Гражданско дело 11041/2015 - Решение - 21-01-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

         № 228                     21.01.2016г.                    Гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, I - ви гр. състав в открито съдебно заседание на  осемнадесети януари  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ТРАЙКОВА

 

при участието на секретаря Цвета Тошева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11041 по описа на ПРС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

              Предявен е иск с правна квалификация чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда.

   Ищецът от К.И. Б. с ЕГН **********,*** е предявил иск за осъждане на ответника ”ВенГо” ЕООД с ЕИК 201280354 със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, ул. „Въча” № 6, представлявано от управителя А. Б. да му заплати следните суми: сумата от 352,75лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. септември 2012г., сумата от 352,75лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. октомври 2012г,  сумата от 352,75лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. ноември 2012г, сумата от 352,75лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. декември 2012г , сумата от 352,75лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. януари 2013г, сумата от 352,75лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. февруари 2013г, сумата от 352,75лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. март 2013г, сумата от 352,75лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. април 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. май 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. юни 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. юли 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. август 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. септември 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. октомври 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. ноември 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. декември 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. януари 2014г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. февруари 2014г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. март 2014г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. април 2014г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. май 2014г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. май 2014г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. май 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. юни 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. юли 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. август 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. септември 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. октомври 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. ноември 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. декември 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. януари 2015г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. февруари 2015г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. март 2015г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. април 2015г., сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. май 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. юни 2015г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. юли 2014г. или общо сумата от 14 106,29 лева неплатено трудово възнаграждение за периода от м. септември 2012г. до  м. юли 2015 г. Ищецът твърди, че е работи по трудово правоотношение с ответника в периода от 01.11.2010г., на длъжност „*” с 8 - часов раб. ден,  като към датата на завеждане на ИМ – ТПО между страните е прекратено. Твърди в периода м. септември 2012г. – м. юли 2015г. да е полагал труд, като не са му били заплатени дължими трудови възнаграждения,  посочени по-горе.

От ответното дружество не е постъпил писмен отговор.

В съдебно заседание ищецът поддържа исковете и моли да се уважат.

Съдът, като взе предвид становището на ищеца и събраните по делото писмени доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

За да се уважи искът по чл. 128, т. 2 от КТ за осъждане на ответника да заплати на ищеца неплатеното трудово възнаграждение е необходимо ищецът да установи, че през процесния период е работил при ответника, изпълнявал е трудовите си задължения, както и размера на дължимото трудово възнаграждение за този период. В тежест на ответната страна е да установи, че е заплатила същото, респ. че не се дължи на друго основание.

От представените по делото заверени копия от трудовите договори на ищеца – трудов договор от 01.11.2011г. и трите броя допълнителни споразумения към трудовия договор се установява, че ищецът е полагал труд при ответника за периода, посочен в исковата молба, установено е и уговореното трудово възнаграждение за отделните периоди.

По делото е изслушана и ССЕ с вещото лице С., компетентно изготвено и не оспорено от страните, съгласно което заключение се установява, че размерът на дължимото ТВ за процесния период е в размер на 14 283,62 лева.

Следва да се отбележи обстоятелството, че заключението е изготвено на база писмени доказателства по делото, доколкото вещото лице не е открило представител на фирмата на посочения адрес. В съдебно заседание на 18.11.2015 година съдът е указал на ответника последиците на член 161 от ГПК относно възпрепятстването на доказването, като такова съобщение е било връчено на ответника чрез управителя А. С., като едва след тази процедура е било изготвено и прието заключението на Д.С..

Въз основа на събраните доказателства искът ще се уважи като основателен и доказан.

На основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС дължимата държавна такса върху уважените искове, като същата на основание чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, възлиза на 571,34 лева по иска по чл. 128, т. 2 от КТ.

Следва да се допусне предварително изпълнение на решението в частта, с която се присъждат трудови възнаграждения, на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК.

Така мотивиран, съдът 

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА ”ВенГо” ЕООД с ЕИК 201280354 със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, ул. „Въча” № 6, представлявано от управителя А. Б. да заплати на К.И. Б. с ЕГН **********,*** следните суми: сумата от 352,75 лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. септември 2012г., сумата от 352,75 лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. октомври 2012г,  сумата от 352,75 лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. ноември 2012г, сумата от 352,75 лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. декември 2012г , сумата от 352,75 лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. януари 2013г, сумата от 352,75 лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. февруари 2013г, сумата от 352,75 лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. март 2013г, сумата от 352,75 лева, представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. април 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. май 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. юни 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. юли 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. август 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. септември 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. октомври 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. ноември 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. декември 2013г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. януари 2014г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. февруари 2014г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. март 2014г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. април 2014г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. май 2014г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. май 2014г, сумата от 666,31 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. май 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. юни 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. юли 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. август 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. септември 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. октомври 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. ноември 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. декември 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. януари 2015г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. февруари 2015г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. март 2015г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. април 2015г., сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. май 2014г, сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. юни 2015г, както и сумата от 195,97 лева представляваща неплатено тр. възнаграждение за м. юли 2014г.

ОСЪЖДА ”ВенГо” ЕООД с ЕИК 201280354 със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, ул. „Въча” № 6, представлявано от управителя А. Б. да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 571,34 лева - дължима държавна такса върху уважения иск.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно присъденото трудово възнаграждение, на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните. 

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ А. Трайкова

 

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.