Гражданско дело 11763/2015 - Решение - 21-10-2016

Решение по Гражданско дело 11763/2015г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  3110                           21.10.2016 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На деветнадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Елена Лянгова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 11763 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШИ :

 

         ЗАДЪЛЖАВА В.А.Н. ***, ЕГН: ********** да се въздържа от извършване на домашно насилие над с. си И. А. Н. ***, ЕГН: **********.

        ЗАБРАНЯВА на В.А.Н. ***, ЕГН: ********** да приближава И. А. Н. ***, ЕГН: **********, както и жилището й, местоработата й и местата за социални контакти и отдих, които тя посещава, за срок от три месеца.

         ОСЪЖДА В.А.Н. ***, ЕГН: ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 25 лева- държавна такса и 200 лева- глоба, както и да заплати на И. А. Н. ***, ЕГН: ********** сумата от 350 лева- съдебни разноски.

         Да се издаде заповед за защита, в която да се отразят последиците от неизпълнението й, съобразно с разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗЗДН. На молителката да се изпрати оригиналната заповед за защита, а на ответника и на VІ РУП- гр.Пловдив- официално заверени преписи от същата.

          Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок от връчването му на страните.

          Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от обжалването.

 

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала

ЕЛ