Гражданско дело 11031/2015 - Решение - 23-06-2016

Решение по Гражданско дело 11031/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е № 2194

 

Гр. Пловдив, 23.06.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 11031 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на В.А. Х., за поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение № 821 от 09.03.2016 г. по делото, изразяваща се в грешно посочване в диспозитива на съдебното решение на фамилното име на съделителката В.А.Х. вместо Х..

В предоставения срок за отговор отсрещната страна не заявява становище.

Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от поправката, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на молителя, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

С исковата молба е заявен иск за делба недвижим имот между Д.И.З. и В.А.Х.. Между същите страни е допусната и делбата на имота. Видно от представената лична карта 641958605 фамилното име на съделителката е Х., а не Х., както е посочено в исковата молба и възприето в решението на съда.

Предвид това искането на молителката следва да се уважи, като в диспозитива на съдебното решение на стр. 2, абзац шести, ред дванадесети, фамилното име „Х.” да се чете „Х.”.

Водим от горното съдът,

 

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в решение № 821 от 09.03.2016 г.  по гр. дело № 11031 по описа за 2015 г. на ПРС, при която в диспозитива на съдебното решение на страница втора, абзац шести, ред дванадесети, фамилното име „Х.” да се чете „Х.”.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.