Гражданско дело 13932/2015 - Решение - 27-01-2017

Решение по Гражданско дело 13932/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 297

 

гр. Пловдив, 27.01.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на шестнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

 

при секретаря Цветелина Бакалова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 13932 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено влязло в сила Решение от 04.07.2016 г. поправено с решение от 13.10.2016 г., с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на недвижим имот: Поземлен имот № 030211 в землището на село Б.П., община Р., обл. П., ЕКАТТЕ *****, с площ 4038 кв.м., с начин на трайно ползване „нива", трета категория, местност „К.В.", при граници и съседи: имот № 030212-нива на В.И.В., имот № 030168-полски път на община Р., имот № 030184-нива наел. на З.А.П., имот № 030139-нива на Д.Р.Р. и др., имот № 030241 -лозе на Г.Н.Р. между: Б. Л. Л., ЕГН **********, Р.Т.Л., ЕГН **********, и В.Т.П., ЕГН ********** с адрес: *** при квоти: от 1/2 ид. част общо за Б. Л. Л. и ½ ид. част за В.Т.П..

Страните отправят искане за извършване на делбата чрез изнасяне на съсобствеността на публична продан.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

От изготвеното заключение от 27.12.2016 г. по допусната СТЕ е видно, че стойността на допуснатия до делба имот е 5048 лв., като общия дял на Б. Л. Л. и Р.Т.Л. е на стойност 2524 лв. и дела на В.Т.П. на стойност 2524 лв. Имота е неподеляем.

С оглед установените данни съдът намира от правна страна следното:

Предвид установените данни от изготвеното заключение по допусната СТЕ, което съда кредитира изцяло, като компетентно, пълно и всестранно изготвено, сочещи липса на възможност за поделяемост на имота и съобразно изразеното становище на страните, съда намира, че съсобствеността между тяхследва да се ликвидира чрез изнасяне на имотите на публична продан.

Предвид приключване на производството по делото страните следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на ПРС суми за ДТ в размер от 4 %  върху стойността на притежаваните от тях дялове от съсобствеността или Б. Л. Л. и Р.Т.Л. -100,96 лв. и В.Т.П.- 100,96 лв.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до делба недвижим имот: Поземлен имот № 030211 в землището на село Б.П., община Р., обл. Пловдив, ЕКАТТЕ *****, с площ 4038 кв.м., с начин на трайно ползване „нива", трета категория, местност „К.В.", при граници и съседи: имот № 030212-нива на В.И.В., имот № 030168-полски път на община Р., имот № 030184-нива наел. на З.А.П., имот № 030139-нива на Д.Р.Р. и др., имот № 030241 -лозе на Г.Н.Р.при пазарна цена от 5048 лв. СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА: 1/2 ид. част за В.Т.П., ЕГН ********** с адрес: *** и ½ ид. част общо за Б. Л. Л., ЕГН **********, Р.Т.Л., ЕГН ********** съдебен адрес: ***.

 

ОСЪЖДА Б. Л. Л., ЕГН **********, Р.Т.Л., ЕГН ********** съдебен адрес: ***. да заплатят солидарно в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 100,96  лв. (сто лева и деветдесет и шест ст.) за държавна такса за производството.

         

          ОСЪЖДА В.Т.П., ЕГН ********** с адрес: *** да заплати в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС сумата 100,96  лв. (сто лева и деветдесет и шест ст.)за държавна такса за производството.

 

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

         

          Приканва страните в едноседмичен срок от влизане в сила на решението да внесат дължимите от тях държавни такси по сметка на ПРС, като им указва, че при неизпълнение на задължението в предоставеният им срок спрямо тях ще се предприемат действия по принудителното им събиране.

 

                                                        СЪДИЯ: /п./ Димитрина Тенева

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ЦБ