Гражданско дело 10427/2015 - Определение - 29-11-2016

Определение по Гражданско дело 10427/2015г.

ПРОТОКОЛ № 10373

 

Година 2016                                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    VІ гр. състав

на двадесет и девети ноември                                         година 2016

В публично заседание в следния състав:

                                     

       Председател: НЕВЕНА КАБАДАИЕВА

 

Секретар: Петя Карабиберова

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯТА

гр. дело номер 10427 по описа за 2015 година.

На поименното повикване в 16,05 часа се явиха:

 

Ищците, редовно уведомени, явяват се лично Б.Х.М. и Н.Х.М. с адв. З., с пълномощно по делото.

Адв. З.: Представям и моля да приемете изрично пълномощно от Р.Б..

         Ответникът К.М., редовно уведомен, явява се лично и с адв. А., с пълномощно по делото.

         Адв. З.: Да се даде ход на делото.

         Адв. А.: Да се даде ход на делото.

При липса на процесуални пречки

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. З.: Във връзка с проведените разговори постигнахме споразумение за разпределение на процесните имоти в следния смисъл:

         Адв. А.: Действително с ищците постигнахме спогодба относно разпределението на допуснатите до делба два имота, която желаем да се оформи като такава в днешното съдебно заседание Заявяваме, че страните са постигнали спогодба относно начина на извършване на делбата, като имотите се разпределят между всеки от тях, в дялове на тяхна собственост, както следва:

        

 1.ДЯЛ ПЪРВИ: В дял на К.Г.М. с ЕГН: ********** ***, се дава и същият получа в своя дял на собственост следния недвижим имот:

 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.521.1083.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.1083, с адрес на имота: гр. П., бул. Р №, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 190,00 кв.м., ведно с прилежащи части: изба № 7 и изба № 6, които изби са заснети по КККР както и ведно със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.1083.1.12 с предназначение - гараж, както и ведно с 13,45% ид. части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.521.1083.1.3, под обекта - 56784.521.1083.1.2. над обекта - 56784.521.1083.1.6;

Пазарната оценка на този дял, съгласно приетото заключение на вещото лице В.Р. е в размер на 159 680 лв.

 

2. ДЯЛ ВТОРИ: В общ дял на Б.Х.М. с ЕГН: ********** и Н.Х.М. с ЕГН ********** се дава, и те се съгласяват да получат в техен общ дял, при равни права за всеки от тях, следния недвижим  имот, предмет на делбата, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - Вилно място в с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив, с площ от 1047 кв.м., за който по действуващия в момента регулационен план, са отредени два отделни урегулирани поземлени имоти /УПИ/, допуснати до делбата, а именно:

2.1.    Дворно место/ празно/ съставляващо УПИ V-547 от кв.29 по плана на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 326/1976 г., незастроено, с площ 517 кв.м. и граници: от две страни улици. УПИ VI-547 и УПИ IV-547;

2.2.    Дворно место, съставляващо  УПИ VI-547 от кв.29 по плана на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 326/1976 г., с площ 530 кв.м. и граници: улица, УПИ VІІ-547 и УПИ IV-547 и УПИ V-547, ведно с построената в описаното место двуетажна жилищна сграда;

Пазарната оценка на този дял /описаните по-горе две УПИ/ съгласно приетото заключение на вещото лице възлиза на:

- за УПИ VІ-547, кв. 29 ведно с двуетажната жил. сграда в него в размер на 57900 лв.;

- за УПИ V- 547, кв.29, в размер на сумата от 19 560 лв.

Общата пазарна цена на целият дял втори, възлиза на сумата от 77 460 лв.

 

3. Съделителят Р.И.Б. с ЕГН: ********** заявява, че е съгласен и желае да получи свой дял не в натура, а изцяло  този негов дял, в размер на 1/3 ид.ч. от допуснатите до делба имоти да бъде уравнен парично.

4. За уравнение на дяловете, страните заявяват, че си дължат следните суми:

- К.Г.М. се задължава да заплати на Б.Х.М. и Н.Х.М., за уравнение на техния дял /общо в размер на 1/3 част/ от получения от него имот по дял първи от настоящата спогодба- общо сумата от 53 227 лв./петдесет и три хиляди двеста двадесет и седем лева;

- Б.Х.М. и Н.Х.М. се задължават да заплатят, общо двамата на К.Г.М., за уравнение на неговия дял / в размер на 1/3 част/ от получения от тях имот по дял втори, общо сумата от  25 820 лева / двадесет и пет хиляди, осемстотин и двадесет лева/.

- Страните: К.Г.М., от една страна, и Б.Х.М. и Н.Х.М., двамата, от друга страна, извършват прихващане /компенсация/ между двете посочени по-горе насрещни вземания, свързани с взаимно уравнение на дяловете им, като след това прихващане, К.Г.М. се задължава да заплати на  Б.Х.М. и Н.Х.М., остатъкът, общо сумата от 27 407 лв./ двадесет и седем хиляди четиристотин и седем лева/, по посочена банкова сметка *** Б.Х.М., която сума ще им заплати в четиринадесет дневен срок, считано от днес, датата на подписване на настоящата спогодба по следните банкови сметка:

Р.И.Б. с IBAN ***гария.

Н.Х.М. с IBAN ***гария.

Б.Х.М. с IBAN ***гария.

- К.Г.М. се задължава да заплати на Р.И.Б. за уравнение на неговия дял / в размер на 1/3 ид.ч./ от имота, описан по дял първи от настоящата спогодба, сумата в размер от 53 227 лв. /петдесет и три хиляди, двеста двадесет и седем лева/, която сума ще заплати в четиринадесет дневен срок, считано от днес, датата на подписване на настоящата спогодба, по посочената банкова сметка:

- Б.Х.М. и Н.Х.М. се задължават да заплатят на Р.И.Б. за уравнение  на дела му / в размер на 1/3 ид.ч./ от имота, описан в дял втори, сумата от 25 820 лева / двадесет и пет хиляди, осемстотин и двадесет лева/, която сума ще му заплатят в четиринадесет дневен срок, считано от днес, датата на подписване на настоящата спогодба по горепосочената банкова сметка.

***. Страните заявяват, че със заплащането на горепосочените суми за уравнение считат всички отношения във връзка със съсобствеността на имотите предмет на делбата за напълно уредени и приключени, а съсобствеността върху процесните имоти за напълно прекратена, и заявяват че нямат, и не ще предявяват други претенции от вещноправен или облигационен характер, едни спрямо друг.

6. Във връзка с предявената и приета за разглеждане в съдебно заседание на 13.Х.2016 г. по делото претенция по сметки, от страна на съделителя К.Г.М., страните се съгласяват да извършат прихващане между дължимите от страна на съделителите Б.Х.М.Н.Х.М. и Р.И.Б. суми за заплатените от страна на съделителя К.Г.М. данъци върху процесните имоти, както и такси смет по ЗМДТ, предмет на горната предявена претенция, като тези техни задължения се прихванат със задължението на К.Г.М. към посочените съделители - присъдените в полза на тримата съделители: Б.Х.М.  Н.Х.М. и Р.И.Б. разноски за първа и втора инстанция по гр.д.№ 3919/ 2012 г. на Окръжен съд- Пловдив.

След посоченото прихващане, страните заявяват, че считат горните насрещни задължения за напълно уредени и погасени, както и заявяват, че нямат други взаимни и насрещни задължения Е.н спрямо друг, поради което и съделителят К.Г.М. заявява, че оттгеля предявената от него в съдебно заседание на 13.10.2016 г. по делото претенция по сметки и моли производството по делото в тази част да бъде прекратено.

Ответникът К.М.: Действително оттеглям заявената претенция.

Страните, имащи право да получат дължимите суми за уравнение, имат правото да впишат законна ипотека за същите суми до момента на тяхното окончателно заплащане.

Адв. А.: Във връзка с оттегляне претенцията по сметки не поддържам искането за представяне на писмени доказателства и моля да бъде заличено.

 

                                                           СПОГОДИЛИ СЕ:       

 

1...............................................                          2...............................................

/Б.Х.М./                                  /Н.Х.М./

 

 

3...............................................                          4...............................................

/За Р.И.Б./                              /К.Г.М./

-         адв. З.

                                                                 

                  

РАЙОНЕН СЪДИЯ……………….

 

 

Съдът намира, че така постигната съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, поради което същата следва да бъде одобрена. Предвид оттегляне претенцията по 346 от ГПК от К.М., производството ще следва да се прекрати в тази му част. С оглед необходимостта от определяне на дължимите държавни такси делото да се докладва за определянето им. Поради изчерпване предмета на делото, производството следва да бъде прекратено. Ето защо и на основание чл. 234, ал.1 от ГПК  Съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

         ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в изложения по-горе смисъл.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 10427/2015 г. по описа на на Пловдивския районен съд- VІ гр.състав.

         ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК производството в частта му по заявената претенция по сметки от К.Г.М..

          ДА СЕ ДОКЛАДВА делото в закрито заседание за определяне на дължимите държавни такси.

         Определението в частта относно прекратяване на производството подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок, считано от днес.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 16,25 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                               СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: П. К.