Гражданско дело 11280/2015 - Определение - 19-10-2016

Определение по Гражданско дело 11280/2015г.

ПРОТОКОЛ №9202

2016 година                                                                        Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                      ХІІ граждански състав

 

На  деветнадесети октомври                                                     Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                                      Председател: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

                                               

Секретар: Катя Грудева

 

Сложи за разглеждане, докладваното от СЪДИЯТА, гражданско дело номер 11280  по описа за 2015 година.

 

На поименното повикване в 11.18  часа се явиха:

Ищецът Д.И.Т., редовно призована, не се явява, за нея се явява процесуалният й представител – ***. М., с пълномощно по делото.

 За ответника „Първа инвестиционна банка” АД, редовно призован, се явява ***. Х.П., представя пълномощно. От ответника е постъпило уведомление, с което уведомяват съда че са оттеглени пълномощията на Б.Д.Д., изпълнявал длъжността юрисконсулт на банката.

Вещото лице М.М. се явява лично.

 

          ***. М.: Да се даде ход на делото.

          **********: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ самоличността на вещото лице.

*****., ****************************************************

 

На вещото лице се напомни наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

***. *.: Известна ми е наказателната отговорност, поддържам представеното заключение.

***. *.: Нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

          **********: Нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението. 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото заключението на вещото лице М., на която СЕ ИЗДАДЕ РКО за внесения депозит.

 

***. М.: Имам искане по хода на делото. Предвид обстоятелството, че от ответното дружество е образувано заповедно производство по процесния договор за кредит. За всички вземания по договора за кредит е издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист, образувано е изпълнително производство, по което ние сме възразили. Възниква реална опасност от водене на две дела с един и същи предмет, а в същото време ответното дружество има изпълнителен титул и са предприети изпълнителни действия. Представям доказателства в заверени копия, а именно: извлечение от счетоводните книги на „Първа инвестиционна банка” АД; заповед за изпълнение на парично задължение от 26.07.2016 год. на ХІХ гр. състав; покана за доброволно изпълнение до Д.И.Т., възражение подадено от доверителката ми.

Предвид тези обстоятелства на основание чл. 232 от ГПК заявявам, че оттеглям исковите претенции по настоящото дело, с искане същото да бъде прекратено.

 

          **********: Относно това оттегляне на иска, моля да се произнесете в частта за разноските, тъй като считаме, че банката не е дала повод за образуване на настоящото производство, ние претендираме разноски минимума от Наредба №1. Представям списък с разноските, които претендираме.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от пълномощника на ищцата писмени доказателства, както и представеният от пълномощника на ответника списък на разноските.

Предвид оттеглянето на иска и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №11280/2015 год. по описа на ПРС, ХІІ гр. състав.

ОСЪЖДА Д.И.Т., ЕГН:**********, с адрес*** ДА ЗАПЛАТИ на „Първа Инвестиционна Банка” АД, ЕИК:831094393, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Драган Цанков” №37 сумата от 670 лв., разноски по делото.

Определението подлежи на обжалване пред състав на ПОС в рамките на едноседмичен срок от днес за страните.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 11.27 часа.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

 

                                                СЕКРЕТАР:/п/

Вярно с оригинала!

КГ