Гражданско дело 12093/2015 - Решение - 14-10-2016

Решение по Гражданско дело 12093/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3 0 3 2

    гр. Пловдив, 14.10.2016г.

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в закрито заседание на четиринадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:                          

                                                                        Председател: Светлана Неделева

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12093 по описа на съда за 2015г. за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК, за поправка на служебно констатирани от съда очевидни фактически грешки, допуснати в постановеното по делото бракоразводно Решение № 2752/30.08.2016г.

Видно от постигнатото между съпрузите Споразумение по чл. 51              ал. 1 СК от 26.07.2016г. (л. 90 д.), относно дължимата от бащата издръжка на роденото от брака ненавършило пълнолетие дете е предвидено, че бащата Л.А.К., ЕГН: **********, ще заплати на детето Т.Л.К., ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител Т.Т.К., ЕГН: **********, издръжка за минало време в размер на 160.00 лв. /сто и шестдесет/ лева месечно за времето от 25.09.2015г. до 31.07.2016г., без лихва за забава, в общ размер на 1600.00 лв. /т. 4 (1), б. “б” от Споразумението/, както и е уговорено, че за уравняване дела на съпруга Л.А.К. от поставеното в дял и изключителна собственост на съпругата Т.Т.К. моторно превозно средство - лек автомобил “Тойота РАВ-4” рег. № ****, за който автомобил съпрузите приемат пазарна стойност в размер на 6 000.00 (шест хиляди) лева, Т.Т.К. се съгласява за сумата от 3 000.00 (три хиляди) лева да бъде извършено прихващане с дължимата от Л.А.К. месечна издръжка за детето Т.Л.К., ЕГН: **********, както следва – със сумата от 3 000.00 (три хиляди) лева се погасява издръжката по т. 4 (1), букви “а” и “б” /за времето от 25.02.2015г. до 31.07.2016г./ в общ размер на 2 650.00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева, като с разликата от 350.00 (триста и петдесет) лева Л.А.К. изплаща издръжката за месец Август 2016г. и издръжката за месец Септември 2016г.   

Същевременно в диспозитива на решението досежно издръжката                 за минало време и прихващането със сумата за уравнение погрешно                    е посочена дата 31.07.2015г., вместо 31.07.2016г., освен това при поставянето на горепосоченото моторното превозно средство в дял на съпругата е пропуснато след думата “изключителна” да бъде изписано собственост.

Касае се несъмнено за допуснати очевидни фактически грешки в диспозитива на решението, което налага те да бъдат отстранени с  настоящото решение.

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНИ ФАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ  в Решение № 2752 от 30.08.2016г., като ПОСТАНОВЯВА:

          - навсякъде в диспозитива на решението във връзка с крайния момент на дължимата издръжка за минало време (т.е. в първия и последния абзац на стр. 5 от решението) датата “31.07.2015г.” да се чете  31.07.2016г.”;

          - в диспозитива на решението текстът “В ДЯЛ на Т.Т.К., ЕГН: **********, се поставя и става нейна изключителна ЛЕК АВТОМОБИЛ марка “ТОЙОТА РАВ-4”, цвят “****”, рег. № ****, РАМА № ****, ДВИГАТЕЛ № ****, със застрахователна стойност на автомобила в размер на 500.00 (петстотин) лева, за който автомобил съпрузите приемат пазарна стойност в размер на 6 000.00 (шест хиляди) лева” (предпоследния абзац на стр. 5),  да се чете: “В ДЯЛ на Т.Т.К., ЕГН: **********, се поставя и става нейна изключителна собственост ЛЕК АВТОМОБИЛ марка “ТОЙОТА РАВ-4”, цвят “****”, рег. № ****, РАМА № ****, ДВИГАТЕЛ № ****, със застрахователна стойност на автомобила в размер на 500.00 (петстотин) лева, за който автомобил съпрузите приемат пазарна стойност в размер на 6 000.00 (шест хиляди) лева”.

 

     Решението не подлежи на  обжалване.

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

 

         Вярно  с оригинала.

         А.Д.