Гражданско дело 1299/2015 - Решение - 24-11-2016

Решение по Гражданско дело 1299/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  3577                                24.11.2016 година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и четвърти ноември през две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 1299 по описа за 2015 година.

 

         Производството е по чл.247 ГПК.

         Образувано е след като с определение №1710 от 19.10.2016г. постановено по к.а.д. №1537/2016г. Административен съд – Пловдив е прекратил производството и изпратил делото на Пловдивския районен съд за произнасяне по отстраняване на очевидна фактическа грешка.

         Съдът намери следното:

         Настоящото дело е било образувано по жалба на Й.Н.Й. в против Решение 99АЩ от 21.07.2006г., постановено от ОСЗГ „Р.” с което на наследниците на Н. и Б. И.Ч. е възстановено правото на собственост върху земеделски имот, находящ се в границите на населено място в с.Х.**************, а именно: имот от 1,340 дка от V категория, находящ се в строителните граници на с.Х., в местността „*****”, съставляващо имот № ********** от кадастрален план, изработен през 1969 г. при граници и съседи: север и запад – ***********.

От представената преписка е безспорно, че оспореното като нищожно решение е постановено от ОСЗГ на 21.07.2006г. В постановения по делото диспозитив, погрешно съдът е отразил датата на атакуваната заповед като 21.04.2006г. Подобна грешка е допусната и във въвеждащата част на мотивите.

От изложеното следва, че е налице разминаване между формираната от съда воля и нейното външно изразяване. Това е така, защото е очевидно, че оспореният административен акт е постановен на 21.07.2006г. и тъкмо неговата валидност и законосъобразност се явява предмет на делото. Ето защо се налага, съобразно чл.247, ал.1 ГПК, да бъде допусната поправка на очевидните фактическа грешка.

         Водим от горното, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА, на основание чл.247, ал.1 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №1523/06.05.2016г., постановено по гр.дело № 1299/2015г. по описа на ПРС, Х гр. състав, както следва: в диспозитива, на страница четвърта, ред двадесет и четвърти отгоре надолу, след израза „Решение №99АЩ от “ вместо „ 21.04.2006 г.”, ДА СЕ ЧЕТЕ : „21.07.2006 г.”.

        

         Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщението пред Пловдивския окръжен съд.  

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./Ж.Желев/

 

         Вярно с оригинала

         ВД