Гражданско дело 13659/2015 - Решение - 17-05-2016

Решение по Гражданско дело 13659/2015г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

         № 1643                   17.05.2016 г.                    Гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ гр. състав,

в открито съдебно заседание на двадесет и пети април две хиляди и шестнадесета година

в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

при участието на секретаря Димитрия Гаджева,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 13659

по описа на ПРС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са субективно – активно и обективно съединени искове с правно основание чл.128 във връзка с чл.245 от КТ, чл.224, ал.1, ал.1 от КТ и чл.86 от ЗЗД.

Ищците Й.А.К., А.Й.К., Й.В.Б., И.С.Б., Й.И.П., М.Н.С., В.П.Д., Ц.Л.Б. и П.С.Д.,***, молят съда да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да заплати на Й.А.К. – сумата 1 330, 89 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 124, 04 лева, сумата 629, 48 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 и 2015 г. – общо 30 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 19, 08 лева; на А.Й.К. - сумата 1 277, 49 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 119, 05 лева, сумата 674 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 и 2015 г. – общо 31 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 18, 57 лева, на Й.В.Б. - сумата 88, 89 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2015 г. – 2 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 2, 45 лева, на И.С.Б. - сумата 1 267, 56 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 117, 99 лева, сумата 230, 69 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2015 г. – 11 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 29, 80 лева; на Й.И.П. - сумата 1 323, 24 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 123, 33 лева, сумата 824, 88 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 и 2015 г. – общо 36 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 22, 73 лева; на М.Н.С. - сумата 1 355, 72 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец юли 2015 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 126, 17 лева, сумата 186, 72 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2015 г. – 8дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 5, 15 лева; на В.П.Д. - сумата 645, 40 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец ноември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 65, 47 лева, сумата 385, 10 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 г. – 17 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 01.12.2014 г. до 21.10.2015 г. в размер на 38, 03 лева; на Ц.Л.Б. - сумата 1 252, 84 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 117, 30 лева, сумата 50, 06 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 г. – 2 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 01.03.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 3, 95 лева, и на П.С.Д. - сумата 1 075, 19 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец август 2014 г. - месец ноември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 115, 10 лева, заедно със законната лихва върху главниците, по изложените в исковата молба и в писмена защита съображения. Претендират разноски.

Ответникът “СК Арнаудов” ЕООД – гр. Пловдив оспорва исковете по основание и по размер и моли съдът да ги отхвърли като неоснователни и недоказани. Претендира разноски.

Съдът, като обсъди събраните по делото писмени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,  и с оглед наведените от страните доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства се установява, че действително и деветимата ищци са работили по трудово правоотношение при ответника, както следва - Й.А.К., А.Й.К., Й.В.Б., И.С.Б., Й.И.П. и М.Н.С. – до 15.07.2015 г., В.П.Д. – до 18.11.2014 г., Ц.Л.Б. – до 12.02.2015 г., и П.С.Д. – до 11.11.2014 г., считано от които дати трудовите им правоотношения са били прекратени на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ – по взаимно съгласие.

Както се установява от заключението от 31.03.2016 г. на вещото лице по ССЕ Д.С. и изявлението на вещото лице в съдебното заседание по делото на 25.04.2016 г., действително през процесните периоди ответното дружество не е заплатило на ищците полагащите им се трудови възнаграждения, както и полагащите им се обезщетения за неползван платен годишен отпуск, както следва: на Й.А.К. – сумата 1 330, 89 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 124, 04 лева, сумата 629, 48 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 и 2015 г. – общо 30 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 19, 08 лева; на А.Й.К. - сумата 1 277, 49 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 119, 05 лева, сумата 674 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 и 2015 г. – общо 31 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 18, 57 лева, на Й.В.Б. - сумата 88, 89 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2015 г. – 2 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 2, 45 лева, на И.С.Б. - сумата 1 267, 56 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 117, 99 лева, сумата 230, 69 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2015 г. – 11 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 29, 80 лева; на Й.И.П. - сумата 1 323, 24 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 123, 33 лева, сумата 824, 88 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 и 2015 г. – общо 36 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 22, 73 лева; на М.Н.С. - сумата 1 355, 72 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец юли 2015 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 126, 17 лева, сумата 186, 72 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2015 г. – 8дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 5, 15 лева; на В.П.Д. - сумата 645, 40 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец ноември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 65, 47 лева, сумата 385, 10 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 г. – 17 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 01.12.2014 г. до 21.10.2015 г. в размер на 38, 03 лева; на Ц.Л.Б. - сумата 1 252, 84 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 117, 30 лева, сумата 50, 06 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 г. – 2 дни, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 01.03.2015 г. до 21.10.2015 г. в размер на 3, 95 лева, и на П.С.Д. - сумата 1 075, 19 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец август 2014 г. - месец ноември 2014 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. в размер общо на 115, 10 лева.

При така установената фактическа обстановка – доколкото претендираните от всеки един от ищците размери на неплатените трудови възнаграждение, обезщетенията за неползван платен годишен отпуск и мораторните лихви върху главниците за периодите, посочени в исковата молба, съвпадат с установените от ССЕ действително дължими размери, а до приключване на устните състезания по делото ответникът не е ангажирал доказателства, че е заплатил на всеки един от ищците дължимите суми, съдът намира, че обективно и субективно съединените искове се явяват доказани по основание и по размер и следва да се уважат изцяло, заедно със законната лихва върху всички главници от 21.10.2015 г. – датата на подаване на исковата молба.

С оглед на изхода от спора ответникът следва да заплати на всеки един от ищците направените разноски за производството по делото – адвокатско възнаграждение, както следва: на Й.А.К. и А.Й.К. – по 200 лева, на Й.В.Б. – 100 лева, на И.С.Б., Й.И.П. и  М.Н.С. – по 200 лева, на В.П.Д. – 100 лева, на Ц.Л.Б. – 200 лева, и на П.С.Д. – 100 лева, а на основание чл.78, ал.6 от ГПК в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на съда дължимата държавна такса за производството по делото в размер общо на 1 612, 31 лева и 120 лева депозит за ССЕ.

Мотивиран от горното, съдът 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА “СК Арнаудов” ЕООД, ЕИК 115629459, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 162, представлявано от Управителя В.Г.А., ДА ЗАПЛАТИ:

НА Й.А.К., ЕГН: **********,***, адв. И.С., СУМАТА 1 330, 89 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР ОБЩО НА 124, 04 лева, СУМАТА 629, 48 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 и 2015 г. – общо 30 дни, ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР НА 19, 08 лева, ЗАЕДНО СЪС законната лихва върху двете главници, начиная от 21.10.2015 г., до окончателното им изплащане, КАКТО И направените разноските за производството по делото В РАЗМЕР НА 200 лева;

НА А.Й.К., ЕГН: **********,***, адв. И.С., СУМАТА 1 277, 49 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР ОБЩО НА 119, 05 лева, СУМАТА 674 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 и 2015 г. – общо 31 дни, ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР НА 18, 57 лева, ЗАЕДНО СЪС законната лихва върху двете главници, начиная от 21.10.2015 г., до окончателното им изплащане, КАКТО И направените разноските за производството по делото В РАЗМЕР НА 200 лева;

НА Й.В.Б., ЕГН: **********,***, адв. И.С., СУМАТА 88, 89 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2015 г. – 2 дни, ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР НА 2, 45 лева, ЗАЕДНО СЪС законната лихва върху главницата, начиная от 21.10.2015 г., до окончателното й изплащане, КАКТО И направените разноските за производството по делото В РАЗМЕР НА 100 лева;

НА И.С.Б., ЕГН: **********,***, адв. И.С., СУМАТА 1 267, 56 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР ОБЩО НА 117, 99 лева, СУМАТА 230, 69 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2015 г. – 11 дни, ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР НА 29, 80 лева, ЗАЕДНО СЪС законната лихва върху двете главници, начиная от 21.10.2015 г., до окончателното им изплащане, КАКТО И направените разноските за производството по делото В РАЗМЕР НА 200 лева;

НА Й.И.П., ЕГН: **********,***, адв. И.С., СУМАТА 1 323, 24 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР ОБЩО НА 123, 33 лева, СУМАТА 824, 88 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 и 2015 г. – общо 36 дни, ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР НА 22, 73 лева, ЗАЕДНО СЪС законната лихва върху двете главници, начиная от 21.10.2015 г., до окончателното им изплащане, КАКТО И направените разноските за производството по делото В РАЗМЕР НА 200 лева;

НА М.Н.С., ЕГН: **********,***, адв. И.С., СУМАТА 1 355, 72 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец юли 2015 г., ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР ОБЩО НА 126, 17 лева, СУМАТА 186, 72 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2015 г. – 8дни, ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от 15.07.2015 г. до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР НА 5, 15 лева, ЗАЕДНО СЪС законната лихва върху двете главници, начиная от 21.10.2015 г., до окончателното им изплащане, КАКТО И направените разноските за производството по делото В РАЗМЕР НА 200 лева;

НА В.П.Д., ЕГН: **********, със съдебен адрес:***, адв. И.С., СУМАТА 645, 40 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец ноември 2014 г., ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР ОБЩО НА 65, 47 лева, СУМАТА 385, 10 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 г. – 17 дни, ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от 01.12.2014 г. до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР НА 38, 03 лева, ЗАЕДНО СЪС законната лихва върху двете главници, начиная от 21.10.2015 г., до окончателното им изплащане, КАКТО И направените разноските за производството по делото В РАЗМЕР НА 100 лева;

НА Ц.Л.Б., ЕГН: **********,***, адв. И.С., СУМАТА 1 252, 84 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец септември 2014 г. – месец декември 2014 г., ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР ОБЩО НА 117, 30 лева, СУМАТА 50, 06 лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2014 г. – 2 дни, ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от 01.03.2015 г. до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР НА 3, 95 лева, ЗАЕДНО СЪС законната лихва върху двете главници, начиная от 21.10.2015 г., до окончателното им изплащане, КАКТО И направените разноските за производството по делото В РАЗМЕР НА 200 лева, И

НА П.С.Д., ЕГН **********,***, адв. И.С., СУМАТА 1 075, 19 лева (чиста сума за получаване), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец август 2014 г. - месец ноември 2014 г., ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – първо число на следващия месец до 21.10.2015 г. В РАЗМЕР ОБЩО НА 115, 10 лева, ЗАЕДНО СЪС законната лихва върху главницата, начиная от 21.10.2015 г., до окончателното й изплащане, КАКТО И направените разноските за производството по делото В РАЗМЕР НА 100 лева,

А В ПОЛЗА НА бюджета на съдебната власт по сметка на Район съд - Пловдив – ДТ за производството по делото В РАЗМЕР НА 1 612, 31 лева лева, КАКТО И депозит за ССЕ В РАЗМЕР НА 120 лева.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ