Гражданско дело 11277/2015 - Определение - 19-10-2015

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  №10238

                                       гр. Пловдив, 19.10.2015г.

 

                ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в закрито съдебно заседание на деветнадесети октомври две хиляди и петнадесета година, в състав:                                                                                 

                                                                             Председател: Светлана Неделева

 

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11277 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

          С депозирана на 19.10.2015г. молба вх. № 47112/15г. ищцата                   И.С.П., ЕГН: **********, заявява, че на основание чл. 232 от ГПК оттегля исковата си молба за развод, въз основа на която е образувано настоящото гр. 11277/2015г. по описа на ПРС, V бр.с., съответно моли производството по същото да бъде прекратено.

Горната молба е подадена до съда от надлежно легитимирано лице, което разполага с процесуалното право за извършване на това действие. Съгласно разпоредбата на чл. 232 ГПК ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото съдебно заседание. До момента не е провеждано открито съдебно заседание, в което да е даден ход на делото и няма пречка производството да се прекрати без становището на ответника, след като съдът е десезиран от разглеждане на исковата молба, независимо от причините, поради които е сторено това от страна на ищцата.

         Ето защо, съдът

 

                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

                ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 232 от ГПК, производството по              гр. дело № 11277/2015г. по описа  на ПРС, V бр. състав, поради оттегляне на исковата молба.

 

          Препис от настоящото определение да се връчи на страните.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд -  Пловдив               с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

       

  

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/С.Неделева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.