Гражданско дело 11061/2015 - Определение - 04-05-2016

Определение по Гражданско дело 11061/2015г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 3960                               Година      2016                    Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд   VІІІ граждански състав

 

На 04.05                                                    Година 2016

 

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията

 

гр. дело номер 11061 по описа за 2015 година,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:  

 

           

Тъй като в законоустановения срок ищецът не е отстранил нередовностите на исковата молба, посочени в определението на съда от 12.04.2016 г., – включително и с подадената от пълномощника му адв. Х.Д. на 03.05.2016 г. молба-уточнение, и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 39914/04.09.2015 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 11061/2015 г. по описа на ПРС- VІІІ гр. състав.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на Страните.

 

 

 

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ