Гражданско дело 100/2015 - Решение - 15-05-2015

Решение по Гражданско дело 100/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1659

 

 

гр. Пловдив, 15.05.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на петнадесети април през две хиляди и петнадесета година

 

 

Председател: Димитрина Тенева

 

 

при секретаря ДИАНА ДИМИТРОВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 100 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 415, ал.1 от ГПК вр. с чл. 422, ал.1, ГПК, вр. с чл. 79 от ЗЗД, вр. с чл. 258, от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД от "Аполита" ООД, със седалище и адрес на управление: с. Герман, община Столична, район „Панчарево", улица „Патриарх Герман" No 99 Г,с ЕИК 200688812, представлявано от управителя Й.П. Г., чрез адв. Н.Я. и адвокат А.Г. срещу „Глобъл  комюникейшън  нет" АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Стефан Веркович" No 3. ет. 4. офис 5, с ЕИК 175156765 за признаване за установено, че ответника дължи на ищеца сумата от 2 310.58 лв. представляващи неизплатена част от цената по Фактура №50/04.10.2011г.; сумата от 838.84 лева. представляващи обезщетение за забавено плащане на задълженията по фактура №50/04.10.2011г. за периода от 24.11.2011г. до 24.11.2014г.; 125.31 лева, представляващи обезщетение за забавено плащане на законна лихва за забава на задълженията по Фактура №51/06.10.2011г. в размер 1449.48 лева за периода 24.11.2011г. - 24.09.2012г.: ведно със законната лихва върху неплатения остатък от главницата по фактура №50/04.10.2011г. от датата на подаване на заявлението - 24.11.2014г. до окончателното й изплащане. Притендира разноски.

В исковата молба се твърди, че по силата на сключен между страните Рамков договор за строителство от 04.10.10 г. и възлагане от страна на ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ" АД „Аполита" ООД е извършило следните СМР -за изграждане на трасета на оптични кабелни мрежи, както следва: за обект: „Авариен ремонт - град Ботевград", на стойност 4310.58 лева. с включен ДДС, като за изпълнението и приемането на възложените работи е съставен двустранен Протокол за установяване завършването и заплащане на натуралните видове строителни и монтажни работи от 28.09.2011 г. За дължимото възнаграждение в размер 4310.58 лева. с включен ДДС изпълнителя е издал данъчна фактура № 50/04.10.2011г.. получена и подписана от възложителя.; за обект: .Авариен ремонт - град Перник", на стойност 1449.48 лева. с включен ДДС, като за изпълнението и приемането е съставен двустранен Протокол за установяване завършването и заплащане на натуралните видове строителни и монтажни работи от 03.10.2011г.; издадена №51/06.10.2011г-за дължимото възнаграждение в размер 1449.48 лева, с включен ДДС;

Съгласно чл.4. ал.4 от Рамков договор за строителство от 04.10.2010г. 'ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ" АД е следвало да заплати дължимите възнаграждения за изпълнените и приети СМР в срок до 30 дни от получаване на издадените фактури. Заплатени са на 11.07.2012г. 2 000 лева по Фактура №50/04.10.2011г и на 25.09.2012г. дължимата сума по Фактура №51/06.10.2011г. Към настоящия момент не е заплатен пълния размер на задължението си по Фактура №50/04.10.2011г. За забавеното плащане на задълженията по гореописаните фактури длъжникът дължи и обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху главниците от 24.11.2011г. до датите на плащане, съответно до предявяването на настоящото заявление, както следва: 838.84 лева - законна лихва за забава на задълженията по фактура №50/04.10.2011г.. от които: 129.97 лева – върху  сумата 2 000 лева за периода 24.11.2011- 10.07.2012г., и 708.87 лева – върху сумата 2 310.58 лева за периода 24.11.2011 г. - 24.11.2014г.; 125.31 лева - законна лихва за забава на задълженията по Фактура №51/06.10.2011г. в размер 1449.48 лева за периода 24.11.2011г. - 24.09.2012г. На 21.11.2014г. "Аполита" ООД подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК за гореописаните вземания, както и за законната лихва върху неизплатената главница от датата на подаването на заявлението до окончателното й плащане и за присъждане на разноски в заповедното производство. Образувано частно гражданско дело №16588/2014г. на Районен съд - Пловдив, ГК. VII състав, и е издадена Заповед от 25.11.2014г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. В предоставения срок е депозирано възражение от длъжника.

         В предоставения срок за отговор не е постъпил такъв от ответника.

Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото производство доказателства, както и доводите на страните, намира за установено от фактическа страна следното:

От представените по делото писмени доказателства-договор от 04.10.2010 г.; фактури № 2000000050/04.10.2011 г. № 2000000051/06.10.2011 г.; протоколи от 28.09.2011 г.; 03.10.2011 г. се установява, че на 04.10.2010 г. между страните е сключен договор по силата, на който ищеца се е задължил да извърши СМР, а ответника да заплати цена, определяща се в изготвен и подписан приемо-предавателен протокол, платими в тридесетдневен срок от получаване на фактурата. На 28.09.2011 г. са предадени на ответника възложител  заявени СМР на стойност 4310,58 лв., фактурирани на 04.10.2011 г. с документ предаден на ответното дружество на същата дата, а на 03.10.2011 г. СМР на стойност 1449,48 лв., фактурирани с документ от 06.10.2011 г., подписан от получателя.

От приложеното гр. дело 16588/14 г. на ПРС е видно, че за притендираното вземане е издадена заповед за изпълнение № 10017/25.11.2014 г., срещу която в срок е постъпило възражение от длъжника.

Предвид така установените факти съдът намира от правна страна следното:

С оглед разпоредбата на чл. 415, ал. 1 ГПК, налагаща при подаване на възражение от длъжника по издадена заповед за изпълнение, кредитора да предяви иск за установяване на вземането си, който на основание чл. 422, ал. 1 ГПК се счита предявен от момента на подаване на заявлението, и предвид установените данни за проведено заповедно производство по ч. гр. дело 16588/14 г. на ПРС, съдът счита, че е налице правен интерес у ищеца за водене на настоящото дело.

Предвид установените данни от събраните писмени доказателства съда намира за доказани факти сочещи пораждане на заявеното вземане на посоченото основание, както и в определения размер. Между страните имащи качеството на търговци е възникнало правоотношение, породено от сключената търговска сделка и доколкото от страна на изпълнителя се установява, че е извършил заявени от възложителя услуги, на които е определил цената и предал изискуемите счетоводни документи, то с изтичане на 30 дневен срок от 04.10.2011 г. и от 06.10.2011 г. се е породило задължение за получателя за заплащане на дължимата цена.

Предвид липсата на заявени твърдения от ответника и представени доказателства за осъществяване на плащане по издадените фактури, съда мира за дължим определения в тях размер. Доколкото ищеца твърди, че е настъпило плащане на сумата от 2000 лв. по фактура № 50/04.10.2011 г., на 11.07.2012 г. и цялата сума по фактура № 51/06.10.2011 г. на 25.09.2012 г. , то дължима се явява само сумата от 2310,58 лв. по фактура № 50/04.10.2011 г.

Установените данни за неизпълнение на част от задължението за заплащане на сумата от 2310,58 лв. и направените от съда изводи за забавено плащане на сумата от 2000 лв. по фактура 50/04.10.2011 г. в периода 04.11.2011 г.-11.07.2012 г., както и цялата сума от 1449,48 лв. по фактура № 51/06.10.2011 г. в периода 06.11.2011 г.-25.09.2012 г. сочат, че е налице основание за дължимост на обезщетение за забава в посочените периоди. Тъй като се притендира такова върху сумата от 2000 лв. за периода от 24.11.2011 г. до 10.07.2012 г. и върху сумата от 2310,58 лв. за периода от 24.11.2011 г.-24.11.2014 г.; както и върху сумата от 1449,48 лв. за периода от 24.11.2011 г. до 24.09.2012 г. то е налице основание за признаване за установено, че се дължи обезщетение за забава върху заявените главници в посочените периоди. Що се отнася до размера, в който същите следва да се уважат съобразно служебно направените изчисления от съда с помощта на електронна програма за изчисление на такъв вид вземания съда намира, че заявените суми съвпадат с установените такива.

По изложените съображения съда намира, че предявеният иск е основателен и следва да се уважи.

С оглед изхода на делото на ищеца на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК следва да бъдат присъдени притендираните разноски за държавна такса за държавна такса и адвокатско възнаграждение проведеното заповедно и настояще производство, които възлизат съответно на сумите от 415,60 лв. и 826,83 лв.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО , че „Глобъл  комюникейшън  нет" АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Стефан Веркович" No 3. ет. 4. офис 5, с ЕИК 175156765 дължи на "Аполита" ООД, със седалище и адрес на управление: с. Герман, община Столична, район „Панчарево", улица „Патриарх Герман" No 99 Г,с ЕИК 200688812, представлявано от управителя Й.П. Г. сумата от 2 310.58 лв. (две хиляди триста и десет лева и петдесет и осем ст.) представляващи неизплатена част от цената по Фактура №50/04.10.2011г.; сумата от 838.84 лева. (осемстотин тридесет и осем лева и осемдесет и четири ст.) представляващи обезщетение за забавено плащане на задълженията по фактура №50/04.10.2011г. за периода от 24.11.2011г. до 24.11.2014г.; 125.31 лева, (сто двадесет и пет лева и тридесет и една ст.)представляващи обезщетение за забавено плащане на законна лихва за забава на задълженията по Фактура №51/06.10.2011г. в размер 1449.48 лева за периода 24.11.2011г. - 24.09.2012г.: ведно със законната лихва върху неплатения остатък от главницата по фактура №50/04.10.2011г. от датата на подаване на заявлението - 24.11.2014г. до окончателното й изплащане, за които е издадена заповед за изпълнение № 10017/25.11.2014 г. по гр. дело 16588/14 г. на ПРС.

 

ОСЪЖДА Глобъл  комюникейшън  нет" АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Стефан Веркович" No 3. ет. 4. офис 5, с ЕИК 175156765 да заплати на "Аполита" ООД, със седалище и адрес на управление: с. Герман, община Столична, район „Панчарево", улица „Патриарх Герман" No 99 Г,с ЕИК 200688812, представлявано от управителя Й.П. Г. сумата от 415,60 лв. (четиристотин и петнадесет лева и шестдесет ст.) за ДТ и адвокатско възнаграждение за заповедното производство, като и сумата от 826,83 лв. (осемстотин двадесет и шест лева и осемдесет и три ст.) разноски за настоящето производство.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.