Гражданско дело 11031/2015 - Решение - 09-03-2016

Решение по Гражданско дело 11031/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 821

 

 

гр. Пловдив, 9.03.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на десети февруари през две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 11031 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбата. Образувано е по искова молба, постъпила от Д.И.З., ЕГН **********, чрез адв. Е., против В.А.Х., ЕГН ********** с адрес *** за допускане до делба между страните на следния недвижим имот- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.740.1.3 по КККР на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. П., р-н Ц., п.к. ****, ул. „Ц.И.А." № *, ет. *, с предназначение - жилище, апартамент, който обект се намира в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.740, с площ 314 кв. м. и съседи 56784 521 1338 56784.521.1340,56784.521.739,56784.521.741; с площ от 150 кв. м. ведно с 1/3 идеална част от общите части на сградата, изба и таван, и 1/3 идеална част от дворното място при квоти от по 1/2 ид. част за всеки от тях.

В исковата молба се твърди, че страните са бивши съпрузи, брака между които е прекратен Решение №256/15.10.2007г., постановено по бр.дело № ***/****г., по описа на II брачен състав на Пловдивския районен съд, влязло в законна сила. По време на същия те са придобили собствеността върху заявения за делба имот в режим на СИО чрез възмездни сделки, изповядани с НА № ***,  том **, дело ***** от *******. на нотариус ** прехвърляща правото на собственост срещу гледане и издръжка от И.и Л. З. на Д.З. и Е. З. и НА № ***, том **, дело **** от *****. на нотариус ** с който Е. З. и В. З. са продали на Д.З. ½ ид. част от имота

В предоставения срок за отговор не е постъпил такъв от ответника.

 

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното. 

От представените писмени доказателства –Нотариален акт за продажба на недвижим имот срещу гледане и издръжка № ***, том **, дело ***** от ****** на нотариус **** копие от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том **, дело **** от ******. на нотариус **.; копие от схема на самостоятелен обект № **-******/**.**.****г., издадена от СГКК-гр. Пловдив; копие от Скица на поземлен имот № № **-******/**.**.****г.., издадена от СГКК-гр. Пловдив; Копие на Решение №256/******., по бр.дело № ***/****г е видно, че ½ ид. часто от заявения за делба имот е придобита от страните по делото на 17.11.1997 г. по време на брака им чрез възмездна сделка, а другата 1/2 ид. част по същия ред на 19.06.1998 г. Брака е прекратен с развод от 27.11.2007 г.

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

От събраните писмени доказателства безспорно се установява, че заявеният за делба е съсобствен между страните тъй като е придобит по време на брака им при режим на СИО. След прекратяване на същия през 2007 г. бездяловата съсобственост се е трансформирала в обикновена такава, поради което същите към момента имат равни квоти от имота от по ½ ид. част. Предвид това делбата на процесния имот следва да се допусне между страните при квоти от по ½ ид. част.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.740.1.3 по КККР на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. П., р-н Ц., п.к. ****, ул. „Ц.И.А." № *, ет. *, с предназначение - жилище, апартамент, който обект се намира в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.740, с площ 314 кв. м. и съседи 56784 521 1338 56784.521.1340,56784.521.739,56784.521.741; с площ от 150 кв. м. ведно с 1/3 идеална част от общите части на сградата, изба и таван, и 1/3 идеална част от дворното място КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: Д.И.З., ЕГН **********, чрез адв. Е. и В.А.Х., ЕГН ********** с адрес *** ПРИ КВОТИ: от по 1/2 ид. част за за всеки от тях.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

След влизане на решението в сила делото да се докладва за предприемане на действия по подготовка на производството във втора фаза на делбата.

                                                 СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРГИНАЛА: Д. Д.