Гражданско дело 1299/2015 - Решение - 24-04-2017

Решение по Гражданско дело 1299/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1244                                 24.04.2017 година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и четвърти април през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 1299 по описа за 2015 година.

 

          Производството е по чл.247 ГПК.

          По повод искане за издаване на изпълнителен лист съдът установи, че в частта относно разноските, присъдени в полза на заинтересованата страна Л.Б.П. е допусната очевидна фактическа грешка, изразяваща се в неправилно изписване на фамилията й като „Ч.“.

От изложеното следва, че е налице разминаване между формираната от съда воля и нейното външно изразяване, което налага, съобразно чл.247, ал.1 ГПК, да бъде допусната поправка на очевидните фактическа грешка.

          Водим от горното, съдът

 

                                                   Р   Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА, на основание чл.247, ал.1 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №1523/06.05.2016г., постановено по гр.дело № 1299/2015г. по описа на ПРС, Х гр. състав, както следва: в диспозитива, на страница четвърта, ред тридесет и първи отгоре надолу, след израза „да заплати на “ фамилното име на заинтересованата страна Л.Б. вместо „ Ч.”, ДА СЕ ЧЕТЕ : „П.”.

         

          Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщението пред Административен съд Пловдив.  

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./Ж.Желев/

 

          Вярно с оригинала

          ВД