Гражданско дело 10427/2015 - Решение - 14-11-2017

Решение по Гражданско дело 10427/2015г.

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

   3950    14.11.2017г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

        като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 10427 по описа на съда за 2015 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

        Производството по делото е по реда на чл.247 ГПК.

        По делото е постановено решение № 1702 от 20.05.2016г., с което е допусната съдебна делба на няколко недвижими имота, сред които и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.1083.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.1083, с адрес на имота: гр. П., бул. Р №, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 190,00 кв.м., ведно с прилежащи части: изба № 7 и изба № 6, които изби са заснети по КККР като Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.1083.1.12 с предназначение – гараж, както и ведно с 13,45% ид. части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.521.1083.1.3, под обекта - 56784.521.1083.1.2, над обекта - 56784.521.1083.1.6.

        По делото е постъпила молба от адв. Н.А., в качеството му на пълномощник на К.Г.М. от 28.09.2017г., с която е било направено искане за допускане на тълкуване на постигнатата във втора фаза на производството съдебна спогодба, доколкото при оформяне на същата е допуснат технически пропуск, като при възлагане на описания недвижим имот на този съделител, е пропуснато да се впише, че възлагането е ведно с принадлежащата към това жилище 1/8 ид.ч. от дворното място, представляващо ПИ с идентификатор 56784.521.1083, намиращо се в гр.П, бул. „Р” № **. След констатация, че в решението по допускане на делбата от 20.05.2016г. съдът не се е произнесъл по отношение на посочената 1/8 ид.ч. от дворното място и указания да се уточни подадената молба, по делото е постъпила молба от 19.10.2017г., в която е посочено, че ид.ч. от терена не представлява отделен обект на вещни права, а е принадлежност към посоченото жилище, ищците изрично са включили и тази ид.ч. в исковата си молба за делба, поради което е изразено становище, че съдът е допуснал явна фактическа грешка в решението по допускането на делбата и е направено искане за постановяване на решение, с което същата да се отстрани. Препис от молбата е редовно връчен на ищците по делото, чрез пълномощника им адв.З., като в дадения едноседмичен срок не е постъпило становище по същата.

        След преглед на материалите по делото съдът констатира, че в исковата молба от Б.Х.М., Н.Х.М. и Р.И.Б. против К.Г.М. са били изложени обстоятелства, че по наследство страните по делото са съсобственици на недвижими имоти, сред които и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.1083.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.1083, с адрес на имота: гр. П, бул. Р №, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 190,00 кв.м., ведно с прилежащи части: изба № 7 и изба № 6, както и ведно с 13,45% ид. части от общите части на сградата, както и 1/8 ид.ч. от дворното място, в което е изградена сградата, цялото от 203 кв.м. в парцел І-ви имот пл.№ 14 в кв.291 – стар, а нов 203 по плана на гр.Пловдив – четвърта градска част при граници на парцела: В.Т., имот на „Жилфонд” и бул. „Р” – гр.П.

В мотивите към съдебното решение за допускане на делбата е посочено, че относно индивидуализацията на имотите по делото са представени схема № 15-346297 и скица № 15-346295 от 12.08.2015г., издадени от СГКК – гр.Пловдив, от които се установява актуалното положение на апартамента и поземления имот, в който той се намира, по одобрените КККР на гр.Пловдив. В представената скица на поземления имот като собственик на ид.част 1/8 от правото на собственост фигурира Е. Б. Б., по силата на **********, като видно от приложените писмени доказателства посочената идеална част от поземления имот е предмет на представените нотариални актове, включително и на **********, с район на действие ПРС.

           При тези данни съдът намира, че волята на съда е била да се уважи предявеният иск за делба на описания недвижим имот в неговата цялост, включително и касателно 1/8 ид.ч. от дворното място, в което е изградена сградата, доколкото същата не представлява отделен обект на вещни права, а принадлежност към самостоятелния обект в сградата с идентификатор 56784.521.1083.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив.

           Поради това съдът намира, че са налице предпоставки за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното решение за допускане на делба от 20.05.2016г., с оглед на което съдът

 

Р Е Ш И:

 

           ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1702 от 20.05.2016г., постановено по гр.дело № 10427 по описа на Пловдивски районен съд за 2015г., като в диспозитива на съдебното решение, след думите „...при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.521.1083.1.3, под обекта - 56784.521.1083.1.2, над обекта - 56784.521.1083.1.6” ЗАПИСВА И ДА СЕ ЧЕТЕ „ведно с 1/8 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 56784.521.1083 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009г., с адрес на поземления имот гр.П, бул. „Р” № ***, номер по предходен план: ***, квартал: ***, парцел ***, при със.: 56784.521.1084, 56784.521.1082, 56784.521.1080, 56784.521.1369.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                   

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:      /п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: П. К.