Гражданско дело 10771/2015 - Определение - 13-11-2015

Определение по Гражданско дело 10771/2015г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 11070, 2015 г. ,гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 13.11.2015 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10771 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         С разпореждане от закрито съдебно заседание на 01.09.2015 г. исковата молба е оставена без движение поради констатирани нередовности, които са били частично отстранени, като до настоящия момент, въпреки продължаването на срока, който е изтекъл на 09.11.2015 г., ищецът не е посочил адрес за призоваване на ответника, нещо повече, не се е снабдил с издаденото му в тази връзка на 02.08.2015 г. съдебно удостоверение, поради което на основание чл. 129, ал. 3 ГПК исковата молба следва да бъде върната. Ето защо съдът :

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

         ВРЪЩА исковата молба на С.Г.С. с ЕГН **********,***, с адрес за съобщения – гр. П., ул. „Р.Д.” № ..., ет. ...., офис ..., чрез адв. И.Б.М., против Ж.П.П..

         Разпореждането може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

         На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от настоящото разпореждане да се връчи на ищеца.

        

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

 

 

         Вярно с оригинала!

         ММ