Гражданско дело 13890/2015 - Решение - 12-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  2998                                 12.10.2016 Година              Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                               ІІІ граждански  състав

На   12.09.2016 Година

В публично заседание в следния състав:

     Председател: ТАНЯ Б.ГЕОРГИЕВА

Секретар: Димитрия Гаджева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 13890 по описа за 2015 година

намери за установено следното:

 

 

Иск по чл. 32, ал.2 ЗС

, предявен от „БМД-М“ ЕООД с ЕИК 115028483 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.4-ти януари № 36, ет.4, ап.6, представлявано от управителя Г.Х.Х., чрез пълномощника адв.И.Д. *** против В.К.Ф., действащ в качеството му на ЕТ“ Д-**-В.Ф.“ с ЕИК ********* със седалище и адресна управление гр.Пловдив, ул.Б.Б. № **, вх.*, ет.*, ап.* и А.А.В. в качеството й на ЕТ „В.-А.В.“ с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.Б.Б. № **.

Ищецът твърди, че с ответниците са съсобственици на УПИ V- за жилищно и обществено застрояване, кв.167 по плана на гр.Пловдив, кв.В.-Ю., застроен и незастроен с обща площ от 1200 кв.м., който съставлява ПИ с идентификатор *********.64 по КК и КР на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-*****/03.06.2009 г. на Изп.Д. на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-*********/10.05.2011 г. на Началника на СГКК-гр.Пловдив, с адрес на имота гр.Пловдив, ул.С. № ***, при следните квоти: за В.К.Ф., действащ в качеството му на ЕТ“ Д-**-В.Ф.“ с ЕИК *********- 10.141 % ид.ч., за А.А.В. в качеството й на ЕТ „В.-А.В.“ с ЕИК *********- 10.142% ид.ч. и за ищеца 79.718% ид.ч. от поземления имот. Построените в имота сграда с идентификатор *********.64.1, сграда с идентификатор *********.64.2 и сграда с идентификатор *********.64.3 са изключителна собственост на дружеството иец, което съгласно нормата на чл.64 ЗС може да ползва от земята доколкото това е необходимо за използване на постройките според тяхното предназначение. Тъй като съсобствениците не можели доброволно да си разпределят ползването на незастроената част от ПИ, се иска от съда да разпредели реалното ползване на процесната незастроена част съобразно правата на страните. Представени са доказателства. Претендират се разноски.

Ответниците в отговор на исковата молба възразяват за недопустимост на иска, тъй като между страните имало влязло в сила решение за делба на процесния имот, с което същият е изнесен на публична продан- гр.д.№ 2405/2007 г. на ПРС и съсобствеността била прекратена. На следващо място възразява, че ищецът ползва целия имот, за което на ответниците са били присъждани обезщетения. Настоява за отхвърляне на иска. В подкрепа на становището си също ангажират доказателства.

Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото производство доказателства, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и е документално установено с представения  препис от решение по гр.д.№ 2405/2007 г. на ПРС , че страните са съсобственици при посочените в исковата молба квоти от процесния поземлен имот, който с посоченото решение е изнесен на публична продан. Няма спор, че такава продан не е извършена, поради което съсобствеността не е прекратена и не е напуснала патримонинума на страните. Изложеното сочи на неоснователност на възражението за недопустимост на искането за разпределение на ползването. Не се спори също така, че съществуващите в имота две самостоятелни сгради, които не са предмет на искането по чл.32, ал.2 ЗС,  са собственост на ищеца и навес със статут на второстепенна постройка, който не съставлява самостоятелен обект.

Безспорно е и обстоятелството, че целият поземлен имот, ведно със сградите, се ползва само от ищеца.

Приетата по делото СТЕ, която съдът изцяло възприема като компетентна и обоснована, предлага следните варианти на реално разпределение на незастроената част от УПИ : вариант А/скица 1/ на два реални дяла, който налага отваряне на нов вход за посетителите на ресторанта, вариант Б/ скица № 2/ на четири реални дяла, който според експерта налага промени в отворите /врати и прозорци/ на южната фасада на ресторанта и вариант В- без скица, според който като прилежаща площ към постройките според тяхното предназначение- магазин и ресторант, се определя площта на цялото незастроено дворно място и не се обособяват самостоятелни дялове за реално ползване за всеки един от собствениците.

При така установените по делото релевантни фактически обстоятелства, съдът прие следното от правна страна:

Производството по чл.32, ал.2 ЗС е по спорна съдебна администрация, в което съдът замества волята на мнозинството от съсобствениците за ползването и управлението на съсобствената вещ. Правомощията на съда в производството се свеждат до разпределяне на ползването, съобразявайки се с действителното положение на вещта, като не може да предписва каквито и да било преустройства. В случая преценката на съда при постановяване на решението следва да обхваща възможността за ползване на незастроената част от терена без да се налагат каквито и да било промени в съществуващите на място сгради. В този смисъл са неподходящи първите два варианта, предложени от вещото лице, тъй като и при двата се предвиждат промени по фасадата на една от сградите, а при първия са предвидени само два реални дяла при наличието на трима съсобственика. Т.е., не е възможно при настоящото фактическо положение на терена и сградите, да се предостави за ползване на всеки един от съсобствениците реална част от незастроената площ, която, според експертното мнение, се явява прилежаща площ към постройките според тяхното предназначение.

Предвид изложеното искът е неоснователен и ще се отхвърли.

Водим от горното, Съдът

Р Е Ш И:

О Т Х В Ъ Р Л Я предявения от „БМД-М“ ЕООД с ЕИК 115028483 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.4-ти януари № 36, ет.4, ап.6, представлявано от управителя Г.Х.Х., чрез пълномощника адв.И.Д. *** против В.К.Ф., действащ в качеството му на ЕТ“ Д-**-В.Ф.“ с ЕИК ********* със седалище и адресна управление гр.Пловдив, ул.Б.Б. № **, вх.*, ет.*, ап.* и А.А.В. в качеството й на ЕТ „В.-А.В.“ с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.Б.Б. № ** иск за разпределение на реалното ползване на незастроената част от УПИ V- за жилищно и обществено застрояване, кв.167 по плана на гр.Пловдив, кв.В.-Ю., застроен и незастроен с обща площ от 1200 кв.м., който съставлява ПИ с идентификатор *********.64 по КК и КР на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-*****/03.06.2009 г. на Изп.Д. на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-*********/10.05.2011 г. на Началника на СГКК-гр.Пловдив, с адрес на имота гр.Пловдив, ул.С. № ***.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                            

СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала:

П.П.