен от външна страна.Ответницата не ангажира доказателства във връзка с възраженията й,че е оттеглила даденото на пълномощника Ш. пълномощно, въз основа на което същият е сключил договора за наем от името на наемодателите в това число и от името ответницата,както и за нищожност на договора за наем,поради което съдът приема тези възражения за неоснователни. Доводите на ответницата, че не е пасивно материално правно легитимирана по така предявений иск,тъй като е продала притежаваните от нея ид части от  ПИ с ид.56784.511.1993 на трето за спора лице  с договор за покупко продажба сключен на 25.09. 2015г с нот акт№** том ** дело№*****/2015 по описа на СВ Пловдив са неоснователни. С предявяването на иска е създадена висящност на исковия процес от момента на подаване на заявлението-31.08.2015г към който момент ответницата е носител на спорното право.В течение на делото тя е праводател на прехвърленото спорно право и първоначална страна по смисъла н ачл.226 ал.1 от ГПК,поради което делото следва своя ход между първоначалните страни.

     Предвид на изоженото предявеният установителен иск е основателен и следва да бъде уважен.

    На осн. чл. 78 ал.1 от ГПК ответницата следва да бъде осъдена да зап лати на ищеца сумата от 726,56лв.-разноски за настоящото производ ство съгласно представения списък,от които 553,28лв разноски, напра вени в заповедното производство и сумата от 173,28лв разноски напра вени в настоящото производство.

   Мотивиран от горното, Съдът

                              Р        Е        Ш        И    :

     ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Ц.Х.К. с ЕГН ********** с адрес: *** съществуването на правата на ЕТ “Фактор-АС-С. К.“ ЕИК120015039 със седалище и адрес на управле ние гр.Л. ул. “К. М.“№** по заповед № 5923/03.09.2015 г. за изпълнение на задължение за предаване на вещи въз основа на доку мент по чл. 417 ГПК, издадена по ч. гр. д. №10842/2015 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, а именно, че Ц.Х.К. с ЕГН ********** дължи на ЕТ “Фактор-АС-С. К.“ ЕИК 120015039 със седалище и адрес на управление гр.Л. ул. “К. М.“№** предаване на следния недвижим имот:ОБОСОБЕНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.511. 1993 но КК и KР на град Пловдив, с площ на целия имот 975 кв.м., с предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застроя ване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. при съседи: имот с идентификатор: 56784.511.1158, която обособе на част е с плош от 375 кв.м. /триста седемдесет и пет ква дратни метра/, защрихована и оцветена в червеи цвят на Скица на поземления имот N15-308007/20.07.2015 г., представляваща неразделна част от До говор за наем на недвижим имот, сключен на 31.07.2015 г., заверен от Д. К. – Нотариус в район PC Пловдив, per. N 528 на НК, вписан в Служба по вписванията на 31.07.2015 г. под Акт N 256, том 12.

     ОСЪЖДА Ц.Х.К. с ЕГН ********** с адрес: *** да заплати на   ЕТ “Фактор-АС-С. К.“ ЕИК120015039 със седалище и адрес на управление гр.Л. ул. “К. М.“№** сумата от 726,56лв раз носки за производството

     Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от  съобщаването му на страните.

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ З. Б.

 

Вярно с оригинала.

КК