Гражданско дело 11031/2015 - Решение - 25-07-2019

Решение по Гражданско дело 11031/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е     31070

 

 

гр. Пловдив, 25.07.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на двадесет и пети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 11031 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено влязло в сила решение № 823/09.03.2016г., с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор ......... по КККР на гр. ......., одобрени със Заповед ......./03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. ....., ........, п.к......, ул. ...... № ..., ет..., с предназначение - жилище, апартамент, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ............с площ 314 кв. м. и съседи .............., ..........., .............., ...........; с площ от 150 кв. м. ведно с 1/3 идеална част от общите части на сградата, изба и таван, и 1/3 идеална част от дворното място между: Д.И.З., ЕГН **********,***, .....и В.А.Х., ЕГН ********** с адрес *** при квоти: от по 1/2 ид. част за всеки от тях.

Ищеца притендира изнасяне на публична продан. Заявява, че не ползва имота и не желае да го ползва. Иска присъждане на обезщетение.

Ответницата иска възлагане на недвижимия имот на нея.  Притендира разпределяне на ползването до приключване на делбата.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

От изготвеното заключение от 06.03.2019 г. по извършената тройна СТЕ е видно, че стойността на имота е 155700 лв. Съответно дела на всеки от страните е по 77850 лв. Имота е неподеляем.

От изготвеното заключение от 17.06.2019 г. по извършената допълнителна СТЕ е видно, че средномесечния наем за ½ ид. част от имота е в размер от 191 лв.

С оглед установените данни съдът намира от правна страна следното:

Предвид характера на допуснатия до делба имот, липсата на отправени твърдения и събрани доказателства за възможната му поделяемост и, с оглед заявените от страните искания съдът намира, че делбата на съсобствеността неможе да се осъществи чрез възлагане на реален дял на всеки от съделителите. Не е налице и основание за възлагане на имота на ответницата, каквото искане се отправя от нея, предвид липсата на установени факти сочещи наличие на визираните предпоставки в чл. 349, ал. 1 и 2 от ГПК. Ето защо като единствен възможен вариант за прекратяване на съсобствеността се очертава изнасянето на имота на публична продан при цена от 155 700 лв. определена съобразно заключението по изготвената тройна СТЕ, което съдът предпочита пред заключението по извършената първоначална единична СТЕ за оценка на имота, поради по-обстойното разглеждане на поставените въпроси от разширен кръг вещи лица.

Поради приключване на производството по делото страните следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на ПРС суми за ДТ в размер от 4 %  върху стойността на притежаваните от тях дялове от съсобствеността или по 3114 лв.

Искането на ответницата за предоставяне ползването на имота на нея до приключване на делбата се явява допустимо и основателно, с оглед липсата на притенция от страна на ищеца за това и желанието му да получава обезщетение, както и поради ангажираните доказателства-заключение по извършена допълнителна СТЕ, което съдът кредитира изцяло. Ето защо ползването на имота следва да се разпредели на ответницата за периода от влизане в сила на настоящето решение до приключване на делбата, като същата следва да заплаща на ищеца сумата от 191 лв. месечно обезщетение за ползване на притежаваната от него част от съсобствеността.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до делба недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор ......... по КККР на гр. ......., одобрени със Заповед ......./03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. ....., ........, п.к......, ул. ...... № ..., ет..., с предназначение - жилище, апартамент, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ............с площ 314 кв. м. и съседи .............., ..........., .............., ...........; с площ от 150 кв. м. ведно с 1/3 идеална част от общите части на сградата, изба и таван, и 1/3 идеална част от дворното място при средна пазарна цена от 155 700 лв. СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА: ½ ид. част за Д.И.З., ЕГН **********,***, .....и ½ ид. част за В.А.Х., ЕГН ********** с адрес ***.

          ОСЪЖДА Д.И.З., ЕГН **********,***, .....и В.А.Х., ЕГН ********** с адрес *** да заплатят в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС суми от по 3114лв. (три хиляди сто и четиринадесет лева) за държавна такса за производството.

         ОСЪЖДА В.А.Х., ЕГН ********** с адрес *** да заплаща на Д.И.З., ЕГН **********,***, .....на основание чл. 344, ал. 2 от ГПК сумата от 191 лв. (сто деветдесет и един лева) месечно начиная от влизане на решението в сила до окончателното извършване на делбата.

 

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски окръжен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

         

          Решението в частта за разпределяне на ползването на имота има характер на определение и подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

          Приканва страните в едноседмичен срок от влизане в сила на решението да внесат дължимите от тях държавни такси по сметка на ПРС, като им указва, че при неизпълнение на задължението в предоставения им срок спрямо тях ще се предприемат действия по принудителното им събиране.

 

 

СЪДИЯ: /п./ Димитрина Тенева

 

         Вярно с оригинала!

         ММ