Гражданско дело 10771/2015 - Определение - 14-11-2016

Определение по Гражданско дело 10771/2015г.

 

 

 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 9837, 2016 г. ,гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 14.11.2016 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10771 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         С разпореждане от закрито съдебно заседание на 10.10.2016 г. исковата молба е оставена без движение поради констатирани нередовности, за което ищецът е уведомен на 10.11.2016 г. /съобщение лист 41 от делото/ и му е предоставена възможност да ги отстрани. В определения от закона срок, който е изтекъл на 09.11.2016 г. недостатъците не са поправени, поради което на основание чл. 129, ал. 3 ГПК исковата молба следва да бъде върната. Ето защо съдът :

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

         ВРЪЩА исковата молба на С.Г.С. с ЕГН **********,***, с адрес за съобщения – гр. П., ул. „Р.Д.” № ..., ет. ...., офис ..., чрез адв. И.Б.М., против Ж.П.П..

         Разпореждането може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

         На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от настоящото разпореждане да се връчи на ищеца.

        

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ ТАНЯ БУКОВА

 

 

         Вярно с оригинала!

         ММ