Гражданско дело 13247/2015 - Решение - 19-12-2018

Решение по Гражданско дело 13247/2015г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 4461  19.12.2018г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети декември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

        като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 13247 по описа на съда за 2015 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

        Производството по делото е по реда на чл.247 ГПК.

        По делото е постановено решение № 3234 от 31.10.2016г., с което е допусната делба на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.430.1.24 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, намиращ се в сграда № ***, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.430, с адрес на имота: гр. ***, с предназначение на обекта: жилище – апартамент; с площ по документ: 78,12 кв. м., с прилежащи части: мазе 25, при съседни самостоятелни обекти н сградата: на същия етаж - 56784.540.430.1.25, 56784.540.430.1.23, под обекта - 56784.540.430.1.18, над обекта - 56784.540.430.1.30

        С молба от 04.12.2018г. от адв.Б., в качеството й на пълномощник на ответниците Н.А.С. и М.А.Ф. е направено искане за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решението по допускане на делбата досежно квадратурата на процесното жилище, тъй като по искова молба и титул за собственост същата е 38.12 кв.м., а в решението е записана квадратура от 78.12 кв.м.

Препис от молбата е надлежно връчено на пълномощника на ищцовата страна адв.В., като видно от постъпилото по делото становище от дата 18.12.2018г., не се възразява да се допусне исканата поправка.

        От материалите по делото е видно, не е и спорно между страните по делото, че площта на допуснатия до делба недвижим имот е 38.12 кв.м. Доколкото волята на съда е била да се допусне до делба процесният недвижим имот, описан в исковата молба, съдът намира, че са налице предпоставки за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното решение за допускане на делба от 31.10.2016г.

        По изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И:

 

        ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 3234 от 31.10.2016г., постановено по гр.дело № 13247 по описа на Пловдивски районен съд за 2015г., като в диспозитива на съдебното решение, ВМЕСТО думите „...с площ по документ: 78.12 кв.м.”, ЗАПИСВА И ДА СЕ ЧЕТЕ „...с площ по документ: 38.12 кв.м.”,

 

        Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                   

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

Вярно с оригинала!

ДГ