Гражданско дело 13932/2015 - Решение - 04-07-2016

Решение по Гражданско дело 13932/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  2310

 

 

гр. Пловдив 04.07.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на шести юни през две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря ДИАНА ДИМИТРОВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 13932 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбата. Образувано е по искова молба, постъпила от Б.Л.Л., ЕГН **********, Р.Т.Л., ЕГН **********, чрез пълномощника си адв. М.П.С. ***, съдебен адрес:*** против В.Т.П., ЕГН ********** с адрес: *** за допускане до делба между страните на недвижим имот представляващ Поземлен имот № 030211 в землището на село Брани поле, община Родопи, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ 06077, с площ 4038 кв.м., с начин на трайно ползване „нива", трета категория, местност „Крива вада", при граници и съседи: имот № 030212-нива на В.И.В. , имот № 030168-полски път на община Родопи, имот № 030184-нива наел. на З.А.П. , имот № 030139-нива на Д.Р.Р.  и др., имот № 030241 -лозе на Г.Н.Р. , при квоти: за Б.Л.Л. и Р.Т.Л. - общо – ½  ид.ч. в режим на СИО, за В.Т.П. – ½ ид. ч. идеална част.

В исковата молба се твърди, че  ищците са придобили имот в режим на СИО от ДСИ чрез постановление на съдебния изпълнител. Собственик на останалата част е ответницата. Процесния имот е образуван от имот 030150 no КВС на землище село Брани поле, целият с площ 16,150 дка, който е бил възстановен с Решение № 06159/10.09.92г. на наследниците на П.П.Т. /поч./ от с. Брани поле. Със съдебно разделителен протокол № 2481/94г. по гр.д. № 2481/94г. на ПРС, наследниците на П.П.Т. са разделили имотът, като в дял на Т.П.Т., ЕГН ********** е поставена „северната част от парцел № 150 в масив 30 с площ 4038 кв.м. След смъртта му на 14.10.2000г наследниците му П.Т.П. и В.Т.П. са наследили по ½ ид. част. Частта на П. е закупена от ищците.

         В предоставения срок за отговор ответницата не е отправила отговор.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.  

От представените писмени доказателства –Решение № 06159/ 11.09.1992 г. на ПК Родопи и скица от 03.09.2015 г. на ОСЗ-Родопи е видно, че през 1992 г. на наследниците на П. П. Т., бивш жител на с. Браниполе е възстановен земеделски имот-нива с площ от 16,150 дка имот № 30150. От представеният протокол 11.04.1994 г. и регистър на земеделските земи от 23.09.2010 г. е видно, че през 1994 г. имота е поделен между наследниците, като в дял на Т.П.Т. е поставена северната част от парцел 150 в масив 30 по плана за земеразделяне на с. Брани поле с площ от 4038 кв. м. с № 030211. От представеното удостоверение за наследници от 25.06.2010 г. е видно, че наследници на Т. към 2010 г. са В.П. и П. П.. От представеното постановление от 05.06.2012 г. на ДСИ К. е видно, че считано от 17.10.2012 г. ½ ид. част от имота, собствена на П. П. е възложена на Б. Л. Л. в резултат на извършена публична продан. От приложеното удостоверение № 15/11.10.1964 г. на Община Паталеница е видно, че от 11.10.1964 г. Б. Л. Л. се намира в брак с Р.Т.Л..

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

От събраните писмени доказателства безспорно се установява, че заявеният за делба имот е съсобствен между страните тъй като е бил притежание на Т.П.Т., а след неговата смърт е преминал към ответницата и брат и П. П. при равни права, като в последствие частта на последния е отчуждена в полза на ищците чрез извършена публична продан от ДСИ. Ето защо същия следва да се допусне до делба между страните при квоти от ½ ид. част за В.П. и ½ ид. част общо за Б.Л. и Р.Л..

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на недвижим имот представляващ Поземлен имот № 030211 в землището на село Брани поле, община Родопи, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ 06077, с площ 4038 кв.м., с начин на трайно ползване „нива", трета категория, местност „Крива вада", при граници и съседи: имот № 030212-нива на В.И.В. , имот № 030168-полски път на община Родопи, имот № 030184-нива наел. на З.А.П. , имот № 030139-нива на Д.Р.Р.  и др., имот № 030241 -лозе на Г.Н.Р.  КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: Б. Л. Л., ЕГН **********, Р.Т.Л., ЕГН **********, и В.Т.П., ЕГН ********** с адрес: *** ПРИ КВОТИ: от 1/2 ид. част общо за Б. Л. Л. и В.Т.П. ½ ид. част за В.Т.П..

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

След влизане на решението в сила делото да се докладва за предприемане на действия по подготовка на производството във втора фаза на делбата.

СЪДИЯ: /п/ Д. Тенева

Вярно с оригинала!

ДД