Гражданско дело 13763/2015 - Решение - 10-05-2016

Решение по Гражданско дело 13763/2015г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   1573                         Година  2016                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                           ХV граждански състав

На 10.05                                                                                        Година 2016

В публично заседание на 11.04.2016 г. в следния състав:

                                                Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: ИРИНА ТОДОРОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер  13763  по описа за   2015         година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Обективно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.92, ал.1 от ЗЗД.  

Ищецът “Хеброс Бус” ООД – гр. Пловдив, моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответниците, в качеството им на съдружници в Дружество по ЗЗД “С. и партньори” – гр. П., солидарно да му заплатят сумата 3 613, 41 лева – непогасен остатък от дължимо по сключен между страните на 02.10.2013 г. в гр. Пловдив Договор за предоставяне на автогарови услуги и Анекс от 03.10.2013 г. към него възнаграждение за предоставени от ищеца през периода месец септември 2014 г. – месец август 2015 г. автогарови услуги; сумата 361, 33 лева, представляваща неустойка върху останалия дължим остатък на възнаграждението за предоставените автогарови услуги за периода от датата на падежа на всяко вземане – 8-мо число на следващия месец до датата на подаване на исковата молба, заедно със законната лихва върху двете главници, по изложените в исковата молба съображения. Претендира разноски.

Ответниците “С. и син - ДС” ЕООД – гр. Пловдив, Д.С.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма “***” – гр. П., “Меджик Дуо” ЕООД – с. Браниполе и “Ас Бус” ООД – гр. Асеновград, в качеството им на съдружници в Дружество по ЗЗД “С. и партньори“ - гр. П., оспорват обективно съединените искове и молят съда да прекрати производството по делото, по изложените в отговора на исковата молба съображения.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от страните доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства се установява, че действително на 02.10.2013 г. в гр. Пловдив между ищеца и Дружество по ЗЗД “С. и партньори” – в качеството му на Превозвач, съдружници в което са именно четиримата ответници, е бил сключен  Договор за предоставяне на автогарови услуги, а на 03.10.2013 г. – Анекс към този Договор. С посочения Договор ищецът е предоставил на Превозвача Сектор № 9 за направление гр. Първомай – гр. Пловдив и Сектор № 6 за направление гр. Първомай – гр. Пловдив през Градина от Автогара “Юг” – гр. Пловдив, като ищецът се е задължил да извършва предварителна и текуща продажба на билети за извършваните от Превозвача курсове, а Превозвачът се е задължил да заплаща комисионна на ищеца в размер на 5 % от общата стойност на продадените билети през съответния календарен месец, а също така – и възнаграждение в размер на 4 лева без включен ДДС за всеки отделен курс на автобус до 20 пътнико места и 8 лева без ДДС на автобус над 20 пътнико места, като страните са уговорили насрещните вземания между тях да се погасяват чрез прихващане до размера на по-малкото от тях, а страната, която дължи остатък – да го заплати на другата страна в брой или по банков път в седемдневен срок от издаването на данъчната фактура (като всяка от страните по Договора се е задължила да издава данъчната фактура до десето число на текущия месец за задълженията, формирани през предходния месец) – като страните са уговорили, също така, че страната, която изпадне в забава за плащане на задължението си дължи на изправната страна неустойка в размер на 0, 3 % от дължимата сума за всеки ден забава, но не повече от 10 % общо, а с Анекса към Договора ищецът е предоставил отстъпка на Превозвача от посочените цени в размер на 25 % от уговорената цена без ДДС за всеки отделен курс.

Както се установява от събраните по делото доказателства, действително за процесния период ответниците, в качеството им на съдружници в Дружеството-превозвач,  не са заплатили в пълен размер на ищеца задълженията си по Договора и издадените въз основа на него през процесния период единадесет броя данъчни фактури, като общо за периода, след частично погасяване на задълженията на Превозвача чрез прихващане с дължими от ищеца суми, са останали дължими от Превозвача на ищеца общо 3 613, 41 лева, а неустойката върху тази сума за горепосочения период, изчислена съобразно уговореното в Договора между Превозвача и ищеца е в размер общо на 361, 33 лева. Същевременно, видно от приложеното от ответниците към отговора на исковата молба писмено доказателство, на 23.11.2015 г. Превозвачът е изплатил на ищеца по банков път непогасения остатък от дължимото за процесния период възнаграждение в размер общо на 3 613, 41 лева, но до приключване на устните състезания по делото ответниците не са ангажирали каквито и да е доказателства, от които да се установява, че са заплатили на ищеца и дължимата за горепосочения период неустойка върху сумата от 3 613, 41 лева. 

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искът с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД се явява неоснователен и недоказан – доколкото ответниците след образуване на настоящето дело са заплатили на ищеца изцяло тази претенция, поради което и този иск следва да се отхвърли, но – предвид обстоятелството, че плащането е извършено след подаване на исковата молба, ответниците следва солидарно да заплатят на ищеца законната лихва върху тази главница за периода от датата на подаване на исковата молба – 22.10.2015 г. до датата на плащането – 23.11.2015 г.

Тъй като претендираният от ищеца размер на неустойката върху изплатеното след подаване на исковата молба възнаграждение съвпада с изчисления съобразно Договора действително дължим размер, съдът намира, че искът с правно основание чл.92, ал.1 от ЗЗД се явява доказан по основание и по размер и следва да се уважи изцяло, заедно със законната лихва върху претендираната сума от датата на подаване на исковата молба – 22.10.2015 г., до окончателното й изплащане.

Ответниците следва солидарно да заплатят на ищеца и направените разноски за производството по делото в пълния дължим размер от общо 796, 55 лева – платени ДТ, такса за банков превод и адвокатско възнаграждение, тъй като – независимо от отхвърлянето на иска с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, ответниците са изплатили на ищеца тази претенция след подаването на исковата молба, поради което дължат на ищеца направените разноски за производството по делото в пълния им размер.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от “Хеброс Бус” ООД – гр. Пловдив, ЕИК 115008465, представлявано от У. В. Г. Д., със съдебен адрес:***, против  “С. и син - ДС” ЕООД, ЕИК 200513439, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Варшава” № 11, представлявано от У. Д. С. С.; Д. С. С., в качеството му на едноличен търговец с фирма “***”, ЕИК***, със седалище и адрес на управление:***; “Меджик Дуо” ЕООД, ЕИК 202265637, със седалище и адрес на управление: с. Браниполе, Пловдивска обл., ул. “Рожен” № 9, представлявано от У. Е. С. Ю., И “Ас Бус” ООД, ЕИК 115836162, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, Пловдивска обл., ЖК “Долни Воден”, ул. “Чавдар” № 4, представлявано от У. А. И. Х., и четиримата в качеството им на съдружници в Дружество по ЗЗД “С. и партньори”, ЕИК 176451010, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Варшава” № 11, представлявано от У. Д. С. С., иск с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД – за осъждане на ответниците да заплатят солидарно на ищеца сумата 3 613, 41 лева – непогасен остатък от дължимо по сключен между страните на 02.10.2013 г. в гр. Пловдив Договор за предоставяне на автогарови услуги и Анекс от 03.10.2013 г. към него възнаграждение за предоставени от ищеца през периода месец септември 2014 г. – месец август 2015 г. автогарови услуги, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА “*** и син - ДС” ЕООД, с посочените ЕИК, седалище и адрес на управление и Законен представител, Д. С. С., в качеството му на едноличен търговец с фирма “***”, с посочените ЕИК и седалище и адрес на управление; “Меджик Дуо” ЕООД, с посочените ЕИК, седалище и адрес на управление и Законен представител, И “Ас Бус” ООД, с посочените ЕИК, седалище и адрес на управление и Законен представител, и четиримата в качеството им на съдружници в Дружество по ЗЗД “С. и партньори”, с посочените ЕИК, седалище и адрес на управление и Законен представител, СОЛИДАРНО ДА ЗАПЛАТЯТ НА “Хеброс Бус” ООД, с посочените седалище, ЕИК, Законен представител и съдебен адрес, ЗАКОННАТА ЛИХВА за периода от 22.10.2015 г. до 23.11.2015 г. ВЪРХУ СУМАТА 3 613, 41 лева, представляваща изплатен от ответниците на 23.11.2015 г., в качеството им на съдружници в Дружество по ЗЗД “*** и партньори”, остатък от дължимо по сключен между страните на 02.10.2013 г. в гр. Пловдив Договор за предоставяне на автогарови услуги и Анекс от 03.10.2013 г. към него възнаграждение за предоставени от ищеца през периода месец септември 2014 г. – месец август 2015 г. автогарови услуги; СУМАТА 361, 33 лева, представляваща неустойка за периода от датата на падежа на всяко вземане – 8-мо число на следващия месец до 22.10.2015 г., върху сумата 3 613, 41 лева, представляваща изплатен от ответниците на 23.11.2015 г., в качеството им на съдружници в Дружество по ЗЗД “С. и партньори”, остатък от дължимо по сключен между страните на 02.10.2013 г. в гр. Пловдив Договор за предоставяне на автогарови услуги и Анекс от 03.10.2013 г. към него възнаграждение за предоставени от ищеца през периода месец септември 2014 г. – месец август 2015 г. автогарови услуги, ЗАЕДНО СЪС ЗАКОННАТА ЛИХВА върху тази сума, начиная от 22.10.2015 г., до окончателното й изплащане, КАКТО И направените разноски за производството по делото В РАЗМЕР НА 796, 55 лева.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                         

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!ВГ