Гражданско дело 10368/2015 - Решение - 24-05-2016

                                                   Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                     Номер 1708                        24.05.2016г.                Град ПЛОВДИВ

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    Пловдивски Районен съд                                        ХХ-ти граждански състав

    На двадесет и седми април                                                         2016 Година

     В публично заседание в следния състав:

                                                 

                                                        Председател: :  ЗОЯ БОГДАНОВА

       при секретаря  Каменка Кяйчева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №10368 по описа за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е по реда на чл.422  вр. чл.415 от ГПК,образувано по предявени от „Тера Комюникейшънс“АД ЕИК131384920, със седалище и адрес на управление: гр.София  бул.“Цариграско шосе“№113А  против „Сейвуей България“ЕООД ЕИК20098 5219 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.“Бетовен“№6 обективно съединени искове с правна квалификация чл.79 и чл.86 от ЗЗД.

Ищецът твърди, че има вземане спрямо ответника, произтичащо от сключен между страните на 13.10.2011г договор по който ответникът  му дължи   сумата от 13571,64 лв представляща стойността на предоставени услуги,представляващи техническа възможност за получаване на SMS съобщения,за което са съставени фактури, както следва:

  фактура№

Номер на фактура

От дата

Стойност в лева с ДДС

0000033887

11 2.2015

1489,02

0000032641

9.1.2014

2787,30

0000034085

0000033551

 0000033977

 0000033677

0000033772

 0000034218

9.04 2015

11.11     .2014

 9.3.2015

10.12     .2014

7.1. 2015

12.06.2015

1474.32

 1832,82

1412,35 1

11544.46

1735,08 

I 1296,29

 

 

-сумата от 752,20 (седемстотин петдесет и два лева и двадесет стотинки),представляваща обезщетение за забавено плащане на гореописаните главници,както следва:

Лихва

45,54 лв.

лихва от

21 02 2015 г.

ДО

11 06 2015

Лихва

394.90 лв.

лихва от

19.01 2014 г.

ДО

11.06 2015 г.

Лихва

22,14 лв

лихва от

19 04 2015 г.

до

11 06 2015 г.

Лихва

103,50 лв.

лихва от

21.11.2014 г.

ДО

11 06 2015 г.

Лихва

33, 38 лв.

лихва от

19.03 2015 г.

до

11 06 2015 г.

Лихва

74.73 лв.

лихва от

20.12.2014 г.

ДО

11 06 2015

Лихва

70. 44 лв

лихва от

17 01.2015 г.

ДО

11 06.2015 г.

Лихва

7,57 лв.

лихва от

22.05 2015г

ДО

11 06.2015 г.

 

 Твърди, че за така описаните суми се снабдил със Заповед за изпълнение на парично задължение по ч. гр. д. №7161/2015г. по описа на ПРС срещу която ответникът възразил.Твърди че ответникът му дължи и сумата от 2298,74лв представляваща стойността на предоставена услуга по фактура №0000034470/22.07.2015г Въз основа на изложеното от съда се иска да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че същият дължи на ищеца горе- описаните суми, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението до окончателното й изплащане,както и да осъди ответника да заплати на ищеца сумата от 2298,74лв представляваща стойността на предоставена услуга за което е съставена фак тура№0000034470/22.07.2015г.,ведно със законната лихва,считано от датата на иско вата молба до окончателното й заплащане.Претендира разноски.

Ответникът не е депозирал в срока по чл. 131 от ГПК писмен отговор и не взема становище по така предявените искове.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност във връзка със становищата на страните, намира за установено следното:

          В проведеното на 27.04.2016г. съдебно заседание процесуалният представител на ищцовото дружество е направил искане по чл. 238 от ГПК за постановяване на непри съствено решение срещу ответника.

Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение за осно вателно.

На първо място- ответникът в предоставения по чл.131 от ГПК срок за отговор на исковата молба, не е представил такъв. Не се е явил или изпратил представител в съдебно заседание, за което е бил редовно уведомен. Не е направил искане за разглеж дане на делото в негово отсъствие.

На второ място,налице е искане на ищцовата страна за постановяване на не присъствено решение.

На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на срокове за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в съобщение и призовка до ответника на л.155 от делото.

И на последно място – налице е предпоставката на чл. 239 ал.1 т.2 от ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани от ищцовата страна доказателства исковете са вероятно основателни.

 Ето защо предявените искове следва да бъдат уважени, без решението да се мотивира по същество.

 На осн. чл. 78 ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските в заповедното производство констатирани общо в размер на 1123,80лв и разноските в настоящото производство, констатирани в  размер на 1485,24 лв съгласно представен списък.

          Мотивиран от горното , Съдът

Р   Е   Ш   И

 

       ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Сейвуей Бъл гария“ЕООД ЕИК20098 5219 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.“Бетовен“№6  , че същият дължи на „Тера Комюникейшънс“АД ЕИК131384920, със седалище и адрес на управление: гр.София  бул.“Цариграско шосе“№113А сумата от 13571,64лв представляща стойност на предоставена услуга,представляваща техническа възможност за получаване на SMS съобщения, дължима по сключен между страните на на 13.10.2011г договор,за което са съставени фактури както следва

  фактура№

Номер на фактура

От дата

Стойност в лева с ДДС

0000033887

11 2.2015

1489,02

0000032641

9.1.2014

2787,30

0000034085

0000033551

 0000033977

 0000033677

0000033772

 0000034218

9.04 2015

11.12     .2014

 9.3.2015

10.13     .2014

7.1. 2015

12.06.2015

1474.32

 1832,82

1412,35 1

11544.46

1735,08 

I 1296,29

 

 

-сумата от 752,20лв, представляваща обезщетение за забавено плащане върху горе описаните главници,както следва:

Лихва

45,54 лв.

лихва от

21 02 2015 г.

ДО

11 06 2015

Лихва

394.90 лв.

лихва от

19.01 2014 г.

ДО

11.06 2015 г.

Лихва

22,14 лв

лихва от

19 04 2015 г.

до

11 06 2015 г.

Лихва

103,50 лв.

лихва от

21.11.2014 г.

ДО

11 06 2015 г.

Лихва

33, 38 лв.

лихва от

19.03 2015 г.

до

11 06 2015 г.

Лихва

74.73 лв.

лихва от

20.12.2014 г.

ДО

11 06 2015

Лихва

70. 44 лв

лихва от

17 01.2015 г.

ДО

11 06.2015 г.

Лихва

7,57 лв.

лихва от

22.05 2015г

ДО

11 06.2015 г.

ведно със законната лихва върху главницата,считано от 12.06.2015г. до окончателното й изплащане, за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по ч. гр. д. № 7161/ 2015г. по описа на ПРС 

         ОСЪЖДА „Сейвуей България“ЕООД ЕИК20098 5219 със седалище и адрес на управлуние гр.Пловдив ул.“Бетовен“№6   да заплати на „Тера Комюникейшънс“АД ЕИК131384920, със седалище и адрес на управление: гр.София  бул.“Цариграско шосе“№113А  сумата от  2298,74лв представляваща стойността на предоставена услуга дължима по дължима по сключен между страните на на 13.10.2011г договор,за което е съставена  фактура№0000034470/22.07.2015г, ведно със законната лихва,считано от 21.08.2015г. до окончателното й заплащане както и сумата от 2609,04лв разноски за производството

       Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

        Същото следва да се връчи на страните.

        Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл. 240 от ГПК.

 

 

                                                    Районен съдия:/п/ Зоя Богданова ………………………..

                                                                                                                                 

 

 

Вярно с оригинала: И.П.