Гражданско дело 12380/2015 - Решение - 24-03-2016

Р Е Ш Е Н И Е N

Р Е Ш Е Н И Е  N 1060

24.03.2016 г., град ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                                         VІ граждански състав, на двадесет и четвърти март през две хиляди и шестнадесета година,

в закрито заседание, в състав :

                                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА.

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12380 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе съобрази:  

 

 

            Производството е по чл.247 от ГПК.

Образувано е молба на Г.Г.П., чрез пълномощника й адв. К.К., с която се иска от съда да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по делото Решение № 317 от 29.01.2016 г., в което фамилното й име е погрешно вписано като „П.“. Искането се състои в това съдът да промени в решението, така че вместо „П.“ фамилното име на молителката да се чете „П.“.

В едноседмичния срок по чл.247, ал.2 от ГПК, постъпил е отговор от ответниците, чрез пълномощника им адв. Р.П., с който не се противопоставят срещу допускане на исканата поправка в решението.

Съдът, като разгледа молбата и прецени фактите по делото, намери, че при изложение на обстоятелствата и в мотивите на горепосоченото съдебно решение погрешно е вписал като фамилно име на ответника Г.Г.П. като “П.” вместо правилното “П.”. Налице е очевидна фактическа грешка, което е основание за допускане на поправка на решението.

По преценка на съда, съгласно чл.247, ал.3 от ГПК, за допускане на поправката, не е необходимо призоваване на страните в открито съдебно заседание.

Предвид горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

           

         ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в постановеното по делото Решение № 317 от 29.01.2016 г., така че навсякъде в решението фамилното име на ответника Г.Г.П. ВМЕСТО “П.” ДА СЕ ЧЕТЕ “П.”.

            Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Пловдивски окръжен съд, считано от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П.К.