Гражданско дело 13932/2015 - Решение - 13-10-2016

Решение по Гражданско дело 13932/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3016

 

Гр. Пловдив, 13.10.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на тринадесети октомври  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 13932 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на Б.Л.Л., и Р.Т.Л., чрез адв. С., за поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение № 2310 от 04.07.2016 г., изразяваща се в грешно посочване в диспозитива на съдебното решение на лицата между които се допуска делбата.

В предоставения срок за отговор отсрещната страна заявява, че искането е основателно.

Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от поправката, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на страните, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

В мотивите на съдебното решение съда е посочил, че делба следва да се между страните при квоти от ½ ид. част за В.П. и ½ ид. част общо за Б.Л. и Р.Л.. В диспозитива на решението на лист 3 от делото абзац първи, ред трети след името Б. Л... Л. е записано името В.Т.П. вместо Р.Т.Л.. Това сочи наличие на явна фактическа грешка, която следва да се отстрани като в диспозитива на решението на страница трета, абзац първи, ред трети след името Б. Л... Л., името В.Т.П. се чете Р.Т.Л.. В този смисъл молбата е основателна и следва да се уважи.

 Водим от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в решение № 2310 от 04.07.2016 г. по гр. дело № 13932 по описа за 2015 г. на ПРС, при която на страница трета, абзац първи, ред трети след името Б. Л... Л., името „...В.Т.П....” се чете „...Р.Т.Л....”.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ:/П/ Димитрина Тенева.

 

         Вярно с оригинала.

         М.Х.