Гражданско дело 1392/2015 - Определение - 19-09-2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер   7976                                            19.09. 2016 Година                    Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Пловдивски Районен съд                                                      ІІІ граждански състав

На  19.09.2016 г.                

В   закрито  заседание в следния състав:

               Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 1392 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

                   Производството е по чл.247 ГПК.

                   Постъпила е молба от ищеца “БЕАЗ“ ЕАД, гр.София, за допълване на решението в частта за разноските, като му се присъдят такива от още 278,75 лв. до пълния дължим размер за заповедното производство.

                        Съдът, като разгледа искането, намери следното:

 

                        В постановеното по делото решение съдът е изложил мотиви за присъждане в полза на ищеца на направените от него разноски в заповедното производство в размер 353,75 лв. ДТ и 775 лв. платено адвокатско възнаграждение. Размерът на разноските възлиза на сумата от 1128,75 лв., а в решението е посочена сума от 850 лв. Последното се дължи на допусната очевидна фактическа грешка, която следва да се поправи по реда на чл.247 ГПК, независимо, че с молбата от ищеца е отправено искане с правна квалификация чл.248 ГПК.

                        Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

                        ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1503/04.05.2016г. в частта за разноските, присъдени за заповедното производство по ч.гр.д.№ 16945/2014 г. на ПРс, VІ гр.с., като вместо посочената сума „850лв. „ се чете „1128,75 лв.“

                        Определението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                    СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ