Гражданско дело 11031/2015 - Решение - 12-12-2019

Решение по Гражданско дело 11031/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е № 4764

 

Гр. Пловдив, 12.12.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 11031 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на Д.И.З. чрез адв. Е. за поправка на  Решение № 3170/25.07.2019 г., постановено по делото, досежно липсата на произнасяне по искането за разпределяне на правото на ползване имота.

В предоставения срок за отговор отсрещната страна оспорва искането.

Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от допълването, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на страните, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

С решение от 3170/25.07.2019 г. е извършена допуснатата делба на заявения с исковата молба имот между Д.И.З. и В.А.Х. чрез изнасянето му на публична продан. В мотивите съдът е приел, че следва да се уважи искането на ответницата за предоставяне ползването на имота на нея до приключване на делбата срещу заплащане на обезщетение. Постановен е осъдителен диспозитив за определеното обезщетение, но съдът е пропуснал да формулира такъв досежно разпределението на ползването.

Предвид това съдът намира, че е налице разлика между действително формираната воля на съда в мотивите на решението и външното и изразяване в диспозитива на същото състояща се в липса на разпореждане за разпределяне ползването на имота от ответницата.

Това налага уважаване на подадената молба и допълване на диспозитива на решението със следния текст „…РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл. 344 от ГПК правото на ползване върху самостоятелен обект в сграда с идентификатор ......... по КККР на гр. ......., одобрени със Заповед ......./03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. ....., ........, п.к......, ул. ...... № ..., ет..., с предназначение - жилище, апартамент, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ............с площ 314 кв. м. и съседи .............., ..........., .............., ...........; с площ от 150 кв. м. ведно с 1/3 идеална част от общите части на сградата, изба и таван, и 1/3 идеална част от дворното място на В.А.Х., ЕГН ********** с адрес ***, считано от постановяване на решението от 25.07.2019 г. по делото до окончателното приключване на производството.

Водим от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в решение № 3170/25.07.2019 г. по гр. дело № 11031 по описа за 2015 г. на ПРС, при която на страница трета между абзац втори и трети да се чете: „…РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл. 344 от ГПК правото на ползване върху самостоятелен обект в сграда с идентификатор ......... по КККР на гр. ......., одобрени със Заповед ......./03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. ....., ........, п.к......, ул. ...... № ..., ет..., с предназначение - жилище, апартамент, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ............с площ 314 кв. м. и съседи .............., ..........., .............., ...........; с площ от 150 кв. м. ведно с 1/3 идеална част от общите части на сградата, изба и таван, и 1/3 идеална част от дворното място на В.А.Х., ЕГН ********** с адрес ***, считано от постановяване на решението от 25.07.2019 г. по делото до окончателното приключване на производството.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.