Гражданско дело 1299/2015 - Определение - 16-03-2015

Определение по Гражданско дело 1299/2015г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 3106

 

16.03.2015г., гр. Пловдив

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГК, X – ти съдебен състав в закрито съдебно заседание на 16.03.2015г. в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

 

            като разгледа докладваното от съдията АХД № 1299 по описа за 2015г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

            Жалбоподателят Й.Н.Й. иска да бъде обявено за нищожно решение № 99АЮ/2006г. на ОСЗ Р. като заявява, че е налице привидност на производство по ЗКИР относно изменение на съществуващ регулационен план от 1969г. както и че процесния имот е възстановен в полза на лица, които не са заявили реституирането му.

            Съдът след преценка твърденията на жалбоподателя и представените писмени доказателства намира следното.

            По заявеното основание за нищожност на обжалваното решение – привидност на производство по ЗКИР жалбоподателят е имал процесуална възможност да атакува съответната заповед за одобряване попълването на кадастралната основа поради което това основание не може да се преценява в настоящето производство.

            По второто заявено основание – че е възстановен имот в полза на лица, които не са заявили реституирането му, първо, по същество се отричат правата на собственост на лицата, в чиято полза е въстановена процесната земя като редът затова отрицателен установителен иск за собственост в случай, че страната има правен интерес от воденето на такъв, и второ, в жалбата не се излага поради какви съображения се иска прогласяване нищожността на обжалваното решение като не е ясно по какъв начин процесния административен акт засяга законните права и интереси на жалбоподателят – същият не заявява, че той има право на реституиране на земята, а не твърдените от него лица, които не са заявители в производството по издаването му.

            Ето защо съдът намира, че производството по делото следва да се прекрати като недопустимо.

            Така мотивиран съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1299 по описа за 2015г. на РС – Пловдив, X – ти гр.с-в.

 

            Определението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

 

 

                                                           СЪДИЯ:/п./В. Атанасов/

 

            Вярно с оригинала

            ВД