Гражданско дело 13228/2015 - Решение - 24-10-2016

Решение по Гражданско дело 13228/2015г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3131                                      Година 24.10.2016                           Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        XIII граждански състав

На седемнадесети октомври                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ  ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова.

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 13228 по описа за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                 Производството е по иск за делба във фазата на извършването ѝ.

     С влязло в сила Решение №... от 04.02.2016 г., постановено по гр. дело № 13228/2015 г. по описа на ХІІІ граждански състав, е допуснато извършването на съдебна делба между К.М.П. ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, чрез адв. Н.Д. от една страна, и П.Д.П. ЕГН **********,***, от друга, на съсобствения им недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор ************, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град П..., ж.к.”Т...”, бл....., вх.... ет...., ап...., самостоятелния обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор **************** с предназначение на самостоятелния обект: жилище, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 1; с площ от 85.65 квадратни метра, с прилежащи части: изба № 13 и 1.640 % от общите части на сградата, при съседи: на същия етаж :56784.540.728.3.14, под обекта: **************. и над обекта : ***********, която делба да се извърши при равни квоти -  по 1/2 идеални части за К. М.П. и П.Д.П..

                  Съдът, след преценка на събраните в хода на производството доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:

                 I.По извършване на делбата:

                   От страните не са представени надлежни писмени доказателства – одобрен инвестиционен проект по смисъла на чл.203 от ЗУТ, за разделяне на допуснатия до делба недвижим имот на отделни самостоятелни обекти на правото на собственост, поради което следва да се приеме, че той е неподеляем.

                   Ищцовата страна по делото, чрез процесуалния и представител е поискала имота да бъде изнесен на публична продан.

                   Съдът констатира, че не са налице предпоставки за възлагане на имота, нито за разпределяне между съделителите.

                   В този смисъл и с оглед установената неподеляемост, имота следва да бъде изнесен на публична продан, като получените суми бъдат разделени по равно между страните.

        Посочената със заключението пазарна стойност на имота е 56 700 лева.

                    Определената пазарна цена на имота съобразно заключението на вещото лице от 14.09.2016 г. г., следва да се има предвид с оглед определяне на държавната такса по делото и съгласно чл. 355, изр. първо от ГПК, съделителите следва да заплатят съобразно  стойността на дяловете си  държавна такса в размер на 4% по сметка на ПРС, или К. М... П. – 1 134,00 лева и П.Д.П. - 1 134,00 лева.

                   Водим от горното  съдът

 

Р Е Ш И:

 

                   ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл. 348 ал.1 от ГПК следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***********, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град П...., ж.к.”Т...”, бл....., вх....., ет... ап...., самостоятелния обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор ********** с предназначение на самостоятелния обект: жилище, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 1; с площ от 85.65 квадратни метра, с прилежащи части: изба № 13 и 1.640 % от общите части на сградата, при съседи: на същия етаж: ***********, под обекта: ***********. и над обекта : **************.

                  ОСЪЖДА К.М.П. ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, чрез адв. Н.Д. да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 1 134,00 лева(хиляда сто тридесет и четири) лева.

                  ОСЪЖДА П.Д.П. ЕГН **********,***, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 1 134,00 лева(хиляда сто тридесет и четири) лева.

                  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаване на страните.

                                                                 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

         Вярно с оригинала.

         М.Х.