Гражданско дело 9965/2014 - Определение - 28-05-2015

                                              О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

6190               28.05.2015 г.                                    гр. Пловдив

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХI гр. състав, в закрито съдебно заседание на 28.05.2015 г., в състав:

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 9965 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с искова молба от Я.А.К., ЕГН ********** и Д.С.К., ЕГН ********** против „Уникредит Булбанк” Ад, ЕИК 831919536 за осъждането на ответника да върне сумата от 6570,30 лева, като платена без правно основание.

В срока за отговор ответникът е направил възражение за местна неподсъдност, което съдът намира за основателно по следните причини:

Ищците основават осъдителната си претенция на извъндоговорно основание – неоснователно обогатяване на ответника. Твърди се, че между страните е сключен договор за кредит, обезпечен с ипотека, с фиксиран лихвен процент в размер на 7,573 %. Едностранно обаче съдоговорителят – ответник увеличил размера на лихвата, чрез добавяне на нов компонент към базовия лихвен процент и ищците били принудени да заплащат по – голяма лихва, без да я дължат.

Настоящият съд счита, че в разглеждания казус, изборната местна подсъдност по чл. 113 ГПК е неприложима, тъй като ЗПК, който препраща към ЗЗП, не се прилага за договори, обезпечени с ипотека, какъвто е настоящият, поради което предявеният иск не е потребителски.

Изборната местна подсъдност по чл. 113 ГПК е приложима в случаите, когато от една страна ищецът има качеството "потребител" по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, а от друга търси защита на правата си в това качество въз основа на съответния специален закон. Понятието потребител е възприето в широк смисъл и особената подсъдност по чл. 113 ГПК е отнесена към исковете на физически лица по съответните специални закони – например по искове на потребители на застрахователни услуги по смисъла на § 1 от ДР на КЗ, основани на застрахователни договори, към исковете на физически лица - потребители на електрическа енергия по смисъла на § 1, т. 42 от ДР на ЗЕ, предявени за разрешаване на спорове във връзка с договори за доставка на електроенергия и т.н. В случая, ищците са физически лица и принципно биха могли да имат качеството на потребители, съгласно легалната дефиниция на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП. Правоотношението между страните обаче е възникнало по договор за банков кредит, обезпечен с ипотека. Защитата на правата на потребителите - кредитополучатели по договор за банков кредит е регламентирана в Закона за потребителския кредит, като съгласно чл. 24 ЗПК, за договорите за потребителски кредит се прилагат правилата на чл. 143чл. 148 от ЗЗП, /отнасящи се до неравноправните клаузи, наличието на каквито в договора твърдят и ищците/. Договорите, които са обезпечени с ипотека обаче, са изрично изключени от приложното поле на този закон / чл. 4, ал.1, т.2 ЗПК/, като нямат регламентация и в друг нормативен акт, поради което свързаните с тях искове нямат характер на потребителски искове по смисъла на чл. 113 ГПК.

И не на последно място, в случая претенцията на ищците не се основава на твърдения за договорно неизпълнение на ответника, а на твърдения за неоснователното му обогатяване.

        Ето защо, производството пред настоящия съд следва да се прекрати, а делото – да се изпрати по компетентност на РС – София.

        Така мотивира, съдът

 

                                                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството  по гр. дело № 9965 по описа за 2014 г. на  Районен съд- Пловдив.

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд – София.

        Делото да се изпрати след стабилизиране на настоящото определение. 

           Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС - Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

           Препис от определението да се връчи на страните.                                                

                                                                                                                                                  

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП