Гражданско дело 12882/2015 - Решение - 30-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е

 

   Номер            1802               30.05. 2016г.                 Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     Пловдивски Районен съд                     ХХ-ти граждански    състав

 

     На двадесет и седми април                                  2015 Година

 

      В публично заседание в следния състав:

 

                                                  Председател:  ЗОЯ БОГДАНОВА

        

при секретаря Каменка Кяйчева, като разгледа докладваното от съдията  гр. дело N12882 по описа за 2015 год.,за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по предявен от И.Д.И. ЕГН********** с адрес *** против К. В.Й. ЕГН********** с адрес ***  иск с правно осн. чл. 26, ал. 2 от ЗА вр. чл. 288, ал. 1 ЗЗД

Ищцата твърди, че ответникът не е изпълнил задължението си да й заплати възнаграждение в размер на 700лв.,дължимо за осъществено процесуално представителство по бр. дело № 8666/2013г. по описа на ПРС по сключен между страните на 22.04.2013г Договор за правна за щита и съдействие.Твърди, че съгласно уговореното  възнаграждението следвало да й бъде заплатено от ответника на два пъти, до приключване на бр.дело №8666/2013г. по описа на ПРС.Ищцата твърди,че по посо ченото дело осъществила редица правни действия,в това число образу ване на производство по привременни мерки и изменението им,както и явяване на четири заседания.Твърди,че на последното по делото заседа ние пълномощията й били прекратени,като ответникът не само не й зап латил възнаграждение за положения от нея труд но не й покрил разходи те за пътуванията й до гр. Пловдив. Възоснова на изложеното от съда се иска да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищцата сумата от 700лв.,представляваща адвокатско възнаграждение, дължимо по сключен между страните на 22.04.2013г договор за правна защита и съдействие, ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане. Претен дира разноски.

          Ответникът оспорва така предявения иск. Признава обстоятел ството, че между страните е сключен Договор за правна защита и съдей ствие, по силата на който ищцата следвало да осъществи процесуално представителство по бр. д. №8666/2013г. по описа на ПРС срещу  въз награждение в размер на 700лв.,платимо от ответника на два пъти, до приключване на делото.Оспорва представения по делото договор да е процесния,сключен между страните договор.Твърди, че е извършил пла щане на уговореното адвокатско възнаграждение на ищцата на два пъти пред свидетел, поради което настоява за отхвърляне на иска.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, намира за установено следното

         Видно от представения по делото договор на 22.04.2013г. между  ищцата,в качеството  й  на адвокат и  ответника  е сключен  договор  за правна  защита  и  съдействие  с  предмет  „защита  по  гражданско  де ло ”. Договорено  е  възнаграждение  в размер  на  700 лв,платимо на два пъти,до приключване на делото. На  същата дата  е  подписано и  пълно мощно, с  което  ответникът е  упълномощил ищцата  да го представлява по гр. дело от 2013г.  във всички съдебни  инстанции  до  окончателното  приключване  на  делото.

      Обстоятелството,че така сключения  договор за правна защита и съ действие има за предмет осъществяване на процесуално представител ство на ответника по бракоразводно дело №8666/2013 по описа на ПРС срещу  възнаграждение в размер на 700лв. е прието за безспорно между страните с определение,постановено в с.з. на 19.01.2016г.След като наличието на договорно правоотношение между страните с описания в исковата молба предмет не е спорно между страните,то обстоятелството дали представения по делото договор за правна защита и съдействие е идентичен с представения такъв по брачното дело,в как вато насока са възраженията на ответника,е ирелевантно. Предвид на изложеното съдът приема за установено наличието на договорно правоотношение между страните по договор за поръчка с описания по- горе предмет  - чл. 2 ЗА, чл. 24 ЗА и чл. 36 ЗА. Представените по делото две жалби и един сигнал до СР Прокуратура,изготвени от адв. И. от името на ответника доказват, че същата е предприела допълнителни правни дей ствия,които обаче не са включени в предмета на сключения между страните договор за правна защита и съдействие.

Доводите на ответника, че предвид нередовното офомяне на до говора за правна защита и съдействие съгласно изискванията на ЗА възнаграждение не му се дължи, са неоснователни.Непосочването на номер на делото по който ще се осъществява  представителството не се отразява по никакъв начин на валидността на договора още по-малко пък би могло да се приеме, че поради неоформяне на договора съгласно ЗА, възнаграждение на адвоката не се дължи.

      Не се спори между страните,че сключеният между страните договор е прекратен преди приключване на устните състезания по делото поради оттегляне на поръчката,каквато възможност изрично е предвидена в   чл.26, ал.1 ЗА.С разпоредбата на чл. 288, ал. 1 от ЗЗД законодателят е въвел задължение на доверителя при оттегляне на поръчката да заплати на довереника направените до момента разходи по изпълнението, както и възнаграждение за извършената работа до момента на оттегляне на поръчката.

       В исковата молба ищцата твърди, че е изпълнявала добросъвестно задълженията си по договора и е налице неоснователно оттегляне на поръчката, поради което претендира заплащане на уговореното възна граждение в пълен размер. Ответникът поддържа, че поради наличие на съществени  различия  относно начина на защита на интересите му до говорът за поръчка бил прекратен.Спорният по делото въпрос е дали ответникът е изплатил договореното възнаграждение съобразно твърдя ното от него на два пъти, изцяло.

           Предвидената в разпоредбата на чл. 288, ал. 1 ЗЗД принципна възможност на доверителя при договора за поръчка във всеки един момент да оттегли поръчката, не го освобождава от задължението да заплати на довереника направените разноски и уговореното възнаграж дение случая е приложима  разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗА, според която при неоснователно оттегляне на пълномощията адвокатът има право на възнаграждение в пълен размер, а при основателно оттегляне се дължи възнаграждение само за положения труд.

         Спор по делото не се формира,че адвокатът добросъвестно е изпъл нил поетите от него задължения по сключения договор за поръчка, действал е в защита на интересите на доверителя и е извършил   необходимите фактически и правни действия във връзка с изпълнение на договора,поради което съдът приема, че му се дължи възнаграждение в пълен размер.

Изложените  от ответника доводи, че вземането на ищцата не е изискуемо,тъй  като не е настъпил падежа на задължението са неоснова телни В договора за правна защита е уговорен  срок  за  изпълнение на  поетото  задължение  за  заплащане  на  адвокатско възнаграждение-до приключване на делото. Тълкувайки  волята  на  страните  съобразно     чл.20  от  ЗЗД,  съдът  намира,че  срокът на изпълнение на задължението е уговоренн до приключване на делото в съответната инстанция,а то се счита за приключило с приключване на устните състезания,а не с поста новяване на съдебния акт в каквато насока са доводите на ответника. Няма спор по делото,че устните състезания по брачното дело са приклю чили,макар да няма постановен съдебен акт по съществото на спора. Следователно настъпил е падежът за изпълнение на задължението на от ветника.Това свое задължение ответникът не ангажира писмени дока зателства да е изпълнил 

  Предвид на изложеното  се налага извод, че така предявеният иск се явява основателен и  следва  да  се  уважи в пълния предявен размер от 700лв.На осн чл.86 от ЗЗД върху посочената сума следва да се при съди законната лихва считано от датата на постъпване на исковата молба в съда-07.10.2015г до окончателното й заплащане.

На осн чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищца сумата от 350 лв. представляваща разноски за настоя щото производство.

Мотивиран от горното Съдът

 

                                             Р Е Ш И

 

ОСЪЖДА К.В.Й. ЕГН********** с адрес ***  да заплати на И.Д.И. ЕГН********** с адрес *** сумата от 700лв представляваща адвокатско възнаграждение,дължимо по сключен меж ду страните на на 22.04.2013г Договор за правна защита и съдействие , ведно със законната лихва върху главницата,считано от 07.10.2016г до окотчателното й заплащане,както и сумата от 350 лв. разноски за настоя щото производство

       Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщаването  му на страните.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ З.Б.

 

Вярно с оригинала.

КК